Otel logosu ne söyler? Tüketiciler ne algılar?

Bu araştırmanın temel amacı, otel işletmelerinin logolarını tasarlarken hedeflerini ve bu logoların tüketiciler üzerinde oluşturduğu algıları belirlemek ve logonun vermiş olduğu mesajı otel yöneticileri ile tüketiciler açısından karşılaştırarak ortaya koymaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Bodrum'daki otel yöneticileri ve Isparta'da çeşitli meslek gruplarından tüketicilerle yapılmıştır. Veriler Şubat-Nisan döneminde yarı yapılandırılmış anket yoluyla 3 otel müdürü ve çeşitli meslek gruplarına ait 20 kişiyle yüz yüze görüşülerek elde edildi. Verilerin analiz ve yorumlanmasında mümkün olduğunca katılımcıların özgün ifadelerine bağlı kalınarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, tüketiciler açısından logo tek başına çok fazla anlamlı olmayabilir. Otel işletmelerinin bunu da düşünerek logoyu anlaşılır şekilde tasarlaması gerekir. İşletmeler iş dünyasında faaliyet gösterdikleri sektöre göre logo oluşturmalıdır. Ayrıca otel yöneticileri ve tüketicileri açısından logolardaki renkler, yazı tipleri, akılda kalıcılık, sektörle uyumluluk gibi faktörler de önemlidir.    

What does the hotel logo say? And what do consumers perceive?

The main purpose of this research is to comparatively evaluate the goals of hotel enterprises while designing their logos and the perception those logos create on consumers by using a method of surveying hotel managers and guests. This research deploys a qualitative method approach. The research was conducted on hotel managers in Bodrum and people of various professional groups in Isparta. The data were obtained by face-to-face interviews with 3 hotel managers and 20 people belonging to various occupational groups through semi-structured questionnaire in February-April period. The data were evaluated by making direct references to the original expressions of the participants as much as possible. As a result, logo itself may not be of great significant for the customers. For this reason, companies need to make their names visible in the logo. Business should create logo in accordance with the sector they operate. And also, the survey of hotel managers and consumers, in designing hotel logos matching colors, letter fonts, memorability, and compatibility with the sector are significant factors.

___

 • Çakırer, M.A. (2013). Marka yönetimi ve marka stratejileri. Ekin Yayınevi.
 • Çam, A.T. (2006). Türk Grafik Tasarımcıları Logo. İstanbul: Alternatif Yayıncılık.
 • Demir, M. (2017). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü: İlkeler ve Yönetim. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2015). Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi: İlkeler & Örnekler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Demir, S.S., Demir, M., & Nield, K. (2013). The effects of customer focused selling on destination choice and decision of purchasing: An empirical study on British tourists travelling to Turkey. International Journal of Human Sciences, 10(2), 443-461.
 • Henderson, P.W. & Cote, J.A. (1998). Guidelines for selecting or modifying logos. The Journal of Marketing, 14-30.
 • Hynes, N. (2009). Colour and meaning in corporate logos: An empirical study. Journal of Brand Management, 16(8), 545-555.
 • Işıklı, S. (2012). Grafik Tasarımda Logo ve Amblemin Sektörlere Göre Renk Algısı. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kotler, P. (1997). Marketing Management. Upper saddle River, NJ Prentice Hall.
 • Odabaşı, H.A. (2002). Grafikte Temel Tasarım. İstanbul: Yorum Sanat Yayınları.
 • Özer, A. (2015). Logo Tasarımında Marka Algısı. Doktora Tezi, Arel Üniversitesi. SBE, İstanbul.
 • Parlak, H. (2006). Temel Grafik Tasarım Bilgisi. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Ries, A. & Laure, R. (2004). Markaların Evrimi. İstanbul: Mediacat Kitapları.
 • Selvi, S. (2008), Marka Oluşumunda Kimlik ve Kültürün Etkisi: “Goldaş” Markası Üzerine Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sevildi, İ. (2014). Tipografi ve Logo Tasarımındaki Önemi. Doktora Tezi, Arel Üniversitesi. SBE, İstanbul.
 • Sözbilir, M. (2009). Nitel veri analizi. http://fenitay. files. wordpress. com/2009/02/1112-nitel-arac59ftc4b1rmada -veri analizi. pdf on, 17, 2014.’den alınmıştır.
 • Ustaoğlu, F.D. (2012), Kurum Kimliği Çerçevesinde Logo Tasarımını ve Rengini Anlamlandırmaya Yönelik Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir.
 • (1) http://www.paul-rand.com/foundation/thoughts_ logosflags/#.V1Mp-zWLSt8 (Erişim Tarihi: 05.06.2016)
 • (2) http://www.grafikrim.com/logo-tasarimi.html (Erişim Tarihi: 05.06.2016)
 • (3) http://logo.nedir.com (Erişim Tarihi: 05.06.2016)
 • (4) http://www.nsreklam.com/markalar-ve-logo-tasarimlari (Erişim Tarihi: 05.06.2016)
 • (5) http://logovetasarim.blogspot.com/2015/07/logotype-nedir.html (Erişim Tarihi: 07.06.2016)
 • (6) http://tourismbreakingnews.com/wyndham-adds-3-hotels-to-ramada-and-ramada-encore-brands-in-india/ (Erişim Tarihi: 10.03.2017)
 • (7) http://www.gencgrafiker.com/logo-logotype-ve-amblem/ (Erişim Tarihi: 05.06.2016)