Hâlid Ziyâde. Sicillâtü'l-Mahkemeti'ş-Şer'iyye 'El-Hukbetü'l-Osmâniyye': El-Menhec ve’l-Mustalah. Beyrut: El-Merkezü'l-Arabî Li’l-Ebhâs Ve Dirâseti's-Siyâsât, 2017, 336 Sayfa. ISBN: 9786144451359

Trablus mahkeme sicilleri, 1666 yılından başlayıp 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanan bir sicil serisini ihtiva etmektedir. Bu belge serisi din adamları, zanaatkarlar, tüccarlar, askerî kadrolar gibi Trablus’ta meskûn şehirli nüfusun bileşenlerine yönelik fikir verecek zengin bir veri kaynağıdır. Siciller ayrıca, Trablus şehrinde tedavül eden paralar, servet, yoksulluk, mimari yapılar gibi kültürel miras ve şehir tarihçiliğinin ilgi alanına dahil olan muhtelif hususlarda değerli verileri içermektedir. Hâlid Ziyâde, Sicillâtü’l-Mahkemeti’ş-Şerʻiyye-“el-Hukbetü’l-Osmâniyye”: el-Menhec ve’l-Mustalah isimli kitabında, Trablus sicillerinin kaynak değerine dair tespitler yapmanın yanı sıra bu sicillerin araştırmacılar ve şehir tarihçileri tarafından nasıl kullanılabileceğine dair yöntem önerilerinde bulunmaktadır.

Hâlid Ziyâde. Sicillâtü'l-Mahkemeti'ş-Şer'iyye 'El-Hukbetü'l-Osmâniyye': El-Menhec ve’l-Mustalah. Beyrut: El-Merkezü'l-Arabî Li’l-Ebhâs Ve Dirâseti's-Siyâsât, 2017, 336 p. ISBN: 9786144451359

Tripoli's court records include a series of court registers starting from 1666 up to end of nineteenth century. This chunk of documents contains rich information concerning the components of Tripoli’s urban population, such as clergy, craftsmen, merchants, and military personnel. The registers also compromise invaluable data about coins circulated in the city, wealth and poverty, architecture, cultural heritage, and several topics related to urban historiography. In Sicillâtü’l-Mahkemeti’ş-Şerʻiyye- “el-Hukbetü’l-Osmâniyye”: el-Menhec ve’l-Mustalah, Hâlid Ziyâde examines how researchers and urban historians make use of the court records of Tripoli, and he offers methodological suggestions regarding these records' value as archival sources.

___

  • Hallâk, Hasan. Evkâfü’l-Müslimîn fî Beyrut fi’l-Ahdi’l-Osmânî: Sicillâtü’l-Mahkemeti’l-Şerʻiyye fî Beyrut. Beyrut: Dârü’l-âfâki’l-cedîde, 1981.
  • Hathaway, Jane. “Rewriting Eighteenth-Century Ottoman History”. Mediterranean Historical Review 19/1 (Haziran 2004), 29-53. https://doi.org/10.1080/0951896042000256634 
  • Sinnu, Gassân. Medîne Sayda, 1818-1860: Dirâsetü fi’l-ʻUmrâni’l-Hadarî min Hılâl Vesâ’ik Mahkemetihe’ş-Şerʻiyye. Beyrut: ed-Dârü’l-Arabiyye li’l-Ulûm, 1988.
  • Ziyâde, Hâlid. es-Sûretü’t-Taklîdiyye li’l-Müctemaʻi’l-Medeniyye: Kırâ’atün Menheciyyetün fî Sicillât Mahkeme Trablus eş-Şerʻiyye. Kahire: Meclis el-Aʻlâ li’s-Sekâfe, 2008.
  • Ziyâde, Hâlid. Dirâsât fi’l-Vesâ’ik eş-Şerʻiyye. Kahire: Dar Ru’ye, 2012.
  • Ziyâde, Hâlid. el-Mustalahu’l-Vesâ’ikî. Kahire: Meclis el-Aʻlâ li’s-Sekâfe, 2008.