NİĞDE İLİ CİVARINDA YAŞAYAN SAĞLIKLI BİREYLERDE AYAK BİLEĞİ MORFOMETRİK ANALİZ ÖLÇÜMLERİ

Amaç: Ayak bileği ekleminin ve bu eklemi oluşturan kemik yüzeylerin morfolojik ölçümleri ayak bileği protez tasarımları için temel kılavuzdur. Çalışmamızın amacı Niğde bölgesinin sahip olduğu ayak bileği eklemi morfolojik ölçümlerini belirlemek ve ulusal ayak bileği protez tasarımları geliştirmeyi amaçlayan araştırmacılar için bir veri kaynağı oluşturmaktır. Gereç ve Yöntemler: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji polikliniğine 2 Ocak 2018-30 Haziran 2018 tarihleri arasında başvuran ve herhangi bir sebepten dolayı ayak bileği Manyetik Rezonans Görüntülemesi (MRG) çekilen hastalar geriye dönük olarak incelenmiştir. Bu görüntülerden ayak bileği boyut ölçümleri, ayak bileği en-boy oranları, distal tibia eğim ölçümleri ve komplikasyonla ilişkili anatomi ölçümleri ve 15 indekse ait değerlendirmeler yapılmıştır. Bulgular: Çalışmamızda 100 hastaya ait 100 MRG tetkiki üzerinde ölçümler tamamlanmıştır. Hastalardan 71’i kadın ve 29’u erkektir. Ortalama yaş tüm çalışma grubunda 43.75±14.80 (14-75), kadın cinsiyette 44.37±15.06 (14-75) ve erkek cinsiyette 42.24±14.28 (18-73) olarak bulunmuştur. Tibia ve talus boyut ölçüm parametreleri TiAL, MTiTh, SRTi, TiW, TaAL, TaW, MalW erkeklerde kadınlara nazaran anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Ancak sırası ile tibia ve talus en-boy oranlarını ifade eden MTiTh/TiW ve TaAL/TaW parametreleri ve komplikasyon ile ilişkili anatomi ölçüm parametreleri APG, MDV, MDA ve MalW/TiW cinsiyetler arasında anlamlı farklılık göstermemiştir. Sonuç: Bu sonuçlar erkeklerde kadınlara nazaran daha büyük boy protez bileşenlerinin gerekebileceğini ancak tek tip protez tasarımının her iki cinsiyette de kullanılabileceğini göstermektedir.

Morphometric Analysis of Ankle Joint in Niğde Province of Turkey

Objective: The modern designs of the total ankle prosthesis systems depend heavily on the available information on the morphology of the bones of the ankle joint. However, to our knowledge there is no study describing the characteristics of ankle morphometry in Turkish population. The aim of the present study was to determine the morphology of the ankle joint in healthy subjects in Niğde province of Turkey and to reveal a dataset for the innovation of the national total ankle prosthetic system designs. Material and Methods: We reviewed all ankle Magnetic Resonance Imaging (MRI) scans of the patients from the digital archive of our hospital from October 2, 2018 to June 30, 2018 to obtain 100 eligible ankle MRI scans. Fifteen indexes were measured and size diversity, aspect (anteroposterior/mediolateral) ratio, distal anteroposterior inclination angle, and complication-related anatomy of the ankle were determined. Results: MRI of 71 female and 29 male ankles were retrospectively analyzed. The mean age in the whole study group was 43.75±14.80 (14-75). The size parameters of the tibia and talus; TiAL, MTiTh, SRTi, TiW, TaAL, TaW, MalW were greater in male group than in female group significantly. However, aspect ratio parameters of the ankle MTiTh/TiW and TaAL/TaW and the complication related anatomy parameters APG, MDV, MDA and MalW/TiW did not differ according to the gender significantly. Conclusion: These results suggest that larger prosthetic components may be required in the total ankle arthroplasty surgery in males compared to females. However, the same total ankle prosthesis design should be appropriate in both gender in Niğde province of Turkey.

Kaynakça

1. Kuo CC, Lu HL, Lu TW, Leardini A, Kuo MY, Hsu HC. Validity and reliability of ankle morphological measurements on computerized tomography-synthesized planar radiographs. Biomed Eng Online. 2016;15(1):92.

2. Thomas R, Daniels TR, Parker K. Gait analysis and functional outcomes following ankle arthrodesis for isolated ankle arthritis. J Bone Joint Surg Am. 2006;88(3):526-35.

3. Haddad SL, Coetzee JC, Estok R, Fahrbach K, Banel D, Nalysnyk L. Intermediate and long-term outcomes of total ankle arthroplasty and ankle arthrodesis: a systematic review of the literature. J Bone Joint Surg Am. 2007;89(9):1899-905.

4. Stagni R, Leardini A, Ensini A, Cappello A. Ankle morphometry evaluated using a new semiautomated technique based on X-ray pictures. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2005;20(3):307-11.

5. Leardini A. Geometry and mechanics of the human ankle complex and ankle prosthesis design. Clin. Biomech. 2001;16(8):706-9.

6. Easley ME, Vertullo CJ, Urban WC, Nunley JA. Total ankle arthroplasty. J Am Acad Orthop Surg. 2002;10(3):157-67.

7. Giannini S, Romagnoli M, O’Connor JJ, Catani F, Nogarin L, Magnan B et al. Early clinical results of the BOX ankle replacement are satisfactory: a multicenter feasibility study of 158 ankles. J Foot Ankle Surg. 2011;50(6):641-7.

8. Fessy MH, Carret JP, Bejui J. Morphometry of the talocrural joint. Surg Radiol Anat. 1997;19(5):299- 302.

9. Hayes A, Tochigi Y, Saltzman CL. Ankle morphometry on 3D-CT images. Iowa Orthop J. 2006;26(1):1-4.

10. Kwon DG, Sung (1)KH, Chung CY, Park MS, Lee SH, Kim TW et al. Preliminary findings of morphometric analysis of ankle joint in Korean population. J Foot Ankle Surg. 2014;53(1):3-7.

11. Kuo CC, Lu HL, Leardini A, Lu TW, Kuo MY, Hsu HC. Three-dimensional computer graphicsbased ankle morphometry with computerized tomography for total ankle replacement design and positioning. Clin Anat. 2014;27(4):659-68.

Kaynak Göster

496 197

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

DİZ OSTEOARTRİTİ TEDAVİSİNDE KOMBİNE FİZİK TEDAVİ VE KAPLICA TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ

Şahika Burcu KARACA, Nursel DOĞANYİĞİT KUZAN

TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİLERİ İLE HİSTOPATOLOJİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Tuba DEVRİM, Mahi BALCI

HALLUCINATION AND RISK FACTORS IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE

Bahar SAY, Yasemin ÜNAL, Tuğba TUNÇ, Ufuk ERGUN, Ufuk ERGÜN

EFFECTIVENESS OF ULTRASONOGRAPHY IN IMAGING ASSESSMENT OF PNEUMOTHORAX, RIB FRACTURES, AND HEMOTHORAX IN PATIENTS PRESENTING TO EMERGENCY DEPARTMENT WITH BLUNT CHEST TRAUMA

Halil ÇETİNKAYA, Yücel YÜZBAŞIOĞLU, Mehmet Akif KARAMERCAN, Yavuz KATIRCI, Meral TANDOĞAN, Figen COŞKUN

THE MRI FINDINGS IN PATIENTS WITH IDIOPATHIC CARPAL TUNNEL SYNDROME BEFORE AND AFTER TREATMENT

Şahika Burcu KARACA, Rula ŞAHİN, Leman GÜNBEY KARABEKMEZ, Tevfik YETİŞ, Nihal DURAN

CLINICAL UTILITY OF RADIOLOGICAL IMAGING IN THE EVALUATION OF GALLSTONE ILEUS

Adnan ÖZDEMİR, Yunus YILMAZSOY, Serdar ARSLAN, Faruk PEHLİVANLI

ULTRASONOGRAFİ REHBERLİĞİNDE PERKÜTAN KESİCİ KARACİĞER BİYOPSİSİ (PARANKİM VE LEZYON): KLİNİK DENEYİMİMİZ

Adnan ÖZDEMİR, Mehmet Hamdi ŞAHAN

DÜŞÜK VE YÜKSEK OVER REZERVLİ VAKALARDA VEGF POLİMORFİZM SIKLIĞININ KIYASLANMASI

Derya DEVECİ

NİĞDE İLİ CİVARINDA YAŞAYAN SAĞLIKLI BİREYLERDE AYAK BİLEĞİ MORFOMETRİK ANALİZ ÖLÇÜMLERİ

Ubeydullah SEVGİLİ, Ahmet Sinan SARI, İbrahim Deniz CANBEYLİ

5-FLOROURACİL VE RESVERATROL KOMBİNASYONUNUN İNSAN AKCİĞER KANSERİ A549 HÜCRE HATTINDA APOPTOZİS ÜZERİNE ETKİSİ

Can Ali AĞCA, Mahinur, Abdurrahman CAN, Yeşim YUMAK