Yönetsellik İdeolojisinin Kadına Yönelik Hizmet Sunan Kamu Kurumlarına Yansıyan Etkileri

Bu çalışmada, yönetsellik ideolojisinin kadına yönelik hizmet sunan kamu kurumlarının yapısı ve işleyişi üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma, Ege Bölgesi’nde yer alan bir ildeki kadına yönelik hizmet sunan dokuz kamu kurumunda görev yapan yönetici, bürokrat ve personelden oluşan 21 kişi ile gerçekleştirilmiş nitel bir çalışmadır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak tasarlanmış ve çalışma grubu, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu ve derinlemesine görüşme tekniği uygulanarak toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi çerçevesinde MAXQDA 2018.1 programından yararlanılarak çözümlenmiştir. Analiz sonucunda, belediyelerin ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün yönetsel açıdan nitelikli personel eksikliği yaşadığı ve bütçelerinin yetersiz olduğu saptanmıştır. Ayrıca toplam kalite yönetimi, stratejik plan ve elektronik uygulamalar gibi özel sektöre ait yönetim tekniklerinin kamu kurumlarına uygulanma sürecinde mali nedenler, mevzuat, kurumların işleyiş tarzı ve değişen hedefler nedeniyle bazı sorunlar yaşandığı fakat genel anlamda etkin ve verimli bir hizmet sunumuna neden olduğu, evrak işlerinin büyük ölçüde son bularak işlemlerin planlı olmasını sağladığı tespit edilmiştir. Kurumların bütçe oluşturma süreçlerine kadın-erkek eşitliği bakış açısını entegre etmede sorunlar yaşadığı fakat son dönemde kurumların bütçeleri değişime uğrayarak kadına yönelik kaynakların arttığı belirlenmiştir.

Effects of Managerialism Reflected in Public Institutions Serving Women in Turkey

This study is aimed at revealing the effects of managerialism ideology on the structure and functioning of public institutions providing services for women. This research is a qualitative study conducted with 21 people including managers, bureaucrats, and personnel working in nine public institutions that provide services to women in a province in the Aegean region of Turkey. The research was designed as a case study from qualitative research patterns and the study group was determined using the maximum diversity sampling method. The data in the study were collected by applying semi-structured interviewing and in-depth interviewing techniques created by the researchers. The collected data were analyzed using MAXQDA 2018.1 software program within the scope of the content analysis. As a result of the analysis, it was determined that the municipalities and the Provincial Directorate of Family, Labor, and Social Services had experienced a shortage in qualified personnel as well as insufficient budgets. In addition, in the process of applying private sector management techniques such as total quality management, strategic planning, and electronic applications to public institutions, some problems arose related to finances, legislation, the way the institutions operated, and changing goals. However, in general, it provides an effective and efficient service delivery. It was determined that the institutions had problems integrating the perspective of gender equality in their budgeting processes and, recently, the resources for women increased according to the budgetary changes of the institutions.

Kaynakça

Acılar, A. (2012). Küçük şehir belediyelerinde web sitesi ve e-belediye kullanımı: Bilecik Belediyesi örneği. Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(1), 125-142. google scholar

Arıkboğa, E. (2008). Türkiye’de belediyelerin büyüklüğü ve kentin büyüklüğü sorunu: reform ve uygulama analizi. F. N. Genç, Y. Abdullah, H. Özgür (Ed.), Dönüşen Kentler, Değişen Yerel Yönetimler kitabı içinde (s. 299-327). Ankara: Özgür Kitabevi. google scholar

Arslan, A. (2012). Türk belediyelerinde e-devlet hizmeti uygulamaları. Journal of Internet Applications and Management, 3(2), 5-26. google scholar

Aydın, Devrim M. ve Aksoy S. (2007). Kamu kesiminde stratejik planlama ve çalışanlara yansıması: Hacettepe Üniversitesi örneği. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 293-322. google scholar

Aydın, İsmail S. ve Kiracı A. (2004). “Belediyelerin hizmet sunumunda e-belediyecilik kriterleri: Kocaeli İli ve bazı ilçelerinden bir örnek”. İktisadi Yenilik Dergisi, 2(1), 32-43. google scholar

Buğra, A. (2016). Kapitalizm, yoksulluk ve Türkiye’ de sosyal politika (9.bs). İletişim Yayınları. google scholar

Çalcalı, Ö. (2014). 6360 Sayılı Kanun’un Türkiye’de yerel yönetimler sistemine getireceği değişiklikler. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 23(4), 49-68. google scholar

Çakır, C. (2015). E-belediye: sorunlar ve çözüm önerileri. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 7(1), 1-15. google scholar

Çarıkçı, O. (2010). Türkiye’de e-devlet uygulamaları üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 95-122. google scholar

Dallas, L. L. (2001). The new managerialism and diversity on corporate boards of directors. Tulane Law Review, 76, 1363-1395. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.313425 google scholar

Dixon, J., Kouzmin A. & Koraç-Kakabadse N. (1998). Managerialism-something old, something borrowed, little new. International Journal of Public Sector Management, 11(2-3), 164-187. https://doi.org/10.1108/09513559810216483 google scholar

Doran, C. (2016). Managerialism: an ideology and its evolution. International Journal of Management, Knowledge and Learning, 1, 81-97. http://www.issbs.si/press/ISSN/2232-5697/5_81-97.pdf google scholar

Dunleavy, P., & Hood C. (1994). From old public administration to new public management. Public Money & Management, 14(3), 9-16. https://doi.org/10.1080/09540969409387823 google scholar

Gasco, M. (2003). New technologies and ınstitutional change in public administration. Social Science Computer Review, 21(1), 6-14. https://doi.org/10.1177%2F0894439302238967 google scholar

Genç, F. N. (2014). 6360 Sayılı Kanun ve Aydın’a etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 1-29. google scholar

Gualmini, E. (2007). Restructuring weberian bureaucracy: comparing managerial reforms in Europe and the United States. Public Administration, 86(1), 75-94. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2007.00691.x google scholar

Güler, B. A. (2006). Sosyal devlet ve yerelleşme. Memleket Siyaset Yönetim, 2, 29-43. google scholar

Güler, U. T. ve Yıldırım Ş. (2018). Aileye yönelik politika ve hizmetlerin kamuya yansıması. Asuman Altay (Ed.), Aile Araştırmaları kitabı içinde (s.555-576). Bursa: Ekin Yayıncılık. google scholar

Gürbüz, M., Yıldırım U. ve Belli A. (2014). Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Kahramanmaraş İli ölçeğinde analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 102-135. google scholar

Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (3.bs). Ankara: Seçkin Yayıncılık. google scholar

Harlow, E. (2003). New managerialism, social service departments and social work practice today. Practice, 15(2), 29-44. https://doi.org/10.1080/09503150308416917 google scholar

Harlow, E. (2004). Why don’t women want to be social workers anymore? new managerialism, postfeminism and the shortage of social workers in social services departments in England and wales. European Journal of Social Work, 7(2), 167-179. https://doi.org/10.1080/1369145042000237436 google scholar

Henden, H. B. ve Henden R. (2005). Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarındaki değişim ve e-belediyecilik. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 48-66. google scholar

Henkel, M. (1991). The new evaluati state. Public Administration, 69(1), 121-136. https://doi.org/10.1016/j. giq.2003.08.001 google scholar

Jaeger, P., & Thompson K. (2003). E-government around the world: lessons, challenges, and future directions.Governmentİnformation Quarterly, 20(4), 389-394. https://doi.Org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00785.x google scholar

Kirkpatrick, I., & Ackroyd, S. (2003). Transforming the professional archetype? the new managerialism in UK social services. Public Management Review, 5(4), 511-531. https://doi.org/10.1080/1471903032000178563 google scholar

Klikauer, T. (2015). What is managerialism?. Critical Sociology, 41(7-8), 1103-1119. https://doi. org/10.1177/2F0896920513501351 google scholar

Littler, C. R. (1978). Understanding taylorism. British Journal of Sociology, 29(2), 185-202. https://doi. org/10.2307/589888 google scholar

Berg, B. L., & Lune, H., (2004). Qualitative research methods for the social sciences (Vol. 5). Boston, MA: Pearson. google scholar

Marks, R., John M., & Bartle R. (2005). Integrating gender into government budgets: a new perspective. Public Administration Review, 65(3), 259-272. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00452.x google scholar

Mayring, P. (2004). Qualitative Content Analysis. U. Flick, V. Kardoff & E. Steinke (Eds.) A Companion to Qualitative Research. (pp. 159-176). London, UK: Sage. google scholar

Mecek, M. (2017). E-devlet ve e-belediye: kavramsal çerçeve ve Türkiye’de belediye web sitelerine yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 22, 1815-1851. google scholar

Meier, K., O’Toole L., & Goerdel H. (2006). Management activity and program performance: gender as management capital. Public Administration Review, 66(1), 24-36. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00553.x google scholar

Melo, S., & Beck M. (2014). Managerialism: a historical overview. In Quality Management and Managerialism in Healthcare (pp. 1-31). London, UK: Palgrave Macmillan. google scholar

Mengi, A. ve Dağlı Z. (2017). 6360 Sayılı Yasa’nın getirdiği genişletilmiş büyükşehir modelinin belediyelerin hizmet sunum performansına etkileri üzerine bir araştırma. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 1-21. google scholar

Montes, L., & Verdû J. (2004). Total quality management, institutional isomorphism and performance: the case of financial services. The Service Industries Journal, 24(5), 103-119.https://doi.org/10.1080/0264206042000276865 google scholar

Morgan, C., & Murgatroyd S. (1994). Total quality management in the public sector: an international perspective. Philadelphia, USA: Open University Press. google scholar

Mullıns, D., & Pagano M. (2005). Local budgeting and finance: 25 years of developments. Public Budgeting Finance, 25(4), 3-45. https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2005.00002.x google scholar

Naralan, A. (2008). Türkiye’de e-devlet güçlükleri. Ekev Akademi Dergisi, 12(37), 27-40. google scholar

Newman, J. (2000). Beyond the new public management? modernizing public services. J. Clare, S. Gewirtz & E. McLaughlin (Eds.), New Managerialism, New Welfare (pp: 45-61). London, UK: Sage Publication: 45-61. google scholar

Okur, Y. (2007). Türkiye’de kamu denetimi; değişim süreci ve performans denetimi (1.bs) Ankara: Nobel Yayıncılık. google scholar

Övgün, B. (2013). Türkiye’ de kamu yönetiminin dönüşümü. Ankara: Nika Yayınevi. google scholar

Özer, M. A. (2013). Yerel yönetimler reformunda reform: 6360 Sayılı Kanun’un düşündürdükleri. Yerel Politikalar, 3, 97-126. google scholar

Pektaş, E. K. (2011). Belediye hizmetlerinde bilgi-iletişim teknolojilerinin kullanımı ve e-belediye uygulamalarındaki son gelişmeler: bir literatür taraması. Afyon Kocatepe University Journal ofSocial Sciences, 13(1), 65-88. google scholar

Reed, M. I. (2002). New managerialism, professional power and organisational governance in UK universities: a review and assessment. Governing Higher Education: National Perspectives on İnstitutional Governance (pp. 163-185). Dordrecht, Netherlads: Springer. google scholar

Sayeda, B., Rajendran C., & Lokachari S. P. (2010). An empirical study of total quality management in engineering educational institutions of India. Benchmarking: An İnternational Journal, 17(5), 728-767. https://doi. org/10.1108/14635771011076461 google scholar

Shepherd, S. (2018). Managerialism: an ideal type. Studies in Higher Education, 43(9), 1668-1678. https://doi.org/1 0.1080/03075079.2017.1281239 google scholar

Şahin, A. (2007). Türkiye’de e-belediye uygulamaları ve Konya örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29, 161-189. google scholar

Terry, L. D. (1998). Administrative leadership, neo-managerialism, and the public management movement. Public Administration Review, 58(3), 194-200. https://doi.org/10.2307/976559 google scholar

Umut, G. ve Külcü, Ö. (2014). Elektronik belge yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunların analizi ve çözüm önerileri: Kalkınma Bakanlığı örneği. Bilgi Dünyası, 15(1), 102-124. google scholar

Walsh, K. (1988) Fiscal Crisis and Stress: Origins and İmplications. R. Paddison & S. J. Bailey (Eds), Local government finance: International perspectives (pp. 30-51). London: Routledge. google scholar

Ward, S., C. (2011). Commentary: the machinations of managerialism: New public management and the diminishing power of professional. Journal of Cultural Economy, 4(2), 205-215. https://doi.org/10.1080/17530350.2011.563072 google scholar

Westphal, J., Gulati, R., & Shorthell, S. (1997). Customization or conformity? an institutional and network perspective on the content and consequences of tqm adoption. Administrative Science Quarterly, 42(2), 366394. https://doi.org/10.2307/2393924 google scholar

Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10.bs). Ankara: Seçkin Yayıncılık. google scholar

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jecs885791, journal = {Journal of Economy Culture and Society}, issn = {2602-2656}, eissn = {2645-8772}, address = {[email protected]}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {257 - 278}, doi = {10.26650/JECS2020-0078}, title = {Yönetsellik İdeolojisinin Kadına Yönelik Hizmet Sunan Kamu Kurumlarına Yansıyan Etkileri}, key = {cite}, author = {Güler, Tuğçe Uğur and Şaşman Kaylı, Derya} }
APA Güler, T , Şaşman Kaylı, D . (2021). Yönetsellik İdeolojisinin Kadına Yönelik Hizmet Sunan Kamu Kurumlarına Yansıyan Etkileri . Journal of Economy Culture and Society , (63) , 257-278 . DOI: 10.26650/JECS2020-0078
MLA Güler, T , Şaşman Kaylı, D . "Yönetsellik İdeolojisinin Kadına Yönelik Hizmet Sunan Kamu Kurumlarına Yansıyan Etkileri" . Journal of Economy Culture and Society (2021 ): 257-278 <
Chicago Güler, T , Şaşman Kaylı, D . "Yönetsellik İdeolojisinin Kadına Yönelik Hizmet Sunan Kamu Kurumlarına Yansıyan Etkileri". Journal of Economy Culture and Society (2021 ): 257-278
RIS TY - JOUR T1 - Yönetsellik İdeolojisinin Kadına Yönelik Hizmet Sunan Kamu Kurumlarına Yansıyan Etkileri AU - Tuğçe Uğur Güler , Derya Şaşman Kaylı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.26650/JECS2020-0078 DO - 10.26650/JECS2020-0078 T2 - Journal of Economy Culture and Society JF - Journal JO - JOR SP - 257 EP - 278 VL - IS - 63 SN - 2602-2656-2645-8772 M3 - doi: 10.26650/JECS2020-0078 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Economy Culture and Society Yönetsellik İdeolojisinin Kadına Yönelik Hizmet Sunan Kamu Kurumlarına Yansıyan Etkileri %A Tuğçe Uğur Güler , Derya Şaşman Kaylı %T Yönetsellik İdeolojisinin Kadına Yönelik Hizmet Sunan Kamu Kurumlarına Yansıyan Etkileri %D 2021 %J Journal of Economy Culture and Society %P 2602-2656-2645-8772 %V %N 63 %R doi: 10.26650/JECS2020-0078 %U 10.26650/JECS2020-0078
ISNAD Güler, Tuğçe Uğur , Şaşman Kaylı, Derya . "Yönetsellik İdeolojisinin Kadına Yönelik Hizmet Sunan Kamu Kurumlarına Yansıyan Etkileri". Journal of Economy Culture and Society / 63 (Haziran 2021): 257-278 .
AMA Güler T , Şaşman Kaylı D . Yönetsellik İdeolojisinin Kadına Yönelik Hizmet Sunan Kamu Kurumlarına Yansıyan Etkileri. Journal of Economy Culture and Society. 2021; (63): 257-278.
Vancouver Güler T , Şaşman Kaylı D . Yönetsellik İdeolojisinin Kadına Yönelik Hizmet Sunan Kamu Kurumlarına Yansıyan Etkileri. Journal of Economy Culture and Society. 2021; (63): 257-278.
IEEE T. Güler ve D. Şaşman Kaylı , "Yönetsellik İdeolojisinin Kadına Yönelik Hizmet Sunan Kamu Kurumlarına Yansıyan Etkileri", Journal of Economy Culture and Society, sayı. 63, ss. 257-278, Haz. 2021, doi:10.26650/JECS2020-0078