SİYASAL ROMAN KURAMI: TÜRK YAZINI ÖRNEĞİ

Roman, 19. yüzyılda Avrupa'da yeni özgürlükçü/kentsoylu yaşam biçimini öyküleyen bir tür olarak belirir. 20. yüzyılda yazılan Marksist toplumsal gerçekçi romanlar yalnızca çağına ayna tutmakla yetinmez, onu değiştirmek ereğiyle düşüngüsel aygıtlar olarak kullanılır. Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Mihail Şolohov, Maksim Gorki, gibi siyasal güdümlü yazarlar, dünya görüşlerini okura iletmek ve onu bilinçlendirmek için kalemlerine sarılır. Roman, geçen yüzyılda yaşanan siyasal olaylara tanıklık eden en önemli kurmaca evrenidir. Biz bu makalede, siyasal romanın tarihsel gelişimini, siyasal roman kuramı çerçevesinde sorunsallaştırmayı ve siyasal romanların çözümlemelerinde sorgulanması gereken önemli bağlamları tartışmayı amaçlıyoruz.

Political Novel: Turkish Novel Case

Novel as a genre has emerged as the most appropriate narrative to depict bourgeois life style in the 19th century. In the 20th century, Marxist realistic social novels have not only mirrored the age of the time but they have also been used as reflexive vehicles in order to change the societies. Politically oriented writers as Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Mihail Şolohov, Maksim Gorki, writes in order to change the world lived especially. Novel has become the most significant fiction universe that witnessed the political events of the last century. In this article, it is aimed to problematize the historical development of political novel, within the scope of political novel theory and to discuss important contexts.

Kaynakça

Aytaç, G. (2000). Edebiyat yazıları 1995-2000. Ankara: Multilingual Yayınları.

Aristote, (1960). Politique, I (9), Belles Lettres.

Belge, M. (1994). Edebiyat üstüne yazılar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Eagleton, T. (1996). İdeoloji, (Çev. Muttalip Özcan). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Ecevit, Y. (2002). Türk romanında postmodernist açılımlar. İstanbul: İletişim Yayınları.

Eyigün, S. (2003). Edebiyatta politik roman. İstanbul: Aktif Yayınları.

Eyigün, S. (2005). Edebiyat ne zaman "politik" olabilir?, Çukurova Üniversitesi

Sosyal Bilimler Der., Sa. 14 (1), ss. 247-252, Adana.

Eyigün, S. (2007). Modern ve geleneksel romanın temel farkları ve politik güdümlü romanın modern roman içindeki yeni konumu, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Der., Sa. 16 (2), ss. 261-268, Adana.

Gümüş. S. (2015). Politik romanları nasıl düşünmeliyiz? http://kitap.radikal.com.tr/makale/haber/politik-romanlari-nasil-dusunmeliyiz - 420984, Erişim Tarihi: 08.11.2016

Howe, I. (Şubat 1987). Politik roman kavramı, (Çev. Nesrin Kasap), Adam Sanat Dergisi, No:15, s. 70-77, Ankara.

Kovac, N. (2002). Le roman politique, fictions du totalitarisme. Paris: Edition Michalon.

Moran, B. (1998). Türk romanına eleştirel bir bakış. İstanbul: İletişim Yayınları.

Moran, B. (2003). Türk romanına eleştirel bir bakış 2. İstanbul: İletişim Yayınları.

Moran, B. (1991). Edebiyat kuramları ve eleştiri. İstanbul: İletişim Yayınları.

Tilbe, A. (2012). Bir düşülkenin sonu: Tahsin Yücel'in Gökdelen'i, Lütfiye Cengizhan (Ed.). XII. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, (18-20 Ekim 2012), Bildiriler Book of Proceedings, Yayın no: 146, s. 236- 242, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne.

Tilbe, A. ve Tilbe F. (2015). Reşat Enis Aygen"in afrodit buhurdanında bir kadın adlı romanında çalışma ilişkileri: Yazın toplumbilimsel oluşumsal yapısalcı bir inceleme, Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar, (5), s. 187-216. Tekirdağ.

Yaman, M. (2008). Çağdaş Fransız toplumsal önceleme romanı. Erzurum: Fenomen Yayınları.

Yaşar, H. (2012). Rıfat Ilgaz"ın Yıldız Karayel romanının politik roman türü içindeki yeri, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sa: 31, s. 93-103, Konya.

Kaynak Göster