Turistlerin Yerel Mutfak Tüketim Değeri Boyutlarının Destinasyona Yönelik Olumlu Tutum, Tavsiye Etme ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi

Bu çalışmanın temel amacı, yerel mutfak tüketim değeri boyutlarının, destinasyona yönelik olumlu tutum, tavsiye etme ve tekrar ziyaret niyetine etkisinin araştırılmasıdır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Bu doğrultuda Ayvalık’ta faaliyet gösteren restoran işletmelerinden hizmet alan 428 kişiye anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler, istatistik paket programında, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, Pearson korelasyonu ve çoklu regresyon analizi ile çözümlenmiştir. Yapılan analizler, yerel mutfak tüketim değeri boyutları ile olumlu tutum, tavsiye etme ve yeniden ziyaret niyeti arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir. Yerel mutfak tüketim değeri boyutları hep birlikte, destinasyona yönelik pozitif tutuma ait varyansın %32,7'sini, tavsiye etme davranışına ilişkin varyansın %23,3'ünü ve tekrar ziyaret niyetine ait toplam varyansın %40,1'ini açıklamaktadır. Ayrıca olumlu tutum üzerinde en etkili olan tüketim değeri boyutunun kalite/lezzet değeri, tavsiye etme ve tekrar ziyaret niyeti üzerinde en etkili tüketim değeri boyutunun ise duygusal değer olduğu belirlenmiştir.

The Effect of Tourists’ Local Cuisine Consumption Value Dimentions for Destination on Positive Attitude, Recommending and Revisit Intention

The main purpose of this study to investigate the effect of local cuisine consumption value dimentions for destination on positive attitude, recommending and revisit intention. To collect data for the study, the survey technique was used. The research was conducted on 428 people from the Ayvalık who get service from local restaurants. Obtained data was analyzed in statistical package program by means of frequency, percent distribution, mean, standard deviation, Pearson correlation and multiple regression analysis. The analyses conducted show that there is a positive and significant correlation between positive attitude for destination, recommending and revisit intention with local cuisine consumption value consumption value dimentions. According to the results of the research that tourists’ local cuisine consumption value’ dimentions, together explain 32.7% of the total variance of the positive attitude, 23.3% of total variance of recommending and 40.1% of the total variance of revisit intention. As the results of analysis, the most effective dimension of tourists’ local cuisine consumption value on positive attitude is quality/flavor value. And also, it was determined that the emotional value is the most effective factor on recommending and revisit intention.

Kaynakça

Aktaş C. ve Yılmaz V. (2003). Çoklu Bağıntılı Modellerde Liu ve Ridge Regresyon Kestiricilerinin Karşılaştırılması, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2), 189-194.

Albayrak, A., S. (2005). Çoklu Doğrusal Bağlantı Halinde En Küçük Kareler Tekniğinin Alternatifi Yanlı Tahmin Teknikleri ve Bir Uygulama, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1),105-126.

Altunışık, R., Özdemir, S. ve Torlak, Ö. (2004). Modern Pazarlama, Değişim Yayınları, İstanbul.

Chang, R., C., Y., Kivela, J. ve Mak, A., H., N. (2010). Food Preferences of Chinese Tourists. Annals of Tourism Research, 37(4), 989-1011.

Cheng J. M.S., Wang E. S.T., Lin J. Y.C. ve Vivek S. D. (2009). Why Do Customers Utilize the Internet As a Retailing Platform?: A View from Consumer Perceived Value. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 21(1), 144-160.

Choe, J. Y. J., ve Kim, S. S. (2018). Effects of Tourists’ Local Food Consumption Value on Attitude, Food Destination Image, and Behavioral Intention. International Journal of Hospitality Management, 71, 1-10.

Çalışkan, O. (2013). Gastronomic Identity in Terms of Destination Competitiveness and Travel Motivation. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(2), 39-51.

Çevik, S. ve Saçılık, Y. M. (2011). Destinasyonun Rekabet Avantajı Elde Etmesinde Gastronomi Turizminin Önemi: Erdek Örneği. 12.Ulusal Turizm Kongresi, 30 Kasım-04 Aralık 2011, Bildiriler Kitabı, 503-515.

Figini, P. ve Vici, L. (2012), Off-season Tourists and The Cultural Offer of A Mass-Tourism Destination: The Case of Rimini. Tourism Management, 33(4), 825-839.

Frochot, I. (2003), An Analysis of Regional Positioning and Its Associated Food Images in French Tourism Regional Brochures. Journal of Travel &Tourism Marketing, 14(3-4), 77-96.

Ha, J. ve Jang, S.S. (2010). Perceived Values, Satisfaction, and Behavioral Intentions: The Role of Familiarity in Korean Restaurants. International Journal of Hospitality Management, 29(1),2-13.

Harrington, R., J. ve Ottenbacher, M., C. (2010), Culinary Tourism: A Case Study of The Gastronomic Capital. Journal of Culinary Science & Technology, 8(1), 14-32.

Horng, J., S. ve Tsai, C., T. (2010). Government Websites For Promoting East Asian Culinary Tourism: A Cross National Analysis. Tourism Management, 31(1), 74-85.

Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kashyap, R. ve Bojanic, D., C. (2000). A Structural Analysis of Value, Quality, and Price Perceptions of Business and Leisure Travelers. Journal of Travel Research, 39(1), 45-51.

Kim, Y., G., Eves, A. ve Scarles, C. (2009). Buiding a Model of Local Food Consumption on Trips and Hoidays: A Grounded Theory Approach. International Journal of Hospitality Management, 28(3), 423-431.

Kim, Y. G. ve Eves, A. (2012). Construction and Validation of A Scale to Measure Tourist Motivation to Consume Local Food. Tourism Management, 33(6), 1458-1467.

Konuk, F. A. (2008). Pazarlamada Algılanan Değer Kavramı ve Ölçümü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Külter, B., ve Demirgüneş, K. (2006). Değer Temelli Pazarlama (Finansal Boyut ve Müşteri Boyutu). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20( 2), 327-342.

Lin, P. C. ve Huang, Y., H. (2012). The Influence Factors on Choice Behavior Regarding Green Products Based on The Theory of Consumption Values. Journal of Cleaner Production, 22(1), 11-18.

Mak, A.H.N., Lumbers, M., Eves, A. ve Chang, R.C.Y. (2012). Factors Influencing Tourist Food Consumption. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 928-936.

Okumuş, B., Okumuş, F. ve McKercher, B. (2007). Incorporating Local and International Cuisines in The Marketing of Tourism Destinations: The Cases of Hong Kong and Turkey. Tourism Management 28, 253-261.

Öztürk, A. G., S., Şerbetçi, A. G. S. ve Gürcan, Ş. N. (2014). Tüketim Değerlerinin Satın Alma Niyeti ve Bağlılık Üzerindeki Rolü: Fırsat Sitelerine Yönelik Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 73-88.

Perrea, T., Grunert, K.G. ve Krystallis, A. (2015). Consumer Value Perceptions of Food Products From Emerging Processing Technologies: A Cross-Cultural Exploration. Food Quality and Preference, 39, 95-108.

Petrick, J. F. (2002). Development of A Multi-Dimensional Scale for Measuring the Perceived Value of A Service. Journal of Leisure Research, 34(2), 119-134.

Phillips, W. J., Asperin, A. ve Wolfe, K. (2013). Investigating the Effect Of Country Image and Subjective Knowledge on Attitudes and Behaviors: US Upper Midwesterners’ Intentions to Consume Korean Food and Visit Korea. International Journal of Hospitality Management, 32, 49- 58.

Rand, G.E. ve Heath, E. (2006). Towards a Framework for Food Tourism as an Element of Destination Marketing, Current Issues in Tourism, 9(3), 206-234.

Sarıyer, N. (2008). Gloval Ölçeği ile Belediye Hizmetlerinde Müşterinin Algıladığı Değerinin Belirlenmesi:

Kayseri Büyükşehir Örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3), 163-185.

Seo, S., Kim, O. Y., Oh, S. ve Yun, N. (2013). Influence of Informational and Experiential Familiarity on Image of Local Foods. International Journal of Hospitality Management, 34, 295-308.

Sevüktekin, M. (2007). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Shenoy, S., S. (2005). Food Tourism and The Culinary Tourist, Doctoral Dissertation, Graduate School of Clemson University, USA.

Smith, J. B. ve Colgate, M. (2007). Customer Value Creation: A Practical Framework. Journal of Marketing Theory and Practice, 15(1), 7-23.

Sheth, J. N., Newman, B. I. ve Gross, B. L. (1991). Consumption Values and Market Choices: Theory and Applications. Cincinnati: Southwestern Publishing.

Sweeney, J. C. ve Soutar, G. N. (2001). Consumer Perceived Value: The Development of a Multiple Item Scale. Journal of Retailing, 77(2), 203-220.

Şengül, S. ve Türkay, O. (2016). Yerel Mutfak Unsurlarının Turizm Destinasyonu Seçimindeki Rolü (Mudurnu Örneği). Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(29), 63-87.

Turan, A., H. ve Çolakoğlu, B., E. (2009). Yaşlı Tüketicilerde Algılanan Marka Değeri ve Satın Alma Niyeti. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11(1), 277-296.

Ural, A. ve Kılıç, O. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi (SPSS 10.00 - 12.0 For Windows), (2. Basım), Ankara: Detay Yayıncılık.

Uyar, H. ve Zengin B. (2015). Gastronomi Turizminin Alternatif Turizm Çeşidi Olarak Değerlendirilmesi Bağlamında Gastronomi Turizm İndeksinin Oluşturulması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17, 355-376.

Uzunoğlu, E. (2007). Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışına Göre Değer Yaratma: Bir Model Olarak Değer İletim Sistemi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2(1), 11-29.

Wang, Y., Lo, H. P. ve Yang, Y. (2004). An Integrated Framework For Service Quality, Customer Value, Satisfaction: Evidence From China's Telecommunication Industry. Information Systems Frontiers, 6(4), 325-340.

Xiao, G. ve Kim, J., O. (2009). The Investigation of Chinese Consumer Values, Consumption Values, Life Satisfaction, and Consumption Behaviors. Psychology & Marketing, 26(7), 610-624.

Zeithaml, V., A. (1988). Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence. Journal of Marketing, 52(3), 2-22.

Kaynak Göster