HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN KARLILIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRK HAVA YOLLARI ÖRNEĞİ

Ulaştırma ve Lojistik sektöründe önemli bir konuma sahip olan havayolu taşımacılığının sahip olduğu önem gün geçtikçe artmaktadır. Havacılık sektörü ekonomik faaliyetlerden, siyasi durumlardan ve terör eylemleri gibi olaylardan yüksek oranda etkilenmesine rağmen, sektörün ilerleyişi azalmamakta, artarak devam etmektedir. Dünya rekabet piyasasında uluslararası ticaret ağının gelişmesine paralel olarak havacılık sektörü de ivme kazanmaktadır. Rekabet ortamında havayolu işletmelerinin öncelikli amacı yüksek kâr marjı elde ederek havayolu kârlılığını arttırmaktır.1980’li yıllarda havacılık sektöründe yaşanan deregülasyon, sektörde devlet kısıtlamalarını azaltarak sektöre girişlerde kolaylıklar sağlamıştır. Bununla beraber havacılık sektöründeki firmaların artması rekabeti arttırmıştır. Havacılık sektörünün doygunluğa ulaşması havayolu işletmelerinin karlılıklarını düşürmüştür. Bu durumu tersine çevirerek karlılıklarını arttırmak isteyen havayolu işletmeleri farklı finansal yönetim stratejileri uygulamaktadır. Bu çalışmada havayolu işletmelerinin karlılıklarını artırmak amacı ile hangi finansal stratejileri kullandıkları araştırılarak, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının havayolu karlılığını artırmak için hangi stratejileri kullandığı incelenerek, karlılık oranları, geçmişten bugüne karlılığın nasıl değiştiği ve havayolunun gelecek karlılık hedefleri ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler:

Havayolu İşletmesi, Karlılık

AN ASSESSMENT ON THE PROFİTABİLİTY OF AİRLİNE COMPANİES: TURKİSH AİRLİNES EXAMPLE

It is increasingly important that airlines have an important position in the transportation and logistics sector. Although the aviation sector is highly affected by economic events, political events and terrorist acts, the progress of the industry continues to increase. In parallel with the development of the international trade network in the world competitive market, the aviation sector is also gaining momentum. It is to increase airline profitability by obtaining high priority profit margins of airline companies in a competitive environment.The deregulation that took place in the aviation sector in the 1980s has facilitated sector entry by reducing state restrictions in the sector. However, the increase in the number of companies in the aviation sector has increased competition. The aviation industry's attainment of saturation has reduced the profitability of airlines. Airline operators that want to increase their profitability by reversing this situation implement different financial management strategies.. In this study, we investigate what financial strategies are used to increase the profitability of airline companies and which strategies Turkish Airlines has used to increase airline profitability. How profitability has changed from past to present, profitability ratios and future profitability targets of the airline have been revealed.

___

  • Referans 1:Öncü, Mehmet Akif & Coşkun, Erhan & Çömlekçi, İstemi (2010), Havayolu Şirketlerinin Uyguladıkları Finansal Stratejiler Üzerine Bir Araştırma, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(2), 27-58.
  • Referans 2:Türkiye İş Bankası (2016), Havayolu Yolcu Taşımacılığı Sektörü Raporu, Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü, İstanbul.
  • Referans 3:Hill, R. Alan. (2008), Strategic Financial Management, 1st Edition, R. A. Hill & bookboon.com, 2008.
  • Referans 4:Türk Hava Yolları (2017), Türk Hava Yolları 2017 Yılı Faaliyet Raporu,İstanbul
  • Referans 5:http://www.bloomberght.com (Erişim Tarihi: 05.01.2018)
  • Referans 6:http://investor.turkishairlines.com/documents/ThyInvestorRelations/download/sunumlar/IR_PRESENTATION_2017_TR.....pdf (Erişim Tarihi: 05.01.2018)
  • Referans 7:http://www.utikad.org.tr/haberler/?id=9772 (Erişim Tarihi: 05.01.2018)
  • Referans 8:http://www.iata.org (Erişim Tarihi: 05.01.2018)
  • Referans 9:www.wikipedia.org (Erişim Tarihi: 05.01.2018)

___

APA Macit, A. & Gedik Göçer, S. (2018). HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN KARLILIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRK HAVA YOLLARI ÖRNEĞİ . JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy , 3 (2) , 45-59 .