İlköğretim programlarında küresel ısınma kazanımları ve hedef niteliklerine göre değerlendirilmesi

Bu çalışmanın amacı İlköğretim Hayat Bilgisi ve Fen ve Teknoloji dersi programlarındaki küresel ısınma ile ilgili kazanımları belirlemek ve onları hedef niteliklerine göre değerlendirmektir. Araştırmanın nitel verileri odak grup tartışması yöntemi ile toplanmıştır. Çalışmada fen ve teknoloji alan uzmanları odak grup görüşmesi ile tartışarak küresel ısınma ile ilgili kazanımları belirlemişlerdir. Program geliştirme uzmanları ise odak grup görüşmesi ile tartışarak kazanımları hedef ilkelerine göre değerlendirmişlerdir. Araştırma sonuçları programda küresel ısınma olarak adlandırılan kazanım olmamakla birlikte çevre, iklim ve bilinçli tüketim ünitelerindeki kazanımların doğrudan küresel ısınma ile ilgili olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca araştırma sonuçları küresel ısınma ile ilgili kazanımların bazılarının hedef ilkelerine sahip olduğunu ancak bazı hedeflerin hedef ilkelerine sahip olmadığını göstermektedir.

Kaynakça

Alım,M. (2006).Avrupa birliği üyelik sürecinde Türkiye’de çevre ve ilköğretimde çevre eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2), 599-616.

Arsal,Z. (2007).İlköğretim öğrencilerinin küresel ısınma ile ilgili kavram yanılgıları.1. Ulusal İlköğretim Kongresi, 15-17 Kasım 2007. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Bilen,M. (1996).Plandan uygulamaya öğretim (4. Baskı). Ankara: Aydan Web Tesisleri.

Boyes, J. A. & Stanisstreet, M. (1993). The greenhouse effect: Children’s perceptions of causes, consequences and cures. International Journal of Science Education, 15 (5), 531-552.

Darçın, E.S., Bozkurt, O. & Hamalosmanoğlu, M. (2006). İlköğretim öğrencilerinin sera etkisi hakkındaki bilgi düzeylerinin ve kavram yanılgılarının tespit edilmesi. International Journal of Environmental and Science Education, 1 (2), 104-115.

Erten, S. (2002). Planlanmış davranış teorisi ile uygulamalı öğretim metodu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19(2), 217-233.

Ertürk, S. (1994). Eğitimde program geliştirme (8. Baskı). Ankara: Meteksan Matbaacılık.

IPCC (2007a). IPCC WG II, Fourth assessment report (2007) Climate change 2007: climate change impacts, adaptation and vulnerability. http://www.news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/06_04_05_climate.pdf. Accessdate: 18 May 2009.

Kluger, J. (2007). Global warming: What now? Time, 9, 41-79.

Mason, L. & Santi, M. (1998). Discussing the greenhouse effect: Children’s collaborative discourse reasoning and conceptual change. Environmental Education Research, 4 (1), 67-85.

McKibben,B. (2007).450 ways to stop global warming. Foreign Policy, May:38-40.

MEB (2005a). İlköğretim hayat bilgisi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

MEB (2005b). İlköğretim fen ve teknoloji öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

O’Hara, E. (2007). The focus on reducing carbon emissions has blinded us to the real problem - unsustainable lifestyles. Article from http:// www. bbc.uk. Access date: 20 July 2009.

Österlind, K. (2005). Concept formation in environmental education: 14- year olds’ work on the intensified greenhouse effect and the depletion of the ozone layer. International Journal of Science Education, 27 (8), 891-908.

Özden, Y. (2003). Öğrenme ve öğretme: Ankara. PegemA Yayıncılık. 5. Baskı.

Sönmez, V. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Tanrıverdi, B. (2009). Sürdürülebilir çevre eğitimi açısından ilköğretim programlarının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34 (151), 89-103.

UN (1998b). UN Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change p.2-20. http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php Access date: 28 March 2009.

Uzun, N. & Sağlam, N. (2007). Ortaöğretimde çevre eğitimi ve öğretmenlerin çevre eğitimi programları hakkındaki görüşleri. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 26, 176-187.

Varış, F. (1994). Eğitimde program geliştirme teori ve teknikler (5. Baskı). Ankara: Alkım Yayıncılık.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara. Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, Ö. & Anderson, H. (2004). Views of elementary and middle school Turkish students toward environmental issues. International Journal of Science Education, 26 (12),1527-1546.

Kaynak Göster