Alevi Geleneğinde Toplum ve Aile Kavramı

Öz This study analyses the concept of family according to Alawi?s point of view. In Alawi?s tradition, it is obligatory for an adult individual to promise to obey all rules in Alawi?s society (ikrar). In addition to this, it is obligatory for every married couple to establish brotherhood with another married couple (musahiplik). People who don?t fulfill these two obligations (ikrar ve musahiplik) are still accepted as Alawi, but they don?t have right of taking part in traditional Alawi cerenomies called ?cem?. Musa-hiplik is the most characteristic feature of the Alevi social system. In the Alawi tradition, the concept of family is based on the basis of love, respect, content with what he or she possesses, showing patience, not performing sinful deeds, not having sexual intercourse with someone except his own wife or husband and hold one?s tongue, appreciating woman?s importance and showing respect other peoples?s rights

Kaynakça

Bal, H., Alevi-Bektaşî Köylerinde Toplumsal Kurumlar, Ant Yay., İstanbul, 1997

Birdoğan, Nejat, Anadolu Alevîliğinde Yol Ayrımı, Mozaik Yay., İstanbul, 1995arıkaya,

M.Saffet, Anadolu Alevîliğinin Tarihî Arka Plânı (XI-XIII. Asırlar), Ötüken Neşriyat, İstan- bul, 2003.

Doğan, İsa, Türklük ve Alevîlik, Samsun, 1997.

Doğan, İsa, İmam Zeyd b. Ali, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 2009

Dıerl, Anton Jozef, Anadolu Alevîliği, (Trc. Fahrettin Yiğit), Ant Yay., İstanbul 1991. ed-Dîneverî, Ebû Hanîfe Ahmed b. Dâvûd, el-Ahbârü’t-Tıvâl, Beyrut, tz.

Erdoğan, Kutluay, Alevî-Bektâşî Gerçeği, Alfa Yay, İstanbul, 2000

Eröz, Mehmet, Türkiye’de Alevîlik ve Bektaşilik, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1990

Günay, Ünver - Güngör, Harun, Türk Din Tarihi, İstanbul, 1998

Hodgson, M.G.S., İslâm'ın Serüveni, (Çev. Heyet), İstanbul, 1995

İbn Manzûr, Ebu’l Fadl Cemaleddin Muhammed b. Mükerrem, Lisanü’l-Arab, Daru’l-Fikr, Beyrut, tz. İmam Cafer-i Sadık Büyruğu, (haz.: Adil Ali Atalay), Can Yay., İstanbul, 1993 el-Minkarî, Nasr b. Muzâhim, Vak’atu Sıffîn, tahk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn, Kahire,

Keçeli, Şakir, Alevîlik Bozkırda Yanan Ateş, Emel Yay. Ankara tz Kitapçı, Zekeriya, Türkistan'da İslâmiyet ve Türkler, Konya 1988.

Korkmaz, Esat, Ansiklopedik Alevîlik-Bektâşîlik Terimleri Sözlüğü, Ant Yay., İstanbul, 1993

Kutlu, Sönmez, “Alevîliğin Dînî Statüsü”, İslâmiyât, Cilt: VI, Sayı: 3, (Temmuz-Eylül) 2003.

Ocak, A. Yaşar, Babailer İsyanı, İstanbul, 1996.

Ocak, A.Yaşar, “Alevî” Mad. DİA Onat, Hasan, “Kızılbaşlılık Farklılaşması Üzerine”, İslâmiyât, C. VI: sayı: III, (Temmuz- Eylül), 2003

Öztoprak, Halil, Kur’an’da Hikmet ve Tarihte Hakikat Kur’an’da Hikmet İncilde Hakikat, Can Yay., İstanbul 1990

Sevin, Hasan, 2000 Yılında Ehl-i Beyt Gerçeği ve Alevîlik, Can Yay, İstanbul, 2003

Uçar, Ramazan, Sosyolojik Açıdan Alevîlik-Bektâşîlik, Aziz Andaç Yay., Ankara, 2006

Ülken, Hilmi Ziya, “Anadolu Örf ve Adetlerinde Eski Kültürlerin İzleri”, AÜİFD, C. XVII, Ankara, 1968

Ünal, A. Bülent, Türkiye’de Günümüz Alevîliği Üzerine Bir Araştırma, İzmir, 2001 eş-Şehristânî, Ebu'l-Feth Muhammed b. Abdülkerîm, el-Milel ve'n-Nihal, tahk., Muhammed

Seyyid Keylânî, Dâru'l-Ma'rife, Beyrut, 1975.

Timuroğlu, Vecihi, Alevîlik, Bektaşîlik, Şiilik, Kızılbaşlık, Kalan Yay., Ankara 2004

Zelyut, Rıza, Öz Kaynaklarına Göre Alevilik, Anadolu Kültürü Yay., İstanbul 1990

Watt, W.M., “Dinlerde Hakikat: Sosyolojik ve Psikolojik Bir Yaklaşım. (Çev., A. V. Taştan- A. Kuşat), İz Yay., İstanbul, 2002.

Kaynak Göster

ISNAD Şahin, Mehmet . "Alevi Geleneğinde Toplum ve Aile Kavramı". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 9 / 1 (Şubat 2011): 263-284 .