Arsa Düzenlemeleri İçin önemli Bir Araç:İmar Programı

An Important Tool For Land Subdivisions: A TownDevelopment Programme

Kaynakça

ABAMA (ABACIOÐLU) M.: Açýklamalý Ýçtihatlý Ýmar Kanunu Mevzuatý ve Uygulamasý, Seçkin Kitabevi, Ankara, 1995.

AMD.: Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi Sayý :25 (AMD), Ankara Üniversitesi Basýmevi, s. 276-300, Ankara, 1991.

ARTUKMAÇ S.: Türk Ýmar Hukuku (Beþinci Baský), Turhan Kitabevi, Ankara,1979.

BÝB.: Belediyeler Ýmar - Altyapý ve Konut Rehberi, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý (BÝB), Teknik Araþtýrma ve Uygulama Genel Müdürlüðü, Yayýn No: 80, Ankara, 1995.

BÝB.: Genelgeler (01.01.1989 - 31.12.1998), Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý (BÝB), Teknik Araþtýrma ve Uygulama Genel Müdürlüðü, Yayýn No: 99, Ankara, 1999.

ÇEÇENER H. B.: Ýmar Hukuku ve Kentleþme S ürecindeki Olumsuzluklar, TMMOB Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent Þubesi Yayýný, Ýstanbul, 2000.

GÜRLER M.: Ýmar Planlarý ve Uygulama Tekniði, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Yayýný,Ankara, 1983.

ÝDMP.: Ýstanbul Deprem Master Planý, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, Ýstanbul, 2003.

KELEÞ R.: Kentleþme Politikasý, Ýmge Kitapevi, 3. Baský, ISBN 975-533- 053-4, Ankara, 1996.

KÖKTÜRK Erdal.: Belediyelerin 5 Yýllýk Ýmar Programlarý (Ýzlenceleri), Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý 81, (1997a), 52-69, Ankara.

KÖKTÜRK Erdal.: Ýmar Uygulamalarýnda Karþýlaþýlan Sorunlar ve Kavramlaþma, 6. Harita Kurultayý, 03 - 07 Mart 1997, (11-34), Ankara, 1997b.

SANCAKDAR O.: Belediyenin Ýmar Planý Yapmasý Deðiþtirmesi ve Ýptal Davasý, Yetkin Yayýnlarý, ISBN 975- 464-072-6, Ankara, 1996.

TEKÝNBAÞ B.: Mücavir Alanlar ve Fiziksel Planlama, BÝB Teknik Araþtýrma ve Uygulama Genel Müdürlüðü, 69, Ankara, 1995.

ÜNAL E.: Ýmar Planlama Uygulama, BÝB Teknik Araþtýrma ve Uygulama Genel Müdürlüðü, 85, Ankara, 1996.

YAVUZ F.,KELEÞ R. ve GERAY C.: Þehircilik (Sorunlar-Uygulama- Politika), AÜ SBF, Yayýn 415, Ankara, 1978.

Kaynak Göster

Bibtex @ { hkmojjd705656, journal = {Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi}, issn = {2147-1339}, eissn = {2667-8519}, address = {TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1. sokak No:12/4 06440 Kızılay/Ankara}, publisher = {TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası}, year = {2005}, volume = {}, pages = {12 - 20}, doi = {}, title = {Arsa Düzenlemeleri İçin önemli Bir Araç:İmar Programı}, key = {cite}, author = {Köktürk, Erdal} }
APA Köktürk, E . (2005). Arsa Düzenlemeleri İçin önemli Bir Araç:İmar Programı . Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi , (92) , 12-20 .
MLA Köktürk, E . "Arsa Düzenlemeleri İçin önemli Bir Araç:İmar Programı" . Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi (2005 ): 12-20 <
Chicago Köktürk, E . "Arsa Düzenlemeleri İçin önemli Bir Araç:İmar Programı". Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi (2005 ): 12-20
RIS TY - JOUR T1 - Arsa Düzenlemeleri İçin önemli Bir Araç:İmar Programı AU - Erdal Köktürk Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 20 VL - IS - 92 SN - 2147-1339-2667-8519 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi Arsa Düzenlemeleri İçin önemli Bir Araç:İmar Programı %A Erdal Köktürk %T Arsa Düzenlemeleri İçin önemli Bir Araç:İmar Programı %D 2005 %J Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi %P 2147-1339-2667-8519 %V %N 92 %R %U
ISNAD Köktürk, Erdal . "Arsa Düzenlemeleri İçin önemli Bir Araç:İmar Programı". Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi / 92 (Mayıs 2005): 12-20 .
AMA Köktürk E . Arsa Düzenlemeleri İçin önemli Bir Araç:İmar Programı. hkmojjd. 2005; (92): 12-20.
Vancouver Köktürk E . Arsa Düzenlemeleri İçin önemli Bir Araç:İmar Programı. Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi. 2005; (92): 12-20.
IEEE E. Köktürk , "Arsa Düzenlemeleri İçin önemli Bir Araç:İmar Programı", Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, sayı. 92, ss. 12-20, May. 2005