YETİŞKİNLERDE BESİN TİKSİNME DUYARLILIĞININ İNCELENMESİ VE YEME DAVRANIŞLARI İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Bu çalışmanın amacı yetişkin bireylerde besin tiksinme duyarlılığını incelemek ve besin tiksinme duyarlılığı ile yeme davranışları arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya, 215 yetişkin birey katılmıştır ve demografik bilgiler, Besin Tiksinme Ölçeği-kısa, Yetişkin Seçici Yeme Anketi ve dokuya bağlı besin reddi ile ilgili bilgiler katılımcılardan yüz yüze ve anket teknikleri kullanılarak elde edilmiştir. Ayrıca bireylerin antropometrik ölçümleri alınmıştır. Bulgular: Katılımcıların besin tiksinme ölçeği-kısa, seçici yeme anketi ve dokuya bağlı ret ortalama puanları sırasıyla 3,549 ± 0,745, 2,316 ± 0,472, 1,190 ± 0,782 olarak bulunmuştur. Besin tiksinme duyarlığı ile gelir ve beden kütle indeksi arasında pozitif yönde ilişki bulunurken, yaş ile negatif yönde ilişki saptanmıştır. Besin tiksinme duyarlılığı fazla olan bireylerin daha fazla seçici yeme davranışı sergiledikleri ve bazı dokulara sahip besinleri daha fazla reddettikleri saptanmıştır. Sonuç: Besin tiksinme duyarlılığı, bireylerin seçici yeme veya dokuya bağlı besin reddi davranışlarını etkileyen önemli bir faktör olarak değerlendirilmelidir.

ASSESSING THE FOOD DISGUST SENSITIVITY AND ITS ASSOCIATION WITH EATING BEHAVIOURS IN ADULTS

Aim: The aim of this study was to examine food disgust sensitivity and assess the relationship between food disgust sensitivity and eating behaviours in adults. Material and Method: In this cross-sectional study, 215 adults were recruited and face-to-face interviews were used to gather data on the demographic information, Food Disgust Scale-short (FDS-short), Adult Picky Eating Questionnaire, and items involving rejection based on texture. Also, anthropometric measurements were taken. Results: The mean food disgust sensitivity short, adult picky eating questionnaire and texture-based rejection scores of participants were found to be 3.549 ± 0.745, 2.316 ± 0.472, 1.190 ± 0.782, respectively. Income and body mass index were negatively correlated with food disgust sensitivity, although age was positively. People with high food disgust sensitivity were pickier eaters and rejected foods with certain textures more often than those with low scores. Conclusion: Individuals' food disgust sensitivity should be considered as an important factor influencing picky eating or food rejection.

___

 • 1. Iwasa K, Tanaka T, Yamada Y. Factor structure, reliability, and validity of the Japanese version of the disgust propensity and sensitivity scale-revised. PLoS One 2016;11:e0164630.
 • 2. Haidt J, McCauley CR, Rozin P. A scale to measure disgust sensitivity. Pers Individ Differ 1994;16(5):701-13. 3. Olatunji BO, Cox R, Kim EH. Self-disgust mediates the associations between shame and symptoms of bulimia and obsessive-compulsive disorder. J Soc Clin Psychol 2015;34:239-258.
 • 4. Paul R, Fallon April E. A perspective on disgust. Psychol Rev 1987;94(1):23-41.
 • 5. Egolf A, Siegrist M, Ammann J, et al. Cross-cultural validation of the short version of the Food Disgust Scale in ten countries. Appetite 2019;143:104420.
 • 6. Merckelbach H, Muris P, de Jong PJ, et al. Disgust sensitivity, blood–injection–injury fear, and dental anxiety. Clin Psychol Psychother 1999;6(4):279-85.
 • 7. Liu X, Li J, Turel O, et al. Food-specific inhibitory control mediates the effect of disgust sensitivity on body mass index. Front Psychol 2019;10:2391.
 • 8. Wright P, He G, Shapira NA, et al. Disgust and the insula: fMRI responses to pictures of mutilation and contamination. Neuroreport 2004;15:2347-51.
 • 9. Hartmann C, Siegrist M. Development and validation of the Food Disgust Scale. Food Qual Prefer 2018;63:38-50.
 • 10. Oaten M, Stevenson RJ, Case TI. Disgust as a disease-avoidance mechanism. Psychol Bull 2009;135:303-21.
 • 11. Kauer J, Pelchat ML, Rozin P, et al. Adult picky eating. Phenomenology, taste sensitivity, and psychological correlates. Appetite 2015;90:219-28.
 • 12. Harris AA, Romer AL, Hanna EK, et al. The central role of disgust in disorders of food avoidance. Int J Eat Disord 2019;52:543-53.
 • 13. Eickmeier K, Hoffmann L, Banse R. The 5-factor disgust scale. Eur J Psychol 2017;35:403–13.
 • 14. Rozin P, Millman L, Nemeroff C. Operation of the laws of sympathetic magic in disgust and other domains. J Pers Soc Psychol 1986;50:703-12.
 • 15. Ammann J, Hartmann C, Peterhans V, et al. The relationship between disgust sensitivity and behaviour: A virtual reality study on food disgust. Food Qual Prefer 2020;80:103833.
 • 16. Ellis JM, Galloway AT, Webb RM, et al. Measuring adult picky eating: The development of a multidimensional self-report instrument. Psychol Assess 2017;29:955-66.
 • 17. Ayyıldız F, Esin K. Validity and reliability of the Turkish version of the adult picky eating questionnaire. Progr Nutr 2022;24:e2022116.
 • 18. Egolf A, Siegrist M, Hartmann C. How people's food disgust sensitivity shapes their eating and food behaviour. Appetite 2018;127:28-36.
 • 19. Tybur JM, Lieberman D, Griskevicius V. Microbes, mating, and morality: individual differences in three functional domains of disgust. J Pers Soc Psychol. 2009;97:103-22
 • 20. Fessler DM, Eng SJ, Navarrete CD. Elevated disgust sensitivity in the first trimester of pregnancy: Evidence supporting the compensatory prophylaxis hypothesis. Evol Hum Behav 2005;26:344-51.
 • 21. Al-Shawaf L, Lewis DM, Buss DM. Sex differences in disgust: Why are women more easily disgusted than men? Emot Rev 2018;10:149-60.
 • 22. Fessler D M, Navarrete CD. Domain-specific variation in disgust sensitivity across the menstrual cycle. Evol Hum Behav 2003;24:406-17.
 • 23. Ammann J, Hartmann C, Siegrist M. Development and validation of the food disgust picture scale. Appetite 2018;125:367-79.
 • 24. Houben K, Havermans RC. A delicious fly in the soup. The relationship between disgust, obesity, and restraint. Appetite 2012;58:827-30.
 • 25. Vicario CM, Rafal RD. Relationship between body mass index and moral disapproval rating for ethical violations. Pers Individ Differ 2017;104:8-11.
 • 26. Watkins, TJ, Di lorio CR, Olatunji BO, et al. Disgust proneness and associated neural substrates in obesity. Soc Cogn Affect Neurosci 2016;11:458-65.
 • 27. Siegrist M, Hartmann C, Keller C. Antecedents of food neophobia and its association with eating behavior and food choices. Food Qual Prefer 2013;30:293-98.
 • 28. Martin Y, Pliner P. “Ugh! That's disgusting!”: Identification of the characteristics of foods underlying rejections based on disgust. Appetite 2006;46:78-85.
Journal of Contemporary Medicine-Cover
 • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
 • Başlangıç: 2011
 • Yayıncı: Rabia YILMAZ
Sayıdaki Diğer Makaleler

Bruselloz; Endemik Bölgelerde Tanı Zorluğu

Asli HAYKIR SOLAY, Ferit KUŞCU, Emin Ediz TÜTÜNCÜ, Gülay DEDE, Yunus GÜRBÜZ

Perkütan Diskektomi Üzerine Bir Bibliyometrik Analiz Çalışması

Ali AKAR

Böbrek nakil adaylarında üst gastrointestinal sistem taraması gerekli mi?

Serdar DURAK, Murat ERKUT, Sami FİDAN, Beyza ALGÜL DURAK, Arif Mansur COŞAR

Sezaryan doğum oranlarındaki değişimin üçüncü basamak bir hastanede Robson On Grup Sınıflandırması kullanılarak analizi

Ali BUHUR, Dilek ERDEM

Topikal Antiglokomatöz Damlaların Kronik Kullanımı İle Oküler Demodeks Enfestasyonu Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Adem SOYDAN, Abdulgani KAYMAZ, Erol AYAZ, Kerem YAMAN, Mücahit ÇAKMAK, Abdullah BAYRAK, Metin OKŞAR

AKUT İSKEMİK İNMEDE SİSTEMİK İMMÜN-İNFLAMASYON ENDEKSİNİN (SIII) TANISAL DEĞERLİLİĞİ

Adem ÇAKIR, Kemal ŞENER, Ramazan GÜVEN

Metotreksata Karşı Alfa-Lipoik Asitin Ratlardaki Testis Hasarına Etkisi

İlkay ARMAĞAN, Dilek BAYRAM, İbrahim Aydın CANDAN, Hamit Hakan ARMAĞAN, Meltem ÖZGÖÇMEN, Ahmetcan VAREL

Adıyaman İlindeki 13-14 Yaş Grubundaki Çocuklarda Astım ve Alerjik Hastalıkların Prevalansı ve İlişkili Risk Faktörlerinin İncelenmesi

Mehmet Emin PARLAK, Erdoğan ÖZ, Osman KÜÇÜKKELEPÇE, Harun YILDIZ

Bor Bileşikleri Kombinasyonunun Kronik Karaciğer Hastalığı Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi

Özgür ÇELEBİ, Demet ÇELEBİ, Ali TAGHİZADEHGHALEHJOUGHİ, Sümeyye BAŞER, Mustafa Can GÜLER, Serkan YILDIRIM

Periton Diyalizi Ve Hemodiyaliz Hastalarının Komorbiditelerinin Charlson Komorbidite İndeksi İle Karşılaştırılması

Alper SARI, Sinan KAZAN, Elif DİZEN KAZAN, Onur TUNCA, Murat AY, Sevnur AYSAL SARI