Lojistik Regresyon Analizi ile İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Sosyal Beceri Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu çalışma, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde sosyal beceri düzeyinin, cinsiyetin ve sınıf düzeyinin internet bağımlılık düzeyini yordayıp yordamadığını belirlemek için yapılmıştır. Araştırma, Adana’nın Çukurova ve Seyhan ilçelerinde 6., 7. ve 8. sınıfa devam eden, 283 (%50,3) kız ve 275 (%49,7) erkek olmak üzere toplam 558 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmada verilerin toplanılması amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu, İnternet Bağımlılık Ölçeği ve Matson Çocuklarda Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler lojistik regresyon analizi ile incelenmiş ve sonuç olarak olumsuz sosyal davranış alt ölçeği puanlarının, cinsiyetin ve sınıf düzeyinin internet bağımlılık düzeyinin düşük ya da yüksek olmasını açıklamada anlamlı yordayıcılar oldukları belirlenmiştir.

The Analysis of the Relation Among Internet Addiction and Social Skills Level With Logistic Regression Analysis in Primary Education Second Stage Students

The purpose of this study is to determine whether the level of social skills (positive social behavior level and negative social behavior level), gender and class level predict the level of internet addiction in elementary school second level students. The sample of the study consisted of 558 students, 283 (50.3%) female and 275 (49.7%) boys, who continued to 6th, 7th and 8th grades in Çukurova and Seyhan districts of Adana. In the scope of the research, personal information form prepared by the researcher, Internet Addiction Scale and Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters were used to collect data. The obtained data were analyzed by logistic regression analysis and it was determined that negative social behavior subscale scores, gender and class level were significant predictors of the low or high level of internet addiction.

Kaynakça

Akınoğlu, O. (2002). Eğitim ve sosyalleşme açısından internet kullanımı: İstanbul örneği. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı. Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Amichai-Hamburger Y, Wainapel G, Fox S.(2002). On the Internet No one Knows I’m an Introvert: Extroversion, Neuroticism, and Internet Interaction. Cyberpsychol Behav, 5:125-128.

Ayaroğlu, N.S. (2002). The relationship between internet use and loneliness of university students. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Bacanlı H., Erdoğan F. (2003). Matson Çocuklarda Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği’nin (MESSY) Türkçe’ye Uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 3( 2), 351-379.

Balta, Ö. Ç. ve Horzum, M. B. (2008). Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler. Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1); 185-203.

Bayraktar, F. (2001). İnternet kullanımının ergen gelişimindeki rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Bölükbaş, K. (2003). İnternet kafeler ve internet bağımlılığı üzerine sosyolojik bir araştırma: Diyarbakır örneği. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır.

Cao, F. ve Su, L. (2007). Internet Addiction Among Chinese Adolescents: Prevalence and Psychological Features. Child Care Health Development, 33(3); 275-81.

Chak, K. ve Leung, L. (2004). Shyness and locus of control as predictors of internet addiction and internet use. Cyberpsychology & Behavıor, 7 (5), 559-570.

Davis, R.A. (2001). A Cognitive-behavioral model of pathological internet use. Computers in Human Behavior, 17, 187-195.

DiNicola, M. D. (2004). Pathological internet use among college students: The prevalence of pathological internet use and its correlates. Doctoral Dissertation. Ohio University.

Ersoy, A. ve Yaşar, Ş. (2003). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin internet kullanma durumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (4), 401- 425.

Esen, K. N. (2007). Akran baskısı ve algılanan sosyal destek değişkenlerine göre, ergenlerde internet bağımlılığının yordanması. Ülkemizde bağımlılıkla ilgili gelişmeler içinde (ss.1-9). I. Uluslararası Bağımlılık Kongresi İstanbul.

Greenfield, D. (1999). Virtual Addiction: Help for Netheads, Cyberfreaks, And Those who Love Them, New Harbinger Publications, online: http://www.virtual-addiction.com/chapter1.htm.

Griffiths, M. (2000). Does internet and computer “addiction” exist? Some case study evidence. CyberPsychology & Behavior, 3 (2); 211-218.

Inderbiten HM, Walters KS, Bukowski AL. (1997). The role of social anxiety in adolescent peer relations: Differences among sociometric status groups and rejected subgroups. J Clin Child Psychol, 26:338-348.

Johansson, A. ve Götestam, K. G. (2004). Internet addiction: Characteristics of a questionnaire and prevalence in Norwegian youth (12–18 Years). Scandinavian Journal Of Psychology, 45; 223–229.

Kirallo, L.V. (2005). Internet addicition disorder: a descriptive study of colege counselors in four year institutions. University of La Verne College of Education and Organizational Leadership. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Amerika.

Koch, W.H. ve Pratarelli, M.E. (2004). Effects of ıntro/extraversion and sex on social internet use. North American Journal of Psychology, 6 (3), 371-382.

Kraut R, Patterson M, Lundmark V, Kiesler S, Mukopadhyay T, Scherlis W. (1998). Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being? Am Psychol; 53:1017-1031.

Kubey RW, Lavin MJ, Barrows JR. (2001). Internet use and collegiate academic performance decrements: Early findings. J Communication; 51:366-382.

Li, S. M. ve Chung, T. M. (2006). Internet function and internet addictive behavior. Computers in Human Behavior, 22, 1067–1071.

Matson, J. L., Matson, M. L., & Rivet, T. T. (2007). Social skills treatments with children with autism spectrum disorders. Behavior Modification, 31, 682-707.

Morahan-Martin, J. ve Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological internet use among college students. Computers in Human Behavior, 16; 13-29.

Nichols, L. A. ve Nicki, R. (2004). Development of a psychometrically sound internet addiction scale: a preliminary step. Psychology of Addictive Behaviors, 18 (4), 381– 384.

Niemz, K., Griffiths, M. ve Banyard, P. (2005). Prevalence of pathological ınternet use among university students and correlations with self-esteem, the general health questionnaire (ghq), and disinhibition. Cyberpsychology & Behavior, 8 (6), 562- 570.

Orhan, F. ve Akkoyunlu, B. (2004). İlköğretim öğrencilerinin internet kullanımları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 107-116.

Özcan, N. ve Buzlu, S. (2005). Problemli internet kullanımını belirlemede yardımcı bir araç: “İnternet Bilişsel Durum Ölçeği”nin üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliği. Bağımlılık Dergisi, 6 (1), 19-26.

Papacharissi Z, Rubin AM. (2000). Predictors of internet use. J Broadcast Electron Media, 44:175-196.

Pawlak, C. (2002). Correlates of Internet use and addiction in adolescents. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities & Social Sciences, 63(5-A), pp. 1727.

Sevindik, T. (2003). İnternet kafeye giden bireylerin internet kafelerden beklenti düzeyleri, internet ve internet kafeleri kullanma amaçlarının belirlenmesi: Elazığ ili örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.

Taçyıldız, Ö. (2010). Lise öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeyinin bazı değişkenlere göre yordanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Tsai, C. ve Lin, S. J. (2001). Analysis of attitudes toward computer networks and internet addiction of Taiwanese adolescents. Cyberpsychology & Behavıor, 4 (3), 373-376.

Wu, Y-T. ve Tsai, C.C. (2006). University students internet attitudes and internet self-efficacy: a study at three universities in Taiwan. Cyberpsychology & Behavıor, 9 (4), 441-450.

Yalçın, C. (2003). Sosyolojik bir bakış açısıyla internet. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27 (1), 77-89.

Yang, S-C. ve Tung, C.-J. (2007). Comparison of internet addicts and non-addicts in Taiwanese high school. Computers İn Human Behavior, 23, 79–96.

Yellowlees, P. M. ve Marks, S. (2007). Problematic internet use or internet addiction? Computers in Human Behavior, 23, 1447– 1453.

Young, K. (1996). Internet Addiction: The Emergence Of A New Clinical Disorder. CyberPsychology and Behavior, 1(3), 237-244.

Young, K. (2007). Cognitive Behavior Therapy with Internet Addicts: Treatment Outcomes and Implications. CyberPsychology and Behavior, 10(5), 671-679.

Kaynak Göster