Kayseri Çimento Fabrikasında Kaza Risk Faktörlerinin Fine-Kinney Metodu ile Analizi

Madencilik ve inşaat, ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınma ve istihdam yaratmalarına katkıda bulunan lokomotif sektörlerdir. Ancak; bu sektörler her an kaza risk faktörlerini bünyesinde barındıran, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönünden çok tehlikeli iş kollarıdır. Türkiye’de yaşanan iş kazalarının %46,4’ü ve buna bağlı ölümlerin %41,1’i maden, inşaat ve metal sektörlerinde meydana gelmektedir. Çimento sektörü ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Fakat çimento sanayiinde çalışanlar pek çok istenmeyen iş kazasına maruz kalmaktadır. Bu araştırmada, Kayseri çimento fabrikası hammadde sahalarından üretim süreçlerine kadar yaşanabilecek muhtemel iş kazası risk faktörleri Fine-Kinney Metodu (FKM) ile analiz edilmiştir. Tespit edilen mevcut riskleri kabul edilebilir risk seviyesine indirgemek için, düzeltici önleyici faaliyetler (DÖF) belirlenerek çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Analysis of Accident Risk Factors in Kayseri Cement Factory by Fine-Kinney Method

Mining and construction are locomotive sectors that contribute to the socio-economic development and employment creation of countries. However, these sectors are very dangerous business lines in terms of Occupational Health and Safety (OHS), which include accident risk factors at any time. 46.4% of occupational accidents and 41.1% of related deaths in Turkey occur in the mining, construction and metal sectors. The cement sector has made and continues to make a great contribution to the economy of our country. However, employees in the cement industry are exposed to many unwanted work accidents. In this research, possible occupational accident risk factors from Kayseri cement plant raw material sites to production processes were analyzed by Fine-Kinney Method (FKM). In order to reduce the existing risks identified to an acceptable risk level, Corrective Preventive Actions (CPA) were determined and solution suggestions were made.

___

  • Y. Sey, “Türkiye Çimento Tarihi,” Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, İstanbul, 2003.
  • A.D. Topcu, “Çimento üretim süreçlerindeki iş sağlığı ve güvenliği risklerinin tespiti ve çözüm önerileri,” Uzmanlık Tezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 121 s, Ankara, 2016.
  • O.T. Türkmen, “Kayseri çimento sanayinde iş sağlığı ve güvenliği risk faktörleri ve çözüm önerilerinin Araştırılması,” Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği ABD, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 204 s, Niğde, Ocak 2022.
  • F. Arseven, “Çimento fabrikalarında iş sağlığı ve güvenliği denetim projesi genel değerlendirme raporu,” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Yayın No: 12, 98 s, Ankara, 2006.
  • T.M. Kahveci, “Çimento sektörü,” Turkrating, İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., 3 s., İstanbul, 2020.
  • M. S. Delibalta, “Türkiye madencilik sektöründe yaşanan iş güvenliği sorunları ve kaza maliyet analizleri,” 2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, Gaziantep/ Turkey, 07-09 October, 2020.
  • T. Ünal, “Çimento sektöründe risk değerlendirmesi kılavuzu,” Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, 58 s., İstanbul, 2018.
  • Resmi Gazete, 30 Haziran 2012 Cumartesi, Sayı: 28339, Tertip: 5, Cilt: 52, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, No: 6331, Ankara, 2012.
  • Y. Yetişkin, “Çimento sektöründe 2007 – 2017 yılları arasında meydana gelen iş kazalarının analizi,” Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, ISSN 1300-3526, Cilt 33, Sayı 1, s.19-39, Ocak 2019.
  • A. Ürünveren ve İ. Erol, “Yüksek basınçlı boru hat montajında L-Matris yöntemi ile risk değerlendirmesi,” Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, cilt 6, sayı 1, s. 1-13, 2022.