Maliye Bölümü Lisans Öğrencilerinin Vergi Bilincinin Ölçülmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü Öğrencileri Örneği

Vergi bilinci, kamunun en önemli finans kaynağı olan verginin zamanında ve eksiksiz olarak devlet hazinesine girmesi için vergi mükelleflerinin farkındalık düzeyidir. Bu konuda eğitim veren maliye programında yükseköğrenim gören öğrencilerin programa başlarken sahip olduğu vergi bilinci düzeyi ile konu ile ilgili eğitim aldıktan sonraki bilinç düzeyi ölçülmeye çalışılarak, Maliye eğitiminin vergi bilinci üzerindeki önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nde öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin vergi bilincinin düzeyinin anlaşılabilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma yapılırken toplam 227 öğrenciye 28’er tane yüz yüze anket yöntemiyle gönüllülük esasına dayalı olarak sorular sorulmuş, analizleri yapılmış ve bu çalışmanın sonucunda Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerden 4. Sınıf öğrencilerinin 1. Sınıf öğrencilerine göre vergi bilinci düzeyinin daha yüksek olduğu kanaatine varılmıştır.

Maliye Bölümü Lisans Öğrencilerinin Vergi Bilincinin Ölçülmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü Öğrencileri Örneği

Vergi bilinci, kamunun en önemli finans kaynağı olan verginin zamanında ve eksiksiz olarak devlet hazinesine girmesi için vergi mükelleflerinin farkındalık düzeyidir. Bu konuda eğitim veren maliye programında yükseköğrenim gören öğrencilerin programa başlarken sahip olduğu vergi bilinci düzeyi ile konu ile ilgili eğitim aldıktan sonraki bilinç düzeyi ölçülmeye çalışılarak, Maliye eğitiminin vergi bilinci üzerindeki önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nde öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin vergi bilincinin düzeyinin anlaşılabilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma yapılırken toplam 227 öğrenciye 28’er tane yüz yüze anket yöntemiyle gönüllülük esasına dayalı olarak sorular sorulmuş, analizleri yapılmış ve bu çalışmanın sonucunda Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerden 4. Sınıf öğrencilerinin 1. Sınıf öğrencilerine göre vergi bilinci düzeyinin daha yüksek olduğu kanaatine varılmıştır.

___

 • Akdoğan, A. (2011). Kamu Maliyesi, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Barlas E. ve Güney G, (2017). Üniversite Öğrencilerinin Vergi Bilinç Düzeylerinin ve Fatura Duyarlılıklarının Ölçülmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 177-197
 • Blumenthal M. ve Joel S. (1992), The Compliance Cost of the U.S. İnduvudual İncome Tax System: A Second Look After Tax Reform, National Tax Journal, 45(2), 185-201. Büyüköztürk, Ş. (2017), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Can A, (2016) SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, Ankara: Pegem Akademi.
 • Çiçek U. ve Bitlisli F. (2017). Vergi Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Vergi Bilinci ve Farkındalığı Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 10(2) ,261-278
 • Çokluk, Ö. S v.d. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: Spss ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demir İ.C. ve Ciğerci İ, (2016), Vergi Bilincinin Oluşumunda Eğitimin Rolü: İlköğretim Öğrencileriyle Ampirik Bir Çalışma, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi idari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi,23(1) ,127-143
 • Erge S.(2016), Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı; Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Lise ve Ön lisans Öğrencileri Üzerinde Nitel Bir Çalışma, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 12, 232-244
 • Gür E. (2019) , Ortaöğretim Öğrencilerinde Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı: Bingöl İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karacan C.İ, (2019) ,Ön Lisans Öğrencilerinin Vergiye Bakışı ve Vergi Bilinç Düzeyi: Sakarya İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karagöz Y.(2016), SPSS23 ve AMOS 23 Uygulamalı Istatistiksel Analizler, Ankara:Nobel Akademik Yayıncılık
 • Kıral, E (2018), Vergi Ahlak ve Bilincini Etkileyen Faktörler: Çukurova Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Analiz, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 150-167.
 • Nadaroglu H, (1996), Kamu Maliyesi Teorisi, İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Organ, İbrahim, (2008). Vergi Denetimi ve Türkiye Uygulaması, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Ömürbek N. vd,(2007), Vergi Bilici Üzerine Bir İnceleme: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan Anketin Bulguları, Maliye Dergisi, 153,102-122.
 • Serinkan C. ve Erdoğan M. (2017). Vergi Bilinci Üzerine Amprik Bir Araştırma: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Örneği, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4), 515-529.
 • Sağlam, M. (2013), Vergi Algısı ve Vergi Bilinci Üzerine Bir Araştırma: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinde Vergi Algısı ve Vergi Bilinci, Sosyo Ekonomi Dergisi, 1, 315-334
 • Savaşan F. ve Odabaş H, (2005) Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5 (10), 1-28
 • Teyyare E. ve Kumbaşlı E, (2016). Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakının Gelişmesinde Maliye Bölümü Eğitiminin Rolü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(4), 1-29
 • Yavuz H., (2019). Vergi Bilinci Artıyor, http://sesam.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/87108/vergi-bilinci-artiyor (Erişim Tarihi 05.01.2020)