Destinasyon Pazarlamasında Yerel Mutfaklar: Balıkesir İli Örneği

Türk mutfağının yerel mutfaklar sayesinde oldukça geniş bir gastronomik zenginliği içerisinde barındırdığı bilinmektedir. Yerel mutfakların pazarlanmasının ise ülke ve bölge turizmi açısından oldukça avantaj sağladığı görülmektedir. Çalışmanın amacı, Balıkesir’in turizm pazarlamasında yerel mutfak özelliklerine ne kadar yer verildiğini saptamaktır. Literatürde Balıkesir’in gastronomik unsurlarının pazarlama materyallerinde nasıl kullanıldığına yönelik sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bundan dolayı çalışma, Balıkesir’in gastronomik unsurlarının pazarlama materyallerinde kullanımının geliştirilmesine katkı sağlaması yönüyle önem arz etmektedir. Çalışma amacına ulaşmak için nitel yöntem kullanılarakBalıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün resmî broşür, kitapçık ve web sitesinden elde edilen veriler “içerik analizi” yöntemi ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına “Gözlenen Metin” ve “Gözlenen Görsel” başlıkları altında yer verilmiştir. Diğer yandan bu başlıklar “mutfak”, “içecekler”, “yemek”, “tarım ve hayvancılık” ve “festivaller” olarak alt başlıklara ayrılmıştır. Alt başlıklar altında ise elde edilen verilerden yola çıkılarak yapılan sınıflandırmalara yer verilmiştir. Araştırma sonucunda köklü bir mutfak geçmişi olan Balıkesir’in tanıtım materyallerinde yerel mutfak özelliklerinin kullanıldığı ancak bu özelliklere yeterince yer verilmediği görülmüştür.

(Local Cuisines in Destination Marketing: The Case of Balıkesir Province)

t is seen that marketing local cuisines provides a great advantage in terms of country tourism. The aim of the study is to determine how much local cuisine features are included in the tourism marketing of Balıkesir. To achieve the purpose of work; the data obtained from the official brochure, booklet and website of Balıkesir Provincial Directorate of Culture and Tourism using the qualitative method were evaluated with the "content analysis" method. The evaluation results are included under the titles "Observed Text" and "Observed Visual". On the other hand, these headings are subdivided into "kitchen", "drinks", "food", "agriculture and livestock" and "festivals". Under the subheadings, the classifications made on the basis of the data obtained are included. As a result of the research, it was seen that Balıkesir, which has a long history of cuisine, uses local cuisine features in its promotional materials, but these features are not sufficiently included.

Kaynakça

Ay, E., & Yiğit, Y. (2016). Bölgesel turizm, İzmir: Deuzem Kitabevi

Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2020), Mutfak ve yemek kültürü 18.06.2020 tarihinde (http://www.balikesirkulturturizm.gov.tr/TR-65896/mutfak-ve-yemek-kulturu.html )

Boyne, S., & Hall, D. (2004). Place promotion through food and tourism: rural branding and the role of websites, Pace Branding, 1 (1), 80–92

Boyne, S., Hall, D., & Williams, F. (2003). Policy, support and promotion for food-related tourism ınitiatives, Journal Of Travel & Tourism Marketing, 14:3-4, 131-154, DOI: https://doi.org/10.1300/j073v14n03_08

Bozok D., & Karaman, K. (2015). Kırsal turizmde yöresel yemek kültürünün rolü: Balıkesir. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5 (1), 85-90

Bucak, T., & Aracı, Ü. E. (2013). Türkiye’de gastronomi turizmi üzerine genel bir değerlendirme, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(30), 203-216

Çağlı, I. B. (2012). Türkiye’de yerel kültürün turizm odaklı kalkınmadaki rolü: Gastronomi turizmi örneği (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Çevik, S., & Saçılık, M. Y. (2011). Destinasyonun rekabet avantajı elde etmesinde gastronomi turizminin rolü: Erdek örneği. 12. Ulusal Turizm Kongresi (s.503-515), Düzce, Türkiye

Gökdeniz, A., Erdem, B., Dinç, Y., & Çelik, O. S. (2015). Gastronomi turizmi: Ayvalık’ta yerli turistler üzerinde görgül bir araştırma. Turizm ve Gastronomi Çalışmaları Dergisi, 3(1), 14-29

Göker, G. (2011). Destinasyon çekicilik unsuru olarak gastronomi turizmi (Balıkesir ili örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Gülen, M. (2017). Gastronomi turizm potansiyeli ve geliştirilmesi kapsamında Afyonkarahisar ilinin değerlendirilmesi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 31-42

Güneş, G., Ülker, H.İ., & Karakoç, G. (2008). Sürdürülebilir turizmde yöresel yemek kültürünün önemi, II. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler, Antalya, Türkiye

Hassan, Y. (2008). Local cuisines in the marketing of tourism destinations: The case of kelantan, ECER Regional Conference (s.81-91), Malaysia

Haven-Tang, C., & Jones, E. (2005). Using local food and drink to differentiate tourism destinations through a sense of place, Journal Of Culinary Science & Technology, 4(4), 69-86, DOI: https://doi.org/10.1300/j385v04n04_07

Horng J.S., & Tsai, C.T. (2012). Exploring marketing strategies for culinary tourism in Hong Kong and Singapore, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 17(3), 277-300

Horng, J.S., & Tsai, C.T. (2010). Government websites for promoting east asian culinary tourism: A cross-national analysis, Tourism Management, 31,74–85, DOI: https://doi.org.10.1016/j.tourman.2009.01.009

Jalis, M. H., Che, D., & Markwell K. (2014). Utilising local cuisine to market malaysia as a tourist destination, Procedia -Social and Behavioral Sciences, 144: 102 – 110

Kim, Y. H., Yuan, J., Goh, B. K., & Antun, J. M. (2009). Web marketing in food tourism: a content analysis of web sites in west Texas. Journal of Culinary Science & Technology, 7, 52–64

Lin Y.C., Pearson, T. E., & Cai, L. A. (2011). Food as a form of destination identity: A tourism destination brand perspective, Tourism and Hospitality Research, 11(1), 30–48

Okumus, B., Xiang, Y., & Hutchinson, J. (2018). Local cuisines and destination marketing: Cases of three cities in Shandong, China. Pacıfıc Journal Of Tourısm Research, 23(6), 584–599

Okumuş, B., & Çetin, G. (2018). Marketing Istanbul as a culinary destination, Journal of Destination Marketing & Management, 1-7

Okumuş, F., Kock, G., Scantleburg, M. M. G., & Okumuş, B. (2013). Using local cuisines when promoting small caribbean ısland destinations, Journal of Travel & Tourism Marketing, 30, 410–429

Polat, E. (2015). Turizm ve coğrafi işaretleme: Balıkesir örneği, Meriç Uluslararası Sosyal ve Kültürel Araştırma Dergisi, 1(1), 12-24

Silkes, C.A., Cai, L.A., & Letho, X. Y. (2013), Marketing to the culinary tourist. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30, 335–349

Şengül, S., & Türkay O. (2016). Yöresel mutfak unsurlarının turizm destinasyonu seçimindeki rolü (mudurnu örneği), Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi,12(29),63-87

Türk Patent ve Marka Kurumu (2020). Coğrafi işaretleme, 18.06.2020 tarihinde (http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/geographicalRegisteredList/ )

Zengin, B., Uyar, H., & Erkol, G. (2015). Gastronomi turizmi üzerine kavramsal bir inceleme 02.07.2020 tarihinde (https://www.researchgate.net/profile/Dr_Burhanettin_Zengin/publication/286250190_A_Conceptual_Review_ on_Gastronomy_Tourism_- _Gastronomi_Turizmi_Uzerine_Kavramsal_Bir_Inceleme/links/566abbce08ae1a797e38e3d6/A-Conceptual- Review-on-Gastronomy-Tourism-Gastronomi-Turizmi-Uezerine-Kavramsal-Bir-Inceleme.pdf )

Kaynak Göster