Survey of the science and primary school teachers candidates' scientific attitudes in terms of multi-variables

This study was aimed to examine the effects of variables on scientific attitudes of teacher candidates. For this purpose, science and primary school teacher candidates were included in terms of their scientific attitudes which were considered as being contradictory to each other’s attitudes and being purposive cases. Survey was a descriptive one in which science and primary school teacher candidates’ scientific attitudes were considered as a fact and during the study process. The sample group consists of randomly selected 1st, 2nd, 3rd and 4th primary school teacher candidates studying at the Department of Grade Teachers and Science Teachers at the Education Faculty of Ahi Evran University in 2009-2010 academic years. The data was collected by using three different methods. At the first stage, “Scientific Attitude Inventory” was used. At the second stage, “Learning Style Inventory” was used to assess the learning style of the teacher candidates. The transcript averages obtained from the Student Affairs Department indicating the academic achievements of the teacher candidates up to their current year were used at the third stage. According to the results of the research, it was found out that the scientific attitudes of the teacher candidates were significantly in favor of the science teachers according to gender, grade level at the university, high schools which they graduated from and their learning style (accomodator, converger and assimilator). However, when scientific attitudes were examined according to learning styles, the differences between the groups were observed to be statistically insignificant for the diverger learning styles.

Kaynakça

Arseven, A.D. (1993). Alan araştırma yöntemi. Ankara: Gül Yayınevi. Aşkar, P., & Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim, 87, 37-47.

Azizoğlu, N., & Çetin, G. (2009). 6 ve 7. Sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri, fen dersine yönelik tutumları ve motivasyonları arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 171-182.

Bahadır, H. (2007). Bilimsel yöntem sürecine dayalı ilköğretim fen eğitiminin bilimsel süreç becerilerine, tutuma, başarıya ve kalıcılığa etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Balım, A.G., Sucuoğlu, H., & Aydın, G. (2009). Fen ve teknolojiye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25.

Chin, C. C. (2005). First-year pre-service teachers in taiwan- do they enter the teacher program with satisfactory scientific literacy and attitudes toward science? International Journal of Science Education, 27(13), 1549–1570.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research methods in education (5th ed.). London, New York: Routledge Falmer.

Çıngı, H. (1994). Örnekleme kuramı. Ankara: Hacettepe Üniv. Fen Fakültesi Yay.Çilenti, K. (1988). Fen eğitimi teknolojisi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Demirbaş, M., & Yağbasan, R. (2006). Fen bilgisi öğretiminde bilimsel tutumların işlevsel önemi ve bilimsel tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlanma çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 271-299.

Demirbaş, M. (2005). Fen bilgisi öğretiminde sosyal öğrenme teorisinin öğrenme ürünlerine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ergin D. Y., & Özgürol, M. B. (2011). Bilimsel tutum ve duygusal zeka arasındaki ilişki. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya.

Ertem, S. (2007). Veri toplama ve değerlendirme ünitesinin, ilköğretim öğrencilerinin bilimsel tutum geliştirmelerine katkı getirecek şekilde yeniden düzenlenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). D.E.Ü., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Freedman, M. P. (1997). Relationship among laboratory instruction, attitude toward science, and achievement in science knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 34(4), 343–357.

Gauld, C. F. (1982). A study of the scientific attitude of science educators who study scientific attitude. Research in Science Education, 12, 115-120.

Hamurcu, H. (2002). Fen bilgisi öğretiminde etkili tutumlar. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8, 144-152.

Hollsterman, N., Grube, D., & Bögeholz, S. (2010). Hands-on activities and their influence on students’ interest. Res Sci Educ, 40, 743–757.

Jonnes, B., & Butts, B. (1983). Development of set of scales to measure selected scientific attitudes. Research in Science Education, 13, 133-140.

Kumar, D. D., & Morris, J., D. (2005). Predicting scientific understanding of prospective elementary teachers: role of gender, education level, courses in science, and attitudes toward science and mathematics. Journal of Science Education and Technology, 14(4), 387-391.

Lane, D. (1993). Alternative approaches to interpreting effect size Cohen’s d. Retrieved from: http://davidmla ne.com/hyperstat/B153659.html (12.03.2006)

Levin, J., & Jones, C. (1983). Elementary teachers’ attitudes toward science in four areas related to gender differences in students’ science performance. In A Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Montreal, Canada.

Moore, R. W., & Foy, R. L. H. (1997). The scientific attitude inventory: A revision (SAI II), Journal of Research in Science Teaching, 34(4), 327–336.

Muijs, D. (2004). Doing quantitative research in education. London: SAGE Publications Ltd. Singh, P. (1981). Science education and scientific attitudes. Directions: Journal of Education Studies, 7, 41-46.

Tait, M. (1981). Fostering the growth of scientific attitudes in young children, Int. J. Of Early Childhood, 13(2), 158-1112.

Tabachnick, B.G, & Fidell, L.S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.): Boston, MA: Allyn and Bacon.

Tatar, N. (2006). İlköğretim fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Entitüsü, Ankara.

Turgut, M.F. (1992). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. Ankara: Saydam Matbaası Türkmen, L. (2002). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin fen bilimleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 218-228.

Usta, A., Bodur, H., Yağız, D., & Sünbül, A. M. (2011). İlköğretim fen bilgisi derslerinde öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrenci erişi ve tutumlara etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 1-13.

Yaşar, Ş., & Anagün, Ş.S. (2009). Reliability and validity studies of the science and technology course scientific attitude scale. Journal of Turkish Science Education, 6(2),43-54.

Kaynak Göster