Anadolu'da Cenknamelerin Toplumsal Yansımaları

Öz The Cenk boks are among important literary works that are always kept in the perspective of our national unity and solidarity in cultural and contemplation of the Turks. The cenk boks or canknamah with another saying take an important place in boks which mention Hz. Ali and Muhammmad Hanafi. Canknamahs takes place in significant achievements with motive and substance, event, message and strong language. The canknamahs have been desired to be spread to all parts of the society in Turkish history in order to maket hem known in folk literature.

Kaynakça

Aktaş, Ali, “Kent Ortamında Alevilerin Kendilerini Tanımlama Biçimleri Ve İnanç Ritüellerini Uygulama Sıklıklarının Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi”, I. Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu (22-24 Ekim 1998), Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 1999, s. 449-482.

Atalan, Mehmet, Muhammed b. el-Hanefiyye ve Anadolu'daki Tezahürleri (Muhammed Hanefi Cenknâmeleri), İlahiyat Yay., Ankara 2007.

........, “Türk Kültüründe Hz. Ali Cenknâmeleri”, Hz. Ali Sempozyumu, 24-25 Ekim, İzmir 2007.

Akyürek, Ferhat, “Muhammed Hanefi Cengi”, Allah’ın Nimetleri ve İnsanlar, İş Matabaacılık ve Ticaret, Ankara 1969, Ankara 1968, 1-18.

Coşan, Esad, “İslâmî Türk Edebiyatında Ükkâşe Hikâyesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXVI (1983) 275-286.

Çelebioğlu, Amil, Türk Edebiyatında Mesnevî, Kitabevi Yay., İstanbul 1999, 33, 43-44.

Çetin, İsmet, Tursun Fakı, Hayatı, Edebi Şahsiyeti, Mesnevileri, İlesam Yay., Ankara 2002.

Çetin, İsmet, Türk Edebiyatında Hz. Ali Cenknâmeleri, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1997.

Çobanoğlu, Özkul, Âşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü, Akçağ Yay., Ankara 2000.

Hâzâ Kitabu Muhammed Hanefi, 06 Mil Yz. A 8622.

Hikaye-i Hazreti Muhammed el-Hanefi, No: 922.979 MUH., Diyanet işleri İslam Ansiklopedisi İSAM Kütüphanesi. Kaf Kalesi Muhammed Hanefi Cenkleri, Maarif Kütüphanesi ve Matbaası, İstanbul 1941; Kaf Kalesi

Muhammed Hanefi Cenkleri, Maarif Kütüphanesi ve Matbaası, İstanbul 1943; Kaf Kalesi Muhammed

Hanefi Cenkleri, Maarif Kütüphanesi ve Matbaası, İstanbul 1956; Kaf Kalesi Muhammed Hanefi

Cenkleri, Maarif Kütüphanesi ve Matbaası, İstanbul 1958.

Kocatürk, Vasfi Mahir, Türk Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Yayınevi, Ankara 1970.

Mattei, Jean-Louis, Hz. Ali Cenknâmeleri, Kitabevi Yay., İstanbul 2004.

Muhammed Hanefi Cengi, Emniyet Matbaası, İstanbul 1933

Muhammed Hanefi Cengi, İstanbul Maarif Kütüphanesi, Ankara 1941

Muhammed Hanefi Hazretlerinin Cengi, İstanbul Süleymaniye Hacı Mahmud Efendi, yy, 1300.

N. B., Muhammet Hanefi Cenkleri: Gazenfer Kâfir Cengi, Çınar matbaası, İstanbul 1963.

Ocak, Ahmet Yaşar, Kültür Târihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, Metodolojik Bir Yaklaşım, Türk Târih Kurumu Yayınları, Ankara 1997.

Ortaylı, İlber, “Menkıbe”, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Efsaneler ve Gerçekler Tartışma ve Panel Bildirileri, İmge Kitabevi, Ankara 2000.

Öcal, Safa, “Dursun Fakih”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1 Cilt, 1 Sayı: 4, Şubat-1980, 117

Öztürk, Zehra, “Eğitim Târihimizde okuma toplantılarının yeri ve okunan kitaplar”, Değerler Eğitimi Dergisi, I: IV (2003), 131-155.

Öztürk, Zehra, “Muhammediyye’nin iki yazma nüshası ve iki kadın müstensih”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, I (2000), sayı:1, 333-338.

Sarıkaya, Mehmet Saffet, Anadolu Alevîliğinin Tarihî Arka Planı (XI-XIII.) Asırlar), Ötüken Yay., İstanbu 2003.

Kaynak Göster

ISNAD Atalan, Mehmet . "Anadolu'da Cenknamelerin Toplumsal Yansımaları". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 9 / 1 (Şubat 2011): 45-56 .