Türkiye’de Yapılmış Nöropazarlama Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Betimsel Analizi

Bu araştırmanın amacı; Nöropazarlamaile ilgili Türkiye’de gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin betimsel analizinin yapılması ve böylelikle yıllar içerisinde nöropazarlama alanındaki değişimle beraber kurum performansları da incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerindenbetimsel analiz tekniği kullanılarak, Türkiye’de yapılmış nöropazarlama alanı ile ilgili tezlerin profili çıkartılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın nöropazarlama gibi kompleks bir alanda yapılmış çalışmalara özet bir bakış açısı sunması bakımından da önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırma sonucunda Türkiye’de yapılmış lisansüstü tez seviyesinde uygulamalı nöropazarlama çalışmalarının son derece az olduğu görülmüştür. Yapılan uygulamalı tezlerin çoğunlukla nöropazarlama laboratuvarı olan üniversitelerde gerçekleştirildiği görülmüştür. Yapılan analiz sonucunda araştırmanın yapıldığı kurumun araştırma metodolojisinde etkili olduğu, çalışmaların ağırlıklı olarak tüketici davranışı üzerine yapıldığı ve genellikle EEG ve Göz İzleme tekniğinden yararlanıldığı tespit edilmiştir.

(Descriptive Analysis of Graduate Theses in the Field of Neuromarketing in Turkey)

The aim of this study is making descriptive analysis of postgraduate neuromarketing theses and thus, observing the institution performances with the change in the field of neuromarketing over the years. In this study, neuromarketing theses was profiled with the descriptive analysis technique from qualitative research methods. The study is thought to be important in terms of providing a brief summary to the studies made in complex field such as neuromarketing. As a result of the study, it’s seen that appliedneuromarketing studies at the postgraduate theses level in Turkey are extremely few. It is seen that most of the applied theses were mostly prepared in universities with neuromarketing laboratory. As a result of the analysis it was determined that the institution where the studies was made was effective in the research methodology, the studies are mainly about consumer behaviour and usually benefited from EEG and eye tracking technique.

Kaynakça

Akan, Ş. (2017). Havayolu marka kişiliği algısının yüzyüze görüşme ve nöropazarlama yöntemlerinden EEG ile karşılaştırılması: Bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sivil Havacılık Anabilim Dalı.

Akın, M. S. (2014). Pazarlama araştırmacıları perspektifinden nöropazarlama: Keşifsel bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.

Akın, M. S., & Sütütemiz, N. (2014). Nöropazarlama Ve Uygulamacıların Perspektifinden Etik Yönü. Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 2(1), 67-83.

Alioğlu, A. (2018). An analysis of voters' perception of visual advertisements with respect to neuromarketing approach: Eye-tracking study. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı.

Alyar, P. (2018). Pazarlamada yeni bir araştırma yaklaşımı olarak nöropazarlamayla algı yönetimi ve bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Pazarlama Bilim Dalı.

Ayata, D. (2019). Emotion aware artificial intelligence for cognitive systems. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı / Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı.

Aydın, B. (2019). Reklam etkinliğinin otonom ve somatik sinir sistemi ölçüm teknikleriyle karşılaştırılması üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Başkent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı.

Aydın, F. (2020). İktisadi karar alma sürecinde nöroiktisat: Eeg ile deneysel bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı.

Babuş, L. (2019). Demografik özelliklere ve karar verme tarzlarına göre tüketicilerin nöropazarlamaya bakış açısı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Barik, E. (2020). Eye tracking (Göz izleme) analiz yöntemi ile gerilla pazarlama örneklerinin görsel etkisinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Bayasova, A. (2016). Gerçek eylem olarak nöropazarlama: Tüketici davranışları uygulaması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Bayassova, A., & Kazan, H. (2016). Gerçek Eylem Olarak Nöropazarlama: Tüketici Davranışları Uygulaması. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(5), 71-86.

Baybars, M. (2016). Nöropazarlama Araştırmalarının Sosyal Bilim Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(5), 207-218. doi:10.18037/ausbd.417461

Bayır, T. (2016). Marka kişiliği algısının ölçümünde anket ve nöropazarlama yöntemlerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Behremen, C. (2015). Yiyecek ve içecek işletmelerinin nöropazarlama faaliyetlerinde duyusal algıların etkisi: Psikonörobiyokimya perspektifi. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.

Beyaz, A., Beyaz, R., & Gerdan, D. (2015). Farklı Model Traktör Kullanımının Verdiği Güven Düzeyinin Galvanik Deri Tepkisi Sensörü Kullanılarak Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3), 133-139.

Bezgin, L. (2016). X, Y, Z kuşağı tüketicilerinin yeniden satın alma kararı üzerinde algılanan marka denkliği öğelerinin etki düzeyi farklılıklarının nörogörüntüleme tekniklerinden elektroensefalografi(EEG) ve göz izleme yöntemleriyle belirlenmesine dair deneysel bir çalış. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hitit Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Bilgiç, S. (2014). A contemporary marketing technique: Neuromarketing. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Pazarlama Anabilim Dalı.

Bozdağ, C. (2016). Consumer awareness of neuromarketing applications in Turkey. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı / İşletme Yönetimi Bilim Dalı.

Bozkurt, Y. (2019). Kokusal pazarlamanın marka farkındalığı üzerindeki etkisinin nöropazarlama çerçevesinde incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yozgat Bozok Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Brenninkmeijer, J., Schneider, T., & Woolgar, S. (2020). Witness and Silence in Neuromarketing: Managing the Gap between Science and Its Application. Science, Technology, & Human Values, 45(1), 62-86. doi:10.1177/0162243919829222

Calvert, G. (2011). Brain Sells. RSA Journal, 157(5548), 30-33.

Civelek, S. (2019). Beyin ve masal. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı / Psikoloji Bilim Dalı.

Coşkun, P. (2019). Elektronik ticaret sitelerinin nöropazarlama açısından EEG ve eye-tracking yöntemleri ile incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı.

Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (8. b.). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Çakaröz, K. M. (2018). Hızlı tüketim mallarında duyusal markalama uyaranlarını algılama düzeyi farklılıkları ile yeniden satın alma kararı arasındaki ilişkinin nörogörüntüleme teknikleriyle incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hitit Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Çevik, R. (2015). An awareness research for neuromarketing that is a new scientific way of doing market research. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Çubuk, F. (2012). Pazarlamada uygulamaya yönelik yeni bir yaklaşım: Nöropazarlama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kadir Has Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı.

Darıcı, S. (2014). Bilinçaltı reklamcılık teknikleri ve tüketicinin yönlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Daugherty, T., & Hoffman, E. (2017). Neuromarketing: Understanding the Application of Neuroscientific Methods Within Marketing Research. A. R. Thomas, N. A. Pop, A. M. Iorga, & C. Ducu (Dü) içinde, Ethics and Neuromarketing Implications for Market Research and Business Practice (s. 5-30). Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-319-45609-6

Demirel, E. A. (2020). Nöropazarlama ve ambalaj tasarımı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Grafik Anabilim Dalı.

Demirtürk, H. (2016). Nöropazarlama açısından bilgilenmiş kullanıcıların karar süreci üzerinde koku etkisinin ölçümlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Doğuş Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Dinç, E. E. (2018). Türk halkının küresel ve yerel markalara olan duyusal ve duygusal tepkilerinin nöropazarlama yöntemleri kullanılarak karşılaştırılması ve ölçülmesine yönelik uygulamalı bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Nöropazarlama Anabilim Dalı.

Donmuş, S. (2018). Banka reklamlarındaki ünlülere tüketici tepkilerinin EEG ile ölçülmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Ducu, C. (2017). Topoi in Neuromarketing Ethics. A. R. Thomas, N. A. Pop, A. M. Iorga, & C. Ducu (Dü) içinde, Ethics and Neuromarketing Implications for Market Research and Business Practice (s. 31-65). Cham: Springer.

Durmaz, B. (2019). Nöropazarlama faaliyetleri kapsamında bilinçaltı reklamcılığın tüketici algısı üzerindeki etkisi: Konya ili örneği (Y kuşağı). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.

Düzgün, A. (2016). Nöromarketing alanında marka algısının elektrofizyolojik olarak beyin osilasyonlarıyla ölçümlenmesi:EEG (Elektroensefalografi) yöntemi uygulaması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı.

Emül, S. (2020). Hedonik tüketim reklamlarının nöropazarlama açısından eye-tracking ile incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Girişimcilik Anabilim Dalı.

Erdemir, K. O. (2019). İndirimin fonksiyonel nöroanatomisi: Hızlı tüketim mallarında fiyat indirimlerinin aktive ettiği beyin alanlarının fMRI tekniği ile tespiti. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Nörobilim Anabilim Dalı.

Erdoğan, E. Ç. (2019). Nöropazarlama çerçevesinde destinasyon pazarlaması: Eye-tracking yöntemi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.

Geçit, E. (2019). Nöropazarlama perspektifinden marka maskotları: Televizyon reklamlarında kullanılan marka maskotlarının dikkat çekiciliği üzerine deneysel bir çalışma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Reklamcılık Anabilim Dalı.

Gez, K. (2017). Mizahi televizyon reklamlarına yönelik dikkatin incelenmesinde nörobilimsel yöntemlerin kullanımı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı.

Göker, Z. (2018). Sosyal yardım içerikli afişlerin eye-tracking yöntemi ile incelenmesi: Kızılay örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı.

Göral, F. (tarih yok). Nöropazarlama çerçevesinde farklı emosyonel değerliğe sahip uyaranların bellek üzerindeki etkisinin olaya ilişkin potansiyeller ve salınımlarla araştırılması. Yayımlanmaış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sinir Bilimi Anabilim Dalı.

Graves, P. (2010). Consumer.ology : The Market Research Myth, the Truth about Consumers and Truth about Consumer and the Psychology of Shopping. London: Nicholas Brealey Publishing.

Güç, H. M. (2012). Reklam iletisinin görsel anlatımında kokunun etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Grafik Anasanat Dalı.

Gündüz, K. (2018). Çikolata markalarının farkındalığının EEG analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı.

Gür, Y. E. (2018). Beyin müzik ilişkisi: Tüketicilerin reklam müziklerine tepkilerinin nöropazarlama ile incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı.

Gürdin, B. (2016). Sigara karşıtı televizyon reklamlarında kullanılan korku çekiciliği faktörü etkinliğinin beyin görüntüleme tekniği ile ölçümü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Harris, J. M., Ciorciari, J., & Gountas, J. (2018). Public Health Social Media Communications and Consumer Neuroscience. Cogent Psychology, 5(1), 1-13. doi:10.1080/23311908.2018.1434058

Hubert, M. (2010). Does Neuroeconomics Give New Impetus to Economic and Consumer Research? Journal of Economic Psychology, 31, 812-817.

Hür, Ö. (2019). Nöropazarlama yöntemlerinin algı yönetimine etkisi: Beyaz yakalı çalışanlar üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı.

Ienca, M., & Vayena, E. (2019). Direct-to-Consumer Neurotechnology: What Is It and What Is It for? AJOB Neuroscience, 10(4), 149-151. doi:10.1080/21507740.2019.1668493

İnan, M. (2020). Yeşil pazarlama uygulamalarına yönelik görsellerin eye-tracking (Göz izleme) ile incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı.

Kaplan, O. (2015). Duyularla marka parçalama üzerinden kavramsal bir analiz ve uygulama örnekleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler Anabilim Dalı / Halkla İlişkiler Bilim Dalı.

Karaaslan, H. (2019). Geleneksel pazarlamadan nöropazarlamaya geçişin teorik bir analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Karabıyık, H. Ç. (2016). Nöropazarlama çerçevesinde tüketici teorisi ve yeniden tanımlanması gereken homoekonomikus kavramı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı.

Karakış, Ş. (2019). Ürün paketlerinin algılanmasına yönelik bir nöropazarlama araştırması: Göz izleme çalışması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı.

Kaya, K. (2016). Subliminal uyaranlar ile seçim yapma arasındaki ilişkinin araştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoloji Anabilim Dalı.

Kebeci, C. (2020). Nöropazarlama faaliyetlerinin tüketici algısı üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Başkent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı / Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Bilim Dalı.

Kesek, H. (2017). Nöropazarlama yaklaşımının tüketici davranışları üzerindeki etkisi: Malatya İnönü Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. KTO Karatay Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı.

Klinčeková, S. (2016). Neuromarketing – research and prediction of the future. International Journal of Management Science and Business Administration, 2(2), 53-57. doi:10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.22.1006

Kömürcüoğlu, F. (2016). Pazarlama iletişim sürecinin etkinliğini arttırmada nöropazarlama: Bir alan araştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Köylüoğlu, A. S. (2016). Nöropazarlamada davranışsal deneylerle reklamın tüketici üzerindeki etkisinin araştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı.

Köylüoğlu, A. S. (2019). Nöropazarlama Uygulama Örnekleri. Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalışmaları Dergisi, 1(2), 60-64.

Kurtalan, S. (2019). Pazarlama kampanyalarında transmedya iletişiminin müşteri satın alma davranışına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Bilim Dalı.

Küçün, N. T. (2019). Sosyal psikoloji çerçevesinden satın alma sürecinin nöropazarlama yöntemleri ile incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Lim, W. M. (2018). Demystifying neuromarketing. Journal of Business Research, 91, 205-220.

Morey, A. C. (2018). Electroencephalography in Communication Research: a Review of the Past and a Glimpse of Future Possibilities. Annals of the International Communication Association, 42(4), 243-269. doi: 10.1080/23808985.2018.1537723

Morin, C., & Renvoise, P. (2019). Beyindeki İkna Kodu. (T. Gezer, Çev.) İstanbul: Maltepe Üniversitesi Kitapları.

Oğuz, M. (2019). Nöropazarlama süreçleri ve müşterilerin araç kiralama süreçlerindeki satın alma tercihlerini inceleyen araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Oliveira, J. H., & Giraldi, J. d. (2017). What is Neuromarketing? A Proposal for a Broader and more Accurate Definition. Global Business and Management Research: An International Journal, 9(2), 19-29.

Oyman, T. (2019). Televizyon reklamlarının tüketicilerde oluşturduğu davranışsal tepkilerin elektroensefalografi (EEG) aracılığı ile belirlenmesine yönelik bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Özdaş, N. (2017). Dijital pazarlamada marka yönetiminin önemi ve hızlı tüketim sektörüne yönelik bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Nöropazarlama Anabilim Dalı.

Özdeş, M. G. (2018). The new concept of consumer behavior: Neuromarketing. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim ve Tasarım Anasanat Dalı.

Özkara, B. Y., & Bagozzi, R. (2020). The Use of Event Related Potentials Brain Methods in The Stud od Conscious and Unconscious Desicion Making Processes. Journal of Retailing and Consumer Services(58), 1-17. doi:doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102202

Özkardeşler, Ç. (2018). Yazı karakterinin tüketicinin satın alma kararına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Nöropazarlama Anabilim Dalı.

Özsu, S. (2019). 360 derece video reklam deneyiminde tüketicinin mekansal varlık, anlatı anlamlandırma ve keyif alma algısının markaya yönelik tutuma etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Pazarlama Bilim Dalı.

Öztaş, D. (2019). Reklam filmleri ve bireysel tercihler arasındaki ilişkinin nöropazarlama yöntemleri ile ölçümlenmesi üzerine deneysel bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.

Öztaş, Y. B. (2017). Nöropazarlama kapsamında göz izleme tekniği: E-dergi kapak tasarımı karakteristiklerinin, okurların satın alma niyetlerine etkileri üzerine deneysel bir uygulama. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı.

Palabıyık, S. (2019). Web sitelerinin kullanılabilirliği: Alışveriş sitelerinin göz izleme yöntemiyle karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Pınar, E. (2017). Reklamlarda kullanılan ince ve büyük beden kadın modellerin kadın tüketicilerin satın alma davranışına etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Nöropazarlama Anabilim Dalı.

Ramsøy, T. Z. (2019). Building a Foundation for Neuromarketing And Consumer Neuroscience Research. Journal of Advertising Research, 281-294. doi: 10.2501/JAR-2019-034

Sadedil, S. N. (2016). Pazarlama mesajlarının etkinliği açısından geleneksel pazarlama araştırmaları ile nöropazarlama araştırmalarının karşılaştırılması; 'Sigara paketleri üzerindeki caydırıcı mesajların, sigara kullanma alışkanlıkları üzerindeki etkisi'. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı / Reklamcılık ve Tanıtım Bilim Dalı.

Sayan, Ö., & Uçan, O. N. (2013). Görüntü Haberleşmesinin İzlenirliğinde Duygusal Davranış Etkisi Analizi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 5(17), 1-24.

Schall, A., & Bergstrom, J. R. (2014). Introduction to Eye Tracking. J. R. Bergstrom, & A. Schall içinde, Eye Tracking in User Experience Design. MA: Morgan Kaufmann.

Solmaz, I. (2014). Nöropazarlama faaliyetlerinde bilinçaltı reklamcılık ve tüketici algısı üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gediz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı.

Solnais, C., Perez, J. A., Fernández, J. S., & Abela, J. A. (2013). The contribution of neuroscience to consumer research: A conceptual framework and empirical review. Journal of Economic Psychology, 36, 68-81.

Sutherland, M. (2007, Mart). Neuromarketing: What’s it all about? www.sutherlandsurvey.com . adresinden alındı

Şahan, Y. (2016). Turizm pazarlamasında tüketicilerin turistik satın alma kararı üzerinde etkili olan web sitesi tasarım özelliklerinin nörogörüntüleme yöntemlerinden elektroensefalografi (EEG) ve göz izleme yöntemleriyle belirlenmesine dair deneysel bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hitit Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Şahin, A. U. (2019). Klasik satış teknikleri ile nöropazarlama satış teknikleri arasındaki farkların incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı.

Şehidoğlu, Z. (2016). Obezite kamu spotları örneğinde negatif ve pozitif çekiciliğin (EEG) beyin aktiviteleri üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Şen, S. (2020). Genç seçmenler gözüyle siyasal ürünlerin görsel etkilerinin belirlenmesi üzerine bir göz izleme çalışması: Fırat Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Şen, S. B. (2019). Gazlı içecek markalarının görsel etkilerinin eye-tracking ile incelenmesi üzerine deneysel bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı.

Şimsek, A. İ. (2016). Tüketicilerin otomobil markaları üzerindeki algılarının nöropazarlama açısından ölçülmesi: Elazığ ilinde yapılan deneysel bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Tapıklama, A. (2017). Pazarlamada yeni bir yaklaşım: Nöropazarlama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Yönetimi Anabilim Dalı.

Toker, A. (2019). Seçilmiş reklam filmlerinin nöropazarlama kapsamında göz izleme yöntemi ile analizi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Toprak, C. (2018). Sosyal inovasyonun marka imajına olan etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı.

Tunç, F. (2018). Reklamlarda kullanılan görsellerin farkındalık yaratma etkisinin nöropazarlama açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Turistik ürün satın alma karar sürecinde itkiselliğin rolü: Psikonörobiyokimyasal analiz. (2015). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Tüzel, N. (2010). Tüketicilerin Zihnini Okumak: Nöropazarlama ve Reklam. Marmara İletişim Dergisi(16), 163- 176.

Uğur, E. (2018). Retro pazarlama uygulamalarına tüketici tepkilerinin nöropazarlama ile incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Uğur, N. (2019). The usage of neuromarketing research methods for e-commerce and the eye tracking application test. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Pazarlama Bilim Dalı.

Ulusoy, G. (2018). Gıda perakendeciliği sektöründe tüketicilerin yeniden satın alma kararları üzerinde mağaza atmosferi unsurlarının etki düzeyi farklılıklarının belirlenmesi: EEG ve göz izleme yöntemlerine dayalı deneysel bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hitit Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Ural, G. (2019). Nöroelektriksel beyin görüntüleme teknikleri kullanılarak tüketicilerin bilinç dışı tepkilerinin ve elektrofizyolojik aktivitelerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı / Biyomedikal Mühendisliği.

Ural, T. (2008). Pazarlamada Yeni Bir Yaklaşım: Nöropazarlama Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 421-432.

Uslu, C. (2017). Comparison of advertising research results: Neuromarketing and focus group research. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Pazarlama Anabilim Dalı.

Ustaahmetoğlu, E. (2015). Nöropazarlama Üzerine Bir Değerlendirme. Business & Managment Studies: An International Journal, 2(3), 154-168.

Utkutuğ, Ç. P. (2014). Nöropazarlama kapsamında tüketicilerin televizyon reklamlarına gösterdikleri duygulanım ve bilişsel tepkilerin değerlendirilmesi: Yüz kasları hareketi analizi ile anket yönteminin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı.

Uzunoğlu, M. İ. (2019). Nöro uyaranların tüketici davranışları üzerindeki etkisinin ölçümü: Gıda sektörü üzerine bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gastronomi Anabilim Dalı.

Valiyeva, T. (2015). Tüketici davranışlarını etkilemede yeni bir iletişim tekniği olarak nöropazarlama iletişimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler Anabilim Dalı.

Wolpe, P. R. (2019). Neuromarketing and AI—Powerful Together, but Needing Scrutiny. AJOB Neuroscience, 10(2), 69-70. doi:10.1080/21507740.2019.1618414

Yeniceler, İ. (2020). Konvansiyonel medyadan yeni medyaya geçiş sürecinde eeg yöntemiyle kullanıcının beyin analizinin ölçümlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Genel Gazetecilik Anabilim Dalı.

Yılmaz, A. (2019). Tv reklamlarına yönelik nörofizyolojik tepkiler üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Reklamcılık Anabilim Dalı / Reklamcılık Bilim Dalı.

Yorgancılar, F. N. (2014). Tüketici davranışı nörolojisi: Nöroekonomi-EEG yöntemi ile nöromarketing uygulaması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Bilim Dalı.

Yücel, A., & Coşkun, P. (2018). Nöropazarlama Literatür İncelemesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(2), 157-177.

Yücel, A., & Çubuk, F. (2014). Bir Nöropazarlama Araştırmasının Deneysel Yolculuğu ve Araştırmanın İlk İpuçları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(2), 133-149.

Yücel, A., & Çubuk, F. (2014). Bir Nöropazarlama Araştırmasının Deneysel Yolculuğu ve Araştırmanın İlk İpuçları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(2), 122-139.

Kaynak Göster