Gemlik Körfezi Limanları İçin Konteyner Kargo Talep Tahmini

Dünya ticaretinin büyük bir bölümü denizyolu taşımacılığı ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, limanlar deniz taşımacılığının uluslararası ticarete açılan kapıları konumundadır. Bu anlamda, deniz taşımacılığının önemli bir düğümü olan limanlar için kapasite ve talep planlaması yapılması hem liman işletmeleri için hem de deniz ticaret filoları, uluslararası ticarete taraf olan dış ticaret işletmeleri, aracı kurumlar, üçüncü, dördüncü ve beşinci parti gibi diğer lojistik işletmeleri ve devlet kurumları için verimlilik analizlerinin yapılmasında ve yatırım planlarının oluşturulmasında çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmada, yukarıda belirtildiği üzere başta liman işletmeleri ve diğer taraflar için kapasite ve yatırım planlarına ışık tutması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin Marmara Bölgesi sınırlarında yer alan ve Türkiye’nin dış ticarete açılan önemli merkezlerinden biri olan Gemlik körfezi limanlarına ilişkin konteyner yükü talep tahmin analizi yapılmıştır. Bu amaçla, Gemlik körfezi limanları için 2004-2021 yılları arası konteyner elleçleme verileri bağımlı değişken (tahmin değişkeni) olarak kullanılmıştır ve yine aynı yıllara ilişkin olarak Türkiye’nin gayri safi milli hasıla verileri, ithalat ve ihracat verileri, nüfus miktarı ve elleçlenen toplam konteyner miktarı bağımsız değişkenler olarak ele alınmış olup çoklu regresyon analizi yöntemiyle Gemlik körfezi limanlarının yıllık konteyner elleçleme verileri %93,1’lik düzeltilmiş R kare değeriyle 2028 yılına kadar tahminlenmiştir.

Container Cargo Demand Forecast for Gemlik Bay Ports

A large part of world trade is carried out by maritime transport. In addition, ports are the only gates of maritime transport to international trade. In this sense, capacity and demand planning for ports, which are an important node of maritime transport, is necessary for both port operators and other logistics enterprises such as maritime trade fleets, foreign trade enterprises that are parties to international trade, intermediary institutions, third, fourth and fifth parties, and government institutions that It provides very important contributions in making efficiency analyzes and creating investment plans for. In this study, as stated above, container cargo demand forecasting analysis was carried out for the ports of Gemlik Bay, which is one of the important centers opened to foreign trade and located in the Marmara Region of the Republic of Turkey, in order to shed light on the capacity and investment plans for the port operators and other parties For this purpose, container handling data for the ports of Gemlik Bay between 2004-2021 were used as the dependent variable (estimate variable) and again for the same years, Turkey's gross national product data, import and export data, population amount and total container amount handled. were considered as independent variables and annual container handling data of Gemlik Bay ports have been forecasted until 2028 by multiple regression analysis method with 93,1% adjusted R square value.

___

 • Akar, O., and Esmer, S. (2015). Türkiye’deki Konteyner Terminalleri için Yük Talep Analizi. Journal of ETA Maritime Science, 3(2): 117-122. DOI: 10.5505/jems.2015.54254 (Accessed Date: 01.03.2022).
 • Akyar, D. A., ve Çelik, M. S. (2018). Bandırma Limanı Yük Talep Tahminlemesi. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu, Bandirma-Türkiye.
 • ALTİN, F. G., and ÇELİK EROĞLU, Ş. ( Gri Tahmin ve Box-Jenkins Yöntemleri İle Antalya Limanı İçin Aylık Konteyner Talep Tahmini. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(3): 540-562. https://doi.org/10.30798/makuiibf.689532 (Accessed Date: 20.03.2022).
 • Bassan, S. (2007). Evaluating seaport operation and capacity analysis - Preliminary methodology. Maritime Policy And Management. 34, 3-19.
 • Doğusel, V. (2021). Kocaeli Limanları Yük Talep Tahmini. Deniz Taşımacılığı ve Lojistiği Dergisi, 2(2): 82-90.
 • Esmer, S. (Thursday 28 April 2022). “Current Economic and Shipping Trends in Turkey and the Black Sea Region”. Transport Events Webinar Series 2022. http://transportevents.com/Webinardetails.aspx?WebinarID=WB069 (Accessed Date: 03.05.2022).
 • Google Earth Screenshot, “Figure 1. Ports operating in the Gemlik Bay” https://earth.google.com/web/@40.41402521,29.09734971,3.68067662a,3748.38742916d,35y,2.31354315h,0.19140835t,-0r (Accessed Date: 20.03.2022)
 • Gökkuş, Ü., Yıldırım, M. S., and Aydin, M. M. (2017). Estimation of Container Traffic at Seaports by Using Several Soft Computing Methods: A Case of Turkish Seaports. Article ID 2984853, DOI: 10.1155/2017/2984853 (Accessed Date: 30.04.2022).
 • Guerrero, D., and Rodrigue, J.-P. (2014). The waves of containerization: Shifts in global maritime transportation. Journal of Transport Geograpy, 34, 151-164.
 • Guzey, H., and Akansel, M. (2019). A Comparison of SVM and Traditional Methods for Demand Forecasting in a Seaport: A case study. International Journal of Scientific and Technological Research, 5(3): 168-176.
 • İncaz, S., and Karaköprü, U. O. Impact of COVID-19 Pandemic on Ambarlı Port in Container Handling and a Forecasting Analysis for Future. Kent Akademisi, 14(4): 899-910. (Accessed Date: 30.04.2022).
 • Kara, A. (2011). İzmir (Alsancak) Limanı Gelecek Talep Tahmini İçin Bir Yöntem Önerisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ulaştırma Anabilim Dalı.
 • Koday, S., and Baki, G. (2014). Gemlik Limanları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, (3): 431-454. (Accessed Date: 21.03.2022).
 • Nathans, L. L., Oswald, F. L., and Nimon, K. (2012). Interpreting multiple linear regression: A guidebook of variable importance. Practical Assessment, Research and Evaluation, 17, 1-19.
 • Özdemir, Ü. (2021). Model Proposal for Future Estimates in Maritime Industry: The Case of Container Handling in Turkish Ports. Journal of ETA Maritime Science, 9(1): 13-21. DOI: 10.4274/jems.2021.91259 (Accessed Date: 30.04.2022).
 • Solak Fiskin, Turgut, O., Westgaard, S., Cerit, A. G. (2022). Time series forecasting of domestic shipping market: comparison of SARIMAX, ANN-based models and SARIMAX-ANN hybrid model. International Journal of Shipping and Transport Logistics, 14(3): 193-221. DOI: 10.1504/IJSTL.2022.122409 (Accessed Date: 30.04.2022).
 • Türklim, (2021). Türkiye Limancılık Sektörü Raporu 2021. https://www.turklim.org/turklim-sektor-raporu-2021/ (Accessed Date: 21.03.2022).
 • UAB Maritime Trade Statistics, (2021). https://denizcilikistatistikleri.uab.gov.tr/yuk-istatistikleri (Accessed Date: 20.03.2022).
 • Ulaşan ve Erişen Türkiye, (2020). Ulaşan ve Erişen Türkiye 2020 Raporu. https://www.uab.gov.tr/uploads/pages/bakanlik-yayinlari/ulasan-ve-erisen-turkiye-2020.pdf (Accessed Date: 20.03.2022).
 • Ulaşan ve Erişen Türkiye, (2021). Ulaşan ve Erişen Türkiye 2021 Raporu. https://sgb.uab.gov.tr/uploads/pages/yayinlar/ulasan-ve-erisen-turkiye-2021.pdf (Accessed Date: 20.03.2022).
 • Unctad, (2021). Unctad Review of Maritime Transport 2021 Report, https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2021_en_0.pdf (Accessed Date: 21.03.2022).
 • Utikad Report, (2020). Utikad Rapor 2020/501, “Türkiye'de Transit Taşımacılık: Gelişim Alanları”. https://www.utikad.org.tr/Images/Duyuru/turkiyedetransittasimacilikgelisimalanlari55122.pdf (Accessed Date: 20.03.2022).