Biyoloji Öğretmen Adaylarının Dijital Deney Araçlarına Yönelik Görüşleri

Günümüz eğitim sistemi bilginin doğrudan alınması yerine, çağın gerekliliklerine uygun ve yenilikçi bir şekilde kullanabilecek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Özellikle fen eğitiminde teknolojinin kullanılması bilginin özümsenmesi ve üst düzey becerilerin kazanılması adına kritik önem taşımaktadır. Bu araştırmada biyoloji öğretmen adaylarının dijital deney araçlarına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının görüşlerinin derinlemesine bir çözümleme yapmak amacıyla, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde, maliyet ve zaman planlanması göz önünde tutularak kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu öğrenimlerine devam etmekte olan 28 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun geçerliğini sağlamak amacıyla uzman görüşlerinden faydalanılmıştır. Görüşme formu ile elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır

Biology Preservice Teachers’ Views on Digital Experimental Tools

Todays’ educational system aims to raise individuals who can use knowledge in a way which is innovative and appropriate to the requirements of the age rather than using the knowledge directly. The use of technology particularly in science education is critical importance for the assimilation of the knowledge and the attainment of high-level skills. This study aimed to determine biology education pre-service teachers’ views on digital experimental tools. The study was designed as a case study, a qualitative research method in order to carry out an in-depth analysis of pre-service teachers’ views. Considering the financial and time planning concerns, the convenience sampling technique was used to determine the participants of the study. 28 pre-service teachers, who continue their education, constituted the participants. The data of the study were collected using a semi-structured interview form. Experts’ opinions were consulted in order to secure the validity of the semi-structured form. Content analysis was executed to analyze the data obtained by the interview form. The pre-service teachers’ responses were analyzed using NVivo11 software and themes and sub-themes were generated. In order to reveal the results precisely, the data were digitized and the results were presented in tables including related percentages and frequencies. The results indicated that the pre-service teachers’ views on digital experimental tools are collected under three main themes: views on the features of experimental tools, views on the experimental processes conducted with digital experimental tools, and views on the applicability of digital experimental tools in schools. The study was completed by making recommendations regarding the topic

___

 • Albirini, A. (2006). Teachers’ attitudes toward information and communication technologies: the case of syrian EFL teachers. Computers & Education, 47(2006) 373-398.
 • Akdeniz, A. R., Çepni, S., & Azar, A. (1999). Fizik öğretmen adaylarının laboratuar kullanım becerilerini geliştirmek için bir yaklaşım. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi. Sempozyumu, Milli Eğitim Basımevi: Ankara.
 • Akıncı, B., Uzun, N. & Kışoğlu, M. (2015). Fen bilimleri öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları problemler ve fen öğretiminde yaşadıkları zorluklar. International Journal of Human Sciences, 12(1), 1189-1215.
 • Aslan, S. (2016). Argümantasyona dayalı laboratuar uygulamaları: bilimsel süreç becerilerine ve laboratuar dersine yönelik tutuma etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(4), 762-777. doi: 10.16986/HUJE.2016015700
 • Atıcı, T. & Gökmen, A. (2010). Bilgisayar destekli laboratuvar uygulamaları. MEB. Hizmet içi Eğitim Notları-Antalya (Unpublished)
 • Atıcı, T., Gökmen, A. & Taflı, T. (2016). Application and evaluation of biology laboratory experiments with computer based digital experimental tools. Journal of Human Sciences, 13(3), 3961-3972.
 • Aydın, M., Artun, H., Okur, M. & Ürey, M. (2012). Bilgisayar destekli dijital deney araçlarının öğretmen adaylarının kavramları anlamaları üzerindeki etkisi: sürtünmeli eğik düzlem deneyi örneği. Bayburt Üniversite Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1) 68-90.
 • Boniec, M .L., Valazquez, A. G. & Joyce, A. (2011). Impact of data loggers on science teaching and learning . European Schoolnet (EUN Partnership AISBL).
 • Creswell, J. W. (2008). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (2nd ed.). Merrill/Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ.
 • Coştu, B., Ayas, A., Çalık, M., Ünal, S. & Karataş, F. Ö. (2005). Fen öğretmen adaylarının çözelti hazırlama ve laboratuvar malzemelerini kullanma yeterliliklerinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (28), 65-72
 • Demir, S., Böyük, U. & Koç, A. (2011). Fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin laboratuvar şartları ve kullanımına ilişkin görüşleri ile teknolojik yenilikleri izleme eğilimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 66- 79.
 • Ekici, G. (2009). Biyoloji öğretmenlerinin laboratuvar kullanımı öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Journal of Kırşehir Education Faculty, 10(3), 25-35.
 • Günden, S. (1977). Genel öğretim bilgisi. Yaykur Yayınları: Ankara.
 • Güneş, M. H., Şener, N., Topal-Germi, N. & Can, N. (2013). Fen ve teknoloji dersinde laboratuvar kullanımına yönelik öğretmen ve öğrenci değerlendirmeleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 1-11
 • Hancock, R.D., & Algozzine, B. (2006). Doing case study research. Teachers College Press: New York.
 • Hancock, D.R., Bray, M. & Nason, S. A. (2002). Influencing university students’ achievement and motivation in a technology course. The Journal of Educational Research, 95(6), 365-372.
 • Hofstein, A., Navon, O., Kipnis M., & Naaman, M.(2005). Developing students’ ability to ask more and better questions resulting from ınquiry-type chemistry laboratories. Journal of Research in Science Teaching. 42(7), 791- 806.
 • Karaer, G. (2016). Fen laboratuvarında sınıf öğretmeni adaylarına uygulanan argümantasyon ve proje tabanlı öğretim yöntemlerinin etkililiğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kaya, O., Doğan, A. & Kılıç, Z. (2005). University students’ attitudes towards chemistry laboratory: Effects of argumentative discourse accompanied by concept mapping. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 201-213.
 • Keleşoğlu, S., & Kalaycı, N. (2017). Dördüncü sanayi devriminin eşiğinde yaratıcılık, inovasyon ve eğitim ilişkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 12(1), 69-86.
 • Kennedy, D. & Finn, S. (2000). The use of datalogging in teaching physics and chemistry in second-level schools in Ireland. The National Centre for Technology in Education and the Department of Education and Science, University College Irish Science Teachers’ Cork Association.
 • Kim, J. H-Y., & Jung, H-Y. (2010). South Korean digital textbook project. Computers in the Schools, 27(3-4), 247-265.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Sage: Thousand Oaks, CA.
 • Morgil, İ. Güngör, S. & Seçken, N. (2009). Proje destekli kimya laboratuarı uygulamalarının bazı bilişsel ve duyuşsal alan bileşenlerine etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 89-107.
 • Nakiboğlu, C. & Sarıkaya, Ş. (1999). Ortaöğretim kurumlarında kimya derslerinde görevli öğretmenlerin laboratuvardan yararlanma durumunun değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayı), 11, 395-405.
 • National Science Teachers Association (NSTA). (2012). Next Generation Science Standards.
 • Washington, D.C.: NSTA. http://www.nextgenscience.org/
 • Newton, L.R. (2000). Data-logging in practical science: research and reality. International Journal of Science Education, 22(12), 1247-1259
 • Ng, P., & Yeung, Y. (2002), Implications of data-logging on A.L. physics experiments: A preliminary study, innovate ideas in science teaching theories and examplars. The Hong Kong Institute of Education, Hong Kong
 • Rodrigues, S., Pearce, J. & Livett, M. (2001). Using video analysis or data loggers during practical work in first year physics. Educational Studies, 27(1), 31-43.
 • Senemoğlu, N. (2001). Gelişim öğrenme ve öğretim. Gazi Kitapevi: Ankara.
 • Sert Çıbık, A., İnce Aka, E. & Kayacan, K. (2016). Genel fizik laboratuvarı-II dersinde kullanılan proje tabanlı öğretim yönteminin öz-yeterlik, tutum ve başarıya etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(25), 511-534.
 • Sokoloff, D., Thornton, R. K. & Laws, P. W. (2004). Real time physics active learning laboratories, module 1 mechanics, Wiley: USA.
 • Söylemez, S. A. (2004). Türkiye’de teknoloji ve eğitim yatırımları: Karşılaştırmalı bir bakış açısı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1, 63-80.
 • Şahinkayası, Y., & Şahinkayası, H. (2004, Temmuz). okullar için öğretim teknolojisi planı (ÖTP) ve öğeleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.
 • Şeker, R., & Kartal, T. (2017). The effect of computer-assisted instruction on students’ achievement in science education. Turkish Journal of Education 6(1) 17-29.
 • Şekerci, A. R. (2013). Kimya laboratuvarında argümantasyon odaklı öğretim yaklaşımını öğrencilerin argümantasyon becerilerine ve kavramsal anlayışlarına etkisi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Şimşek, H., Hırça, N. & Çoskun, S. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerini tercih ve uygulama düzeyleri: Şanlıurfa İli örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 249 – 268.
 • Şimşir, N., Ünal, A, & Yerlikaya, Z. (2018). Yapılandırmacı yaklaşım ve bilimsel süreç becerilerine dayalı geliştirilen laboratuvar etkinliklerinin öğrenci başarısı üzerine etkisi. Kastamonu Education Journal, 26(2), 499-507. doi:10.24106/kefdergi.389812
 • Thornton, R. & Sokoloff, D.R.(1998). Assessing student learning of Newton‟s Law: The force and motion conceptual evaluation and the evaluation of active learning laboratory and lecture curricula. American Journal of Physics, 664(1998) 338-352.
 • Uluçınar, Ş., Cansaran, A. & Karaca, A. (2004). Fen bilimleri laboratuvar uygulamalarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 465-475.
 • Uşun, S. (2000). Dünya’da ve Türkiye’de bilgisayar destekli eğitim. Pegem A Yayıncılık: İstanbul.
 • Xu, M., David, J.M., & Kim, S.H. (2018). The fourth industrial revolution: opportunities and challenges. International Journal of Financial Research, 9(2), 1-6.
 • Yaman, M. & Soran, H. (2000). Türkiye’de ortaöğretim kurumlarında biyoloji öğretiminin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18, 229–237.
 • Yavuz, S. & Akçay, M. (2017). Bilgisayar destekli öğretim ile laboratuar destekli öğretimin öğrencilerin ders başarılarına ve derse karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 5, 39- 48.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınevi: Ankara.
 • Yılmaz, M. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirmede teknoloji eğitimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 155-167.

___

APA Gökmen, A. , Taflı, T. & Atıcı, T. (2018). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Dijital Deney Araçlarına Yönelik Görüşleri . Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi , 6 (2) , 291-302 .