Lise Öğrencilerinin Matematik Başarısı, Kaygısı ve Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutumları Üzerine: GeoGebra Dinamik Yazılımı

Bu araştırmanın amacı, matematik derslerinde GeoGebra dinamik yazılımının kullanımının,10.sınıf öğrencilerinin akademik başarılarını, matematik kaygılarını ve öğretim teknolojilerinin kullanımına yönelik tutumlarını nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Araştırmada, deneysel yöntem çeşitlerinden olan yarı-deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, bir devlet lisesinde öğrenim gören 10. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Kontrol grubunda 30, deney grubunda ise 34 olmak üzere araştırmaya toplam 64 öğrenci katılmıştır. Araştırmada nicel ve nitel veri olmak üzere iki tür veri toplanmıştır. Nicel veri toplama araçlarından elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak, nitel veri toplama araçlarından elde edilen veriler ise içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, deney grubunda matematik kaygı ölçeği ve matematik başarı testinden alınan ön-test ve son-test puanları arasında son test lehine anlamlı fark bulunmuştur. Deney grubu ve kontrol grubu karşılaştırıldığında ise, matematik başarı testinden alınan erişi puanları açısından, deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıca, deney grubunda bulunan öğrenciler genelde, derste GeoGebra dinamik yazılımının kullanılmasının olumlu yönleri olduğunu; eğlenceli, görsel, pratik, aktif, teknolojik bir araç olma, etkili öğrenme ve öğrenmede hız sağlama özelliklerini sevdiklerini ve bu yazılımı başka derslerde de kullanmak istediklerini belirtmişlerdir

High School Students' Mathematics Achievement, Anxiety and Attitudes Towards Instructional Technologies: GeoGebra Dynamic Software

The aim of this study is to demonstrate how the use of GeoGebra dynamic software in mathematics courses influences the academic achievement of 10th grade students, their math anxiety and their attitudes towards the use of instructional technologies. In the study, quasi-experimental design is used. The research group consisted of 10th grade students in a public high school in the academic year 2016-2017. A total of 64 students participated in the study, 30 in the control group and 34 in the experimental group. In the research, two types of data were collected: quantitative and qualitative data. The data obtained from the quantitative data collection tools were analyzed by using SPSS program and the data obtained from qualitative data collection tools were analyzed by using content analysis method. At the end of the study, a significant difference was found between the pre-test and post-test scores of the mathematic anxiety scale and mathematics achievement test in the experimental group. When the experimental group and the control group were compared, a significant difference was found in favor of the experimental group in terms of achievement scores obtained from the mathematics achievement test. In addition, the students in the experimental group generally stated that there are positive aspects of using GeoGebra dynamic software in the course and that they pointed that the software provided visual, practical, active, learning. They also stated that they would like to use the software in other courses.

Kaynakça

Abar, C., & Barbosa, L. M. (2011). Computer algebra, virtual learning environment and meaningful learning: Is it possible?. Acta Didactica Napocensia, 4(1), 31-38.

Alakoç, Z. (2003). Matematik öğretiminde teknolojik modern öğretim yaklaşımları. The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 2(1), 43-49.

Alday, R.B., & Panaligan, A. B. (2013). Reducing math anxiety of ccs students through e-learning in analytic geometry. Educational Research International, 2(1), 76-90.

Arbain, N., & Shukor, N. A. (2014). The effects of geogebra on students achievement. Procedia - Social And Behavioral Sciences, 172, 208–214.

Balcı, Şeker, H. (2014). Geogebra yazılımı ile geometri öğretiminin geometri ders başarısına ve geometri özyeterliliğine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Baloğlu, M. (2001). Matematik korkusunu yenmek. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(1), 59- 76.

Boz, N. (2008). Matematik neden zor?. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(2), 52-65.

Can, A. (2017). SPSS ile nicel veri analizi (5.baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Chrysanthou, I. (2008). The use of ICT in primary mathematics in Cyprus: The case of geogebra (Unpublished) master's thesis), University of Cambridge, UK.

Choi, K. (2010). Motivating students in learning mathematics with geogebra. Annals Computer Science Series, 8(2), 65-76.

Christensen, R. R. (2002). Effects of technology integration education on the attitudes of teachers and students, Journal of Research on Technology in Education, 34(4), 411-433.

Çağıltay,K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N., & Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkinöğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 19-28.

Çetin, E., Erdoğan, A., & Yazlık, D. Ö. (2015). Geogebra ile öğretimin sekizinci sınıf öğrencilerinin dönüşüm geometrisi konusundaki başarılarına etkisi, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, 84-92.

Dijanic, Z. B. (2011, March). Discovery learning in mathematics by using dynamic geometry software geogebra action research, Proceeding of The 3rd International Scientific Colloquium, Mathematics and Children. Strossmayer University, Osijek.

Dikovic, L. (2009). Applications geogebra ınto teaching some topics of mathematics at the college level, ComSIS, 6(2), 191-203.

Dursun, Ş., & Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.

Escuder, A., & Furner, J. M. (2012, March). Impact of geogebra in math teacher's professional development. Proceeding of Twenty-third Annual International Conference on Technology in Collegiate Mathematics, Denver.

Erbaş, A. K. (2005). Çoklu gösterimlerle problem çözme ve teknolojinin rolü. TOJET: The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 4(4), 88-92.

Ersoy, Y. (2003). Teknoloji destekli matematik eğitimi-1: Gelişmeler, politikalar ve stratejiler. İlköğretim-Online, 2(1), 18-27.

Filiz, M. (2009). GeoGebra ve Cabri Geometri II dinamik geometri yazılımlarının web destekli ortamlarda kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Furner, J. M., & Marinas, C .A. (2016). Mathematics anxiety in society: A real phenomena and a real solution, Transformations,1(1), 24-36.

Hähkiöniemi, M., & Leppäaho, H. (2011). Prospective mathematics teachers’ ways of guiding high school students in geogebra-supported inquiry tasks. International Journal for Technology in Mathematics Education, 19(2), 45- 57.

Iossi, L. (2007, April). Strategies for reducing math anxiety in post-secondary students, Proceeding of the Sixth Annual College of Education Research Conference: Urban and International Education Section, Miami.

Kaleli Yılmaz, G., Ertem, E., & Güven, B. (2010). Dinamik geometri yazılımı cabri’nin 11.sınıf öğrencilerinin trigonometri konusundaki öğrenmelerine etkisi, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(2), 200-216.

Kan, O. (2014). Geogebra destekli öğretimin lineer cebir dersine ait bazı konularda akademik başarı üzerine etkisi(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Karaarslan, E., Boz, B., & Yıldırım, K. (2013, Ekim). Matematik ve geometri eğitiminde teknoloji tabanlı yaklaşımlar. 18. Türkiye'de İnternet Konferansında sunulmuş bildiri. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi (28. Baskı). Ankara: Nobel.

Karsavuran, S. (2014). Sağlık sektöründe tükenmişlik: Ankara’daki sağlık bakanlığı hastaneleri yöneticilerinin tükenmişlik düzeyleri, H.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), 133-163.

Kepçeoğlu, İ. (2010). GeoGebra yazılımıyla limit ve süreklilik öğretiminin öğretmen adaylarının başarısına ve kavramsal öğrenmelerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Khalil, M., Faroo, R. A, Çakıroğlu, E., Khalil, U., & Khan, D. M. (2018). The development of mathematical achievement in analytic geometry of grade-12 students through geogebra activities, Eurasıa Journal Of Mathematics, Science And Technology Education, 14(4), 1453-1463.

Kllogjeri, P. (2015). GeoGebra in teaching and learning mathematics in Albanian secondary schools, (Unpublished doctorate thesis). The University of Debrecen, Hungary.

Lopez, N. R. (2011). Geogebra workshop for the initial teacher training in primary education. International Journal For Technology In Mathematics Education, 18(4), 183-188.

Majerek, D. (2014). Application of geogebra for teaching mathematics. Advances In Science And Technology Research Journal, 8(24), 51-54.

Martinez, A. R. (2015). The effects of using geogebra on student achievement in secondary mathematics, (Unpublished master's theses). California State University, Monterey Bay.

Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (2018). Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.

Mercan, M. (2012). İlköğretim 7. Sınıf matematik dersine ait “Dönüşüm Geometrisi” alt öğrenme alanının öğretiminde, dinamik geometri yazılımı GeoGebra’nın kullanımının öğrenci başarısı ve kalıcılık üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Metin, M., Kaleli Yılmaz, G., Coşkun, K., & Birişçi, S. (2011) Developing an attitude scale towards using instructional technologies for pre-service teachers. Turkish Online Journal Of Educational Technology, 11 (1), 36-45.

Miles, B. M., & Huberman M. A. (2016). Nitel veri analizi, (çev. S. Akbaba Altun ve A. Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.

Moss, L. J. (2000). The use of dynamic geometry software as a cognitive tool (Unpublished doctorate thesis). The University of Texas, Austin.

Mukurı, M. I. (2016). Feasibility of using geogebra in the teaching and learning of geometry concepts in secondary schools in Kajıado County, Kenya (Unpublished doctorate thesis). Kenyatta Unıversıty, Kenya.

Öz, M. (2015). Ortaokul 7. Sınıf matematik dersi “Geometrik Cisimler” alt öğrenme alanının öğretiminde dinamik matematik yazılımı GeoGebra 5.0 kullanımının öğrenci başarısına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özçakır Sümen, Ö. (2013). Geogebra yazılımı ile simetri konusunun öğretiminin matematik başarısına ve kaygısına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Richardson, F.C., & Suinn, R.M. (1972). The mathematics anxiety rating scale: Psychometric data. Journal Of Counseling Psychology, 19, 551–554.

Sarıtaş, M. (Ed.). (2013). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: PegemA.

Saha, R. A., Ayub, A. F. M., & Tarmizi, R. A. (2010). The effect of geogebra on mathematics achievement: enlightening coordinate geometry learning. Procedia Social And Behavioral Sciences, 8, 686-693.

Stols, G., Kriek, J. (2011). Why don’t all maths teachers use dynamic geometry software in their classrooms?. Australasian Journal Of Educational Technology, 27(1), 137-151.

Thambi, N., & Kwan, Eu, L. (2013). Effect of students’ achievement in fractions using geogebra. SAINSAB, 16, 97-106.

Taş, S. (2016). Geometrik cisimler konusunun öğretiminde Geogebra kullanımının akademik başarıya etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tataroğlu, B. (2009). Matematik öğretiminde akıllı tahta kullanımının 10. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, matematik dersine karşı tutumları ve öz-yeterlik düzeylerine etkileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Tezer, M., & Deniz, A. K. (2009, Mayıs). Matematik dersinde interaktif tahta kullanarak yapılan denklem çözümünün öğrenme üzerindeki etkisi. Dokuzuncu Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferasında sunulmuş bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Trujillo, K., & Hadfield, O. (1999). Tracing the roots of mathematics anxiety through in-depth interviews with preservice elementary teachers. College Student Journal, 33(2), 219-233.

Vasquez, D. E. (2015). Enhancing student achivement using geogebra in a technology rich environment, (Unpublished doctorate thesis). Faculty of California State Polytechnic University, Pomona.

Williams, C., Charles-Ogan, G., & Adesope, R. Y. (2017). The geogebra ınteractıve software and senıorsecondar school three (sss3) students’ ınterest and achıevement ın mathematıcs. International Journal Of Mathematics And Statistics Studies, 5(1), 1-8.

Woodard, T. (2004). The effects of math anxiety on post-secondary developmental students as related to achievement, gender and age. Inquiry, 9(1), 1-5.

Yahşi Sarı, H. (2012). İlköğretim 7.sınıf matematik dersi “Dönüşüm Geometrisi ”alt öğrenme alanının öğretiminde dinamik geometri yazılımlarından Sketchpad İle Geogebra’nın kullanımlarının öğrencilerin başarısına ve öğrenmelerin kalıcılığına etkilerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yenilmez K., & Dereli A. (2009). İlköğretim okullarında matematiğe karşı olumsuz önyargı oluşturan etkenler. EJournal Of New World Sciences Academy. 4(1), 25-33.

Yenilmez, K., & Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 431-448.

Zengin, Y. (2017). Geogebra yazılımının matematik kaygısı ve matematik öğretme kaygısına etkisinin İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 908-939.

Žilinskienė, I. (2014, November). Use of GeoGebra in primary math education:A theoretical approach, Proceedings of the Lithuanian Mathematical Society, Vilnius University, Lithuania.

Kaynak Göster

830 404

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Felsefe Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönem Çocukların Felsefi Tutum ve Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi

Rabia DİRİCAN, Ümit Deniz İLHAN

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Stresleri, Kariyer Uyum Yetenekleri ve Mentörlük Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Hazel DURU, Filiz GÜLTEKİN

Görsel Sanatlar Ders Materyali Geliştirme Sürecinde ARCS Motivasyon Modelinin Kullanımı

Kerim LAÇİNBAY, Meliha YILMAZ

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Hakkındaki Görüşleri

SEDA ÇAVUŞ GÜNGÖREN, ERGİN HAMZAOĞLU

Öğretmenlerin Hata Yönelimli Motivasyona İlişkin Görüşleri

Hakan SÖNMEZ, Hamit ÖZEN

Güzel Sanatlar Liselerindeki Türk Sanat Müziği Teori Ve Uygulaması Dersine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Hande Nur AŞIK GÖKÇE, Gökhan ÖZDEMİR

Öğretmenlerin Mesleklerinin İlk Yıllarında Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Serdar BOZAN, Abdurrahman EKİNCİ

Türkiye’de İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi: Beceri ve Ödev Önerileri üzerine Bir Çalışma

REYHAN AĞÇAM, Muzaffer Pınar BABANOĞLU

Farklı Kültürlerin Bulunduğu Bir Okul Ortamında Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunların Çokkültürlülük Bağlamında İncelenmesi

Aygil TAKIR, Ayşen ÖZEREM

Cebirsel İfadeler Konusunun Öğretiminde 5E Öğrenme Modelinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısı Üzerine Etkisi

Hakkı Alper PİRCİ, Gülten TORUN