Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma

Amaç: Bu çalışma ebelerin mesleki aidiyetlerini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel tipteki araştırma 20 Mart 2021- 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapıldı. Araştırma boyunca Helsinki Bildirgesi ilkelerine uyuldu. Örneklemi Türkiye genelinde araştırmaya katılmaya gönüllü 348 ebe oluşturdu. Veriler, kartopu örneklem yöntemi ile çevrimiçi anketler kullanılarak , “Anket Formu, ve Ebelik Aidiyet Ölçeği” kullanılarak toplandı. Bulgular: Araştırmaya katılan ebelerin yaş ortalamaları 24,54±3,74 ve tamamı lisans mezunu idi. Mesleki aidiyet ölçeği toplam puan ortalaması 96,37±18,22 olduğu ve ebelerin mesleği kendine uygun bulma ve mesleğe ilişkin sorunları özel yaşama yansıtma ile ölçek ve tüm alt boyutları arasında anlamlı ilişki olduğu görüldü (p=0,000). Mesleki aidiyet ölçeği toplam puan ortalaması ile duygusal aidiyet (r=,914, p=0,000), mesleki rol ve sorumlulukları yerine getirme (r=,914, p=0,000), mesleki gelişme ve olanakları değerlendirme (r=,914, p=0,000), meslekte görev ve yetki sınırı (r=,783, p=0,000) alt boyut puan ortalamaları arasında pozitif yönde ilişki belirlendi. Sonuç: Araştırmaya katılan ebelerin mesleki aidiyet duygularının üst sınıra oldukça yakın olduğu ve ebeliği isteyerek seçenlerin, mesleği kendine uygun bulanların, gelişme ve bilimsel etkinlikleri takip edenlerin mesleki aidiyetlerinin daha yüksek olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler:

Ebelik, mesleki aidiyet, ebe

Examining the Occupational Belongings of Midwives: A Cross-sectional Study

Objective: This study was conducted to evaluate the professional belonging of midwives. Material and Method: Descriptive, cross-sectional, study was conducted between 20 March 2021 and 30 May 2021. The principles of the Declaration of Helsinki were followed throughout the research. The sample consisted of 348 midwives who volunteered to participate in the study across Turkey. The data were collected by snowball sampling method using online questionnaires, “Survey Form, and Midwifery Belonging Scale”. Results: The mean age of the midwives participating in the study was 24.54±3.74 and all of them were undergraduate graduates. It was observed that the total mean score of the occupational belonging scale was 96.37±18.22, and there was a significant relationship between the midwives’ finding the profession suitable for themselves and reflecting the problems related to the profession to private life and the scale and all its sub-dimensions (p=0.000). Professional belonging scale mean total score and emotional belonging (r=.914, p=0.000), fulfilling professional roles and responsibilities (r=.914, p=0.000), evaluating professional development and opportunities (r=.914, p=0.000), positive correlation was determined between the sub-dimension mean scores of duty in the profession and limit of authority (r=,783, p=0.000). Conclusion: It was seen that the sense of professional belonging of the midwives participating in the research was very close to the upper limit, and those who voluntarily chose midwifery, those who found the profession suitable for themselves, and those who followed development and scientific activities had higher professional belonging.

___

 • Keskin R, Pakdemirli MN. Mesleki aidiyet ölçeği: bir ölçek geliştirme, geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Int J Educ Soc Sci. 2016;9(43):17-20.
 • Gören T, Sarpkaya PY. İlköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri (Aydın ili örneği). J Educ Res. 2014;40(40): 69-87.
 • Sunar L, Kaya Y, Otrar M, Nerse S, Demiral S, Kalpaklıoğlu B. Türkiye’de çalışma yaşamı ve mesleklerin itibarı. Sosyoloji Günleri XLI, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.2015;12.
 • Öztürk H, Babacan E, Anahar EÖ. Hastanede çalışan sağlık personelininiş güvenliği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilim Derg. 2012;1(4): 252- 68
 • World Health Organization (WHO). Global Health Observatory data repository, Nursing and midwifery personnel;2018 [Updated: 2020; Cited: 2021 Feb 9]. Available from: https://apps.who.int/gho/data/node. main.HWFGRP_0040?lang=en
 • Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB). Doğum Şekli Tercihinin Multidisipliner İrdelenmesi Çalıştayı Sonuç Raporu. Ankara;2017 [Cited: 2021 Feb 9]. Available from: https://www.tuseb.gov.tr/tacese/yayinlar/ kitaplar
 • Baskaya Y, Sayıner FD, Filiz Z. How much do I belong to my profession? A scale development study: Midwifery Belonging Scale. Health Care Women Int. 2020;41(8):883-98.
 • Aktürk SO, Kızılkaya T, Çelik M, Yılmaz T. Ebelik bölümü son sınıf öğrencilerinin mesleki aidiyet düzeyleri ve etkileyen faktörler: Kesitsel Bir Çalışma. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;4(1):23-33.
 • Gaskin IM. Ina May’in Doğum Meselesi: bir ebenin manifestosu (F.D. Sayıner, Çev.) Ankara: Akademisyen Kitabevi, 2018 p.33-40.
 • Baysal A C, Paksoy M. Mesleğe ve örgüte bağlılığın çok yönlü incelenmesinde Meyer-Allen modeli. İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi,1999;28(1):7-15.
 • Yeşil H, Yeşil A. Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde ebelik ile ebelerin doğuma ve infertiliteye dair müdahaleleri. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018;16(3):285-316.
 • Ay F, Keçe M, İnci Alkan N, Acar G. Ebelik öğrencilerinin meslek algıları ve kariyer planlarını etkileyen faktörler. Balıkesir Sağlık Bilim Derg. 2018;7(2):74-82
 • Gümüşdaş M, Lazoğlu M, Apay SE. X ve Y kuşağındaki ebelerin mesleki bağlılıklarının karşılaştırılması. Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi. 2021;8(1):77-85.
 • Uçucu G. Aydın ilindeki ebelerin örgütsel bağlılığı iş doyumu ve etkileyen faktörler [Yüksek Lisans Tezi]. Aydın: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2019.
 • Balay R. İş görenlerin örgütsel bağlılık etkenleri ve sonuçları. AÜEBFD 1999;32(1-2):237-46.
 • Cakınberk A. Ebe ve hemşirelerin örgütsel bağlılıklarının belirlenmesine yönelik bir araştırma: Malatya ili merkez sağlık ocaklarında yapılan bir uygulama. Social Sciences. 2009;4(3):277-98.
 • Toker E, Turan Z, Seçkin Z. Bir Hastanede çalışan ebelerin mesleki örgütlenme durumu, iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi. Sağlık ve Toplum. 2020;20(1):88-97.
 • Esencan YT, Özdil H. X ve Y kuşağındaki hemşirelerin mesleki bağlılıklarının değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakultesi Dergisi. 2017;33(3):91-104.
 • Halldorsdottir S, Karlsdottir SI. Theprimacy of thegoodmidwife in midwifery services: an evolvingtheory of professionalism in midwifery. Scand J Caring Sci. 2011;25(4), 806-817.
 • Yılmaz FT, Şen HT, Demirkaya F. Hemşirelerin ve ebelerin mesleklerini algılama biçimleri ve gelecekten beklentileri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2014;3(1):130-39.
 • Yurtsal ZB, Biçer S, Duran Ö, Şahin A, Arslan M, Yavrucu ÖK. Sağlık bilimleri fakültesi ebelik 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin mesleğe ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2014; 2(2): 15-25
 • Terkeş N, Yamaç SU. Covid-19 hastaları ile çalışan evli hemşire ve ebelerin aile içi süreçlerindeki değişimlerin belirlenmesi. Genel Sağlık Bilimleri Dergisi.2021:3(2);102-11.
 • Lorenzo D, Carrisi C. COVID-19 exposure risk for family members of healthcare workers: An observational study. International Journal of Infectious Diseases. 2020:98; 287-89.
 • Sun N, Wei L, Shi S, Jiao D, Song R, Ma L, Wang H, et al. A qualitative study on the psychological experience of caregivers of COVID-19 patients. American Journal of Infection Control. 2020: 48(6); 592-98.

___

Bibtex @araştırma makalesi { ikcusbfd957764, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {7}, number = {1}, pages = {69 - 75}, title = {Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Bilgiç, Fatma Şule} }
APA Bilgiç, F. Ş. (2022). Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 69-75 .
MLA Bilgiç, F. Ş. "Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma" . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 7 (2022 ): 69-75 <
Chicago Bilgiç, F. Ş. "Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 7 (2022 ): 69-75
RIS TY - JOUR T1 - Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma AU - Fatma ŞuleBilgiç Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 75 VL - 7 IS - 1 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma %A Fatma Şule Bilgiç %T Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma %D 2022 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Bilgiç, Fatma Şule . "Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 7 / 1 (Ocak 2022): 69-75 .
AMA Bilgiç F. Ş. Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma. İKÇÜSBFD. 2022; 7(1): 69-75.
Vancouver Bilgiç F. Ş. Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2022; 7(1): 69-75.
IEEE F. Ş. Bilgiç , "Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma", , c. 7, sayı. 1, ss. 69-75, Oca. 2022