Kısasü’l-Enbiyā’da Oğuz Diyalekti Unsurları Üzerine

The Khwarazmian Turkish dialect occupies a significant position in the history of the Turkish language, offering insights into linguistic transformations and influences that took place during the 12th century. Through our comprehensive analysis, our objective is to illuminate the linguistic characteristics and discernible Oghuz influences evident in Qiṣaṣ al-Anbiyāʾ, thereby advancing a more profound comprehension of the work’s historical and cultural backdrop. This research entailed meticulous scrutiny and juxtaposition of phonological structures, morphological patterns, and lexical components, accentuating the distinct attributes linked with the Oghuz branch of the Turkish language. By delving into the intricate linguistic nuances and distinctive facets of Qiṣaṣ al-Anbiyāʾ, our aim is to enhance our grasp of the historical evolution of the Turkish language and literature, particularly the role assumed by the Oghuz dialect within this specific literary opus. This inquiry makes a valuable contribution to the broader realms of linguistics and cultural studies, augmenting our comprehension of the ever-evolving nature of language.

On Oghuz Dialectic Elements in Qiṣaṣ al-Anbiyāʾ

The Khwarazmian Turkish dialect occupies a significant position in the history of the Turkish language, offering insights into linguistic transformations and influences that took place during the 12th century. Through our comprehensive analysis, our objective is to illuminate the linguistic characteristics and discernible Oghuz influences evident in Qiṣaṣ al-Anbiyāʾ, thereby advancing a more profound comprehension of the work’s historical and cultural backdrop. This research entailed meticulous scrutiny and juxtaposition of phonological structures, morphological patterns, and lexical components, accentuating the distinct attributes linked with the Oghuz branch of the Turkish language. By delving into the intricate linguistic nuances and distinctive facets of Qiṣaṣ al-Anbiyāʾ, our aim is to enhance our grasp of the historical evolution of the Turkish language and literature, particularly the role assumed by the Oghuz dialect within this specific literary opus. This inquiry makes a valuable contribution to the broader realms of linguistics and cultural studies, augmenting our comprehension of the ever-evolving nature of language.

___

 • Ağca, F. (2021). Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanında Oğuzca Unsurlar. In Azılı, K. et al. (Eds.), Oguz Bitig: Modern ve Tarihsel Oğuzca Üzerine Araştırmalar (pp. 20-32). Ankara: Bilge.
 • Ata, A. (1997). Kısasü’l-Enbiya (Peygamber Kıssaları): Giriş-Metin-Tıpkıbasım, Dizin I-II. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Ata, A. (2002). Harezm-Altın Ordu Türkçesi. İstanbul: Türk Dilleri Araştırmaları.
 • Caferoğlu, A. (1994). Türk Dili Tarihi I-II. İstanbul: Enderun Kitabevi.
 • Doerfer, G. (1975-1976). Das Vorosmanische (Die Entwicklung der oghusischen Sprachen von den Orchoninschriften bis zu Sultan Veled). Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 23-24, 81-132.
 • Erdal, M. (2015). Ana Oğuzca ve Selçuklu Oğuzcası. In Gündüz, T. & Cengiz, M. (Eds.), Oğuzlar Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyum Bildirileri (pp. 369-376). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları.
 • Gülsevin, G. (2010). Oğuzca Olmayan Türk Lehçelerindeki Oğuzca Unsurlar ve Bunlara Teorik Bir Yaklaşım. Turkish Studies, 5(1), 57-76.
 • Korkmaz, Z. (1972). Eski Türkçedeki Oğuzca Belirtiler. I. Türk Dili Bilimsel Kurultayı (pp. 433-446). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Stachowski, M. (2014). Protolanguage models, reconstruction methodology, Khakas, Oghuz and English. In Bednarczuk, L. et al. (Eds.), Linguistique romane et linguistique indo-européenne. Mélanges offerts à Witold Mańczak à l’occasion de son 90e anniversaire (pp. 409-428). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński.

___

APA Çalış, K. (2023). Kısasü’l-Enbiyā’da Oğuz Diyalekti Unsurları Üzerine . Journal of Old Turkic Studies , 7 (2) , 403-419 . DOI: 10.35236/jots.1125889
Journal of Old Turkic Studies
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 2 Sayı
 • Yayıncı: Erdem UÇAR

14.1b150

Sayıdaki Diğer Makaleler

Mándoky Kongur, I. Newcomers from the East: Hungarians and Kipchak-Turks in Europe. Ed. by Molnár, Á. Second, enlarged, improved edition. Uppsala and Budapest: Uppsala University and Molnar & Kelemen Oriental Publishers, 2021, pp. xxiv+352. ISBN: 978-963-88238-8-5.

Aslıhan HAZNEDAROĞLU

Röhrborn, K. Der Buddhismus im Alttürkischen: Ausgewählte Schriften von Klaus Röhrborn. Hrs. von Şilfeler, G. & Özertural, Z. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2023, pp. xvi+380. ISBN: 978-3-447-11983-2.

Hasan İSİ

Babürnâme’deki Örneklerden Hareketle Türk-Moğol Kültüründe Yadacılık Geleneği

Mehmet GÜLER

Eski Anadolu Türkçesine Ait Bir Hikâye: Ayniddîn’in Dâsitân-ı Hatun Mesnevisi [06 Mil Yz A 3881/6]

Türkan KORKMAZ BULUT

L’affaire d’un chargé? Ghuzz <kwḏrkyn> ‘deputy (of any ruler or chieftain)’ ≠ Qarluq/Uyγur Kül Erkin ‘epithet of a supreme ruler’

Alexis MANASTER-RAMER

Kaya, C. (Ed.). Uygurca Altun Yaruk Belgeler. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2023, ss. 842. ISBN: 978-975-17-5510-0.

Sümbül Begüm YILDIZ

Munkh-Erdene, L. The Nomadic Leviathan (A Critique of the Sinocentric Paradigm). Leiden-Boston: Brill, 2023, pp. xvi+524. ISBN: 978-90-04-54651-6.

Deniz DEMİRYAKAN

Kısasü’l-Enbiyā’da Oğuz Diyalekti Unsurları Üzerine

Kerime ÇALIŞ

Tarihî Türk Dillerinde ‘Sakal’ Kavramı ve Etimolojisi Üzerine Bir Değerlendirme

Sümeyra ALAN

Budist Uygur Metinlerinde Dinî Bir Terim Olarak ünüş = Skr. niḥsaraṇa İfadesi

Hasan İSİ