Çalışanların Politik Yeti Düzeyleri ile İzlenim Yönetimi Taktikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Politik yeti, diğer insanları etkilemek için doğruluk, güven ve samimiyet uyandıran biçimde çevre ile iyi ilişkiler kurmayı ve davranışlarını farklı durumlara göre ayarlayabilmeyi içeren sosyal bir yetenek olarak tanımlanırken (Cingöz, 2013:1 53); izlenim yönetimi ise, bireyin davranışlarıyla, söyledikleriyle ve görünümüyle çevresindeki bireyleri etkilemek amacıyla yaptığı girişimler (Riordan, Gross ve Maloney, 1994: 715) olarak ifade edilmektedir. Politik yeti ve izlenim yönetimi taktikleri birbiri ile ilişkili kavramlardır. Politik yeti bireysel amaçları gerçekleştirme amacı taşır ve çalışanlar da amaçlarına ulaşabilmek için izlenim yönetimi taktiklerini sıklıkla kullanırlar. Çalışanların politik yeti düzeyleri arttıkça izlenim yönetimi taktiklerini kullanma eğilimleri de artmaktadır (Alga ve Özdemir, 2018: 324). Araştırmanın amacı çalışanların görüşlerinden yararlanarak politik yeti ve izlenim yönetimi taktikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda “politik yeti ile izlenim yönetimi taktileri arasında ilişki var mıdır?” sorusuna yanıt aranmıştır. Literatür incelendiğinde politik yeti ve izlenim yönetimine ilişkin birçok araştırmanın yapıldığı görülmektedir. Ancak literatürde politik yeti ve izlenim yönetimi taktiklerini birlikte ele alan araştırmaların sayısının oldukça az olduğu dikkat çekmektedir. Bu bağlamda çalışanların politik yeti ve izlenim yönetimi taktiklerine ilişkin görüşlerinin birlikte incelenmesi ve aralarındaki ilişkinin uygulamalı bir araştırma ile ortaya konulması literatürdeki boşluğu doldurması açısından bu araştırmayı önemli kıldığı düşünülmektedir. Araştırmada tanımlanan politik yeti ve izlenim yönetimi taktiklerinin, hem yöneticiler hem de çalışanlar açısından artan önemi göz önünde bulundurulduğunda araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada politik yeti ve izlenimi taktikleri arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Araştırmada ayrıca çalışanların politik yeti düzeylerinin izlenim yönetimi taktiklerini ne oranda açıkladığı da incelenmiştir. Araştırmaya 2022-2023 eğitim öğretim yılında Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde öğrenim gören ve kamu sektöründe çalışan 221 lisansüstü öğrenci katılmıştır. Elde edilen 221 veriden 180 veri analize uygun olarak belirlenmiştir. Katılımcıların politik yeti düzeylerini ölçmek amacıyla Ferris ve arkadaşları (2005) tarafından geliştirilerek, Atay (2010) tarafından Türkçe‘ ye uyarlanan 18 maddelik “Politik Yeti Envanteri”; izlenim yönetimi taktiklerini ölçmek amacıyla ise Bolino ve Turnley (1999) tarafından geliştirilen ve Türkçe' ye Basım, Tatar ve Şahin (2006) tarafından uyarlanan 22 maddelik “İzlenim Yönetimi Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS ve AMOS istatistik paket programları kullanılmıştır. Katılımcılardan toplanan veriler açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleriyle, korelasyon ve hiyerarşik çoklu regresyon analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre politik yeti ile izlenim yönetimi taktikleri arasında düşük düzeyde ve istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca elde edilen bulgular araştırmaya katılanların sosyal ağ oluşturma yeteneklerinin ve kişiler arası etki yeteneklerinin izlenim yönetimi taktiklerinden niteliklerini tanıtarak kendini sevdirmeyeçalışmanın bir yordayıcısı olduğunu ayrıca yine sosyal ağ geliştirme yeteneğinin karşısındakini yücelterek kendini sevdirmeye çalışmanın anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçları bulgular haline dönüştürülerek yorumlanmıştır.

Examining the Relationship Between the Political Skill of Employees and Impression Management Tactics

While political skill is defined as a social ability that includes establishing good relations with the environment and adjusting its behaviors according to different situations in order to influence other people, in a way that inspires honesty, trust and sincerity (Cingöz, 2013: 153); Impression management, on the other hand, is expressed as the attempts of the individual to influence the individuals around him with his behaviors, words and appearance (Riordan, Gross, & Maloney, 1994:715). Political skill and impression management tactics are related concepts. Political skill aims to achieve individual goals, and employees often use impression management tactics to achieve their goals. As the political skill levels of the employees increase, their tendency to use impression management tactics also increases (Alga and Özdemir, 2018:324). The aim of the research is to examine the relationship between political skill and impression management tactics by using the opinions of the employees. For this purpose, “Is there a relationship between political skill and impression management tactics?” search for an answer to the question. When the literature is examined, political skill and impression management it is seen that many studies have been carried out. However, it is noteworthy that the number of studies dealing with political skill and impression management tactics together is quite low in the literature. In this context, it is thought that this research is important in terms of filling the gap in the literature, examining the views of the employees on political skill and impression management tactics together and revealing the relationship between them with an applied research. Considering the increasing importance of political skill and impression management tactics defined in the research for both managers and employees, it is thought that the research will contribute to the literature. In this study, the relationship between political skill and impression tactics was analyzed. The research also examined the extent to which the political skill levels of the employees explain the impression management tactics. 221 graduate students studying at Aksaray University Social Sciences Institute and working in the public sector participated in the research in the 2022-2023 academic year. Of the 221 data obtained, 180 data were determined in accordance with the analysis. The 18-item “Political Competence Inventory” developed by Ferris et al. (2005) and adapted into Turkish by Atay (2010) in order to measure the political competence levels of the participants; In order to measure impression management tactics, the 22-item “Impression Management Scale” developed by Bolino and Turnley (1999) and adapted to Turkish by Basım, Tatar and Şahin (2006) was used. IBM SPSS and AMOS statistical package programs were used in the analysis of the data. The data collected from the participants were analyzed with exploratory and confirmatory factor analyses, correlation and hierarchical multiple regression analysis. According to the results of the research, it was determined that there is a low level and statistically significant relationship between political ability and impression management tactics. In addition, the findings showed that social networking abilities and interpersonal influence abilities of the participants were a predictor of trying to make oneself liked by introducing the qualities of impression management tactics, and also a significant predictor of trying to make oneself liked by glorifying the other person. The research results were interpreted by transforming them into findings.

___

 • Adams, S. M. & Zanzi, A. (2006). Developing political intelligence for making feasible decisions, Journal of Management Development, 25(4), 350-367.
 • Ahearn, K., Ferris, G., Hochwarter, W., Douglas, C. & Ammeter, A. (2004). Leader political skill and team performance, Journal of Management, 30(3), 309–327.
 • Ammeter, A. P., Douglas C., Gardner W.L., Hochwarter W. A. & Ferris G. R. (2002). Toward a political theory of leadership, The Leadership Quarterly, 13, 751-796.
 • Alga, E. & Özdemir, M. (2018). Özel sektör örgütlerinde politik beceri ile izlenim yönetimi ilişkisi, Yönetim Bilimleri Dergisi, 16(31), 309-329.
 • Atay, S. (2009). Politik yeti envanterinin Türkiye’de test edilmesi, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 891-896, Eskişehir.
 • Atay, S. (2010). Geliştirilebilir yönetim becerisi: teorik ve amprik yönleriyle politik yeti, Amme İdaresi Dergisi, 43(2), 65-80.
 • Atay, S. & Okur, M. E. (2011). Political skill of narcissistic leaders, Chinese Business Review, 10(5).
 • Aygün, D. & Toptan, M. (2015). Muhasebe meslek mensuplarının kullandıkları ı̇zlenim yönetimi taktiklerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 12, 268-291.
 • Basım, N. & Tatar, İ. (2006). Kamuda ı̇zlenim yönetimi: karşılaştırmalı bir çalışma, Amme İdaresi Dergisi, 39(4), 225-244.
 • Basım, N., Tatar, İ. & Şahin, N. (2006). İzlenim yönetiminde kendilik algısı, kontrol odağı, mesleki hedeflere ulaşma düzeyi ve stres: bir kamu sektörü̈ örneği, Türk Psikoloji Dergisi, 21(58), 1-14.
 • Bayraktutar, A.(2009). İzlenim yönetimi ve politik yetinin yönetici performans değerlemeleri üzerindeki rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Brandon, R. & Seldman, M. (2004). Survival of the savvy: high-integrity political tactics for career and company success. New York: Free Press, Simon & Schuster, Inc.
 • Braddy, P. W. & Campbell, M. (2014). Using political skill to maximize and leverage work relationships, Center For Creative Leadership.
 • Brouer, R., Badaway, R., Gallager, V. & Haber, J. (2015). Political skill dimensionality and impression management choice and effective use, Journal of Business and Psychology, 30(2), 217-233.
 • Blickle, G., Diekmann, C., Schneider, P. B., Kalthöfer, Y. & Summers, J. K. (2012). When modesty wins: ımpression management through modesty, political skill, and career success a two-study investigation, European Journal of Work and Organizational Psychology, 21(6), 899-922.
 • Bolino, M. C. & Turnley, W. H. (1999). Measuring impression management in organizations: a scale development based on the jones and pittman taxonomy, Organizational Research Methods, 2 (2), 187-206.
 • Carnegie, D. (1937). How to win friends and ınfluence people, New York: Cornerstone Publishing.
 • Crane, E. & Crane, F. G. (2002). Usage and effectiveness of impression management strategies in organizational settings. Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama, & Sociometry (Jgpps), 55(1), 25-34.
 • Cingöz, A. (2013). Politik yetenekler ve öz yönlendirmenin (kendini kurgulamanın) algılanan kariyer başarısı üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(26), 153-179.
 • Cialdini, R. B. (2001). Harnessing the science of persuasion, Harvard Business Review.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demir, K. (2002). Türkiye’deki resmi ve özel lise öğretmenlerinin izlenim yönetimi, Yayınlanmamış̧ Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü̈, Ankara.
 • Doğan, S. & Kılıç, S. (2009). Örgütlerde izlenim yönetimi davranışı üzerine kavramsal bir inceleme, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3): 53-83.
 • Ferris, G.R., Blass, F. R., Douglas, C., Kolondinsky, R. W. & Treadway, D. C. (2003). Personal reputation in organizations, In Jerald Greenberg (Ed.), Organizational Behavior: The State of The Science (2nd ed.), Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 211-246.
 • Ferris, G. R. & Kacmar, M. (1992). Perceptions of organizational politics, Journal of Management, 18(1), 93-116.
 • Ferris, G.R., Davidson, S.L. & Perrewe, P.L. (2005a). Political skill at work. Palo Alto, CA: Davies-Black.
 • Ferris, G. R., Treadway, D. C., Kolodinsky, R. W., Hochwarter, W. A., Kacmar, C. J., Douglas, C., et.al. (2005). Development and validation of the political skill ınventory, Journal of Management, 31(1), 126-152.
 • Ferris, G. R., Treadway, D. C., Perrewé, P. L., Brouer, R. L., Douglas, C. & Lux, S. (2007, Haziran). Political skill in organizations, Journal of Management, 33(3), 290-320.
 • French, J. R. & Raven, B. (1959). The bases of social power. cartwright, leadership as an ınfluence process, Michigan : University of Michigan Press. Institute for Social Research, 150-167
 • Gardner, W. L. & Martinko, M. J. (1988). Impression management in organizations, Journal of Management, 14, 321-338.
 • Gwal, R. (2015). Tactics of impression management: relative success on workplace relationship, The International Journal of Indian Psychology, 2(2), 37-44.
 • Giacalone, R. A. & Rosenfeld, P. (1989). İmpression management in organizations, Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associaters.
 • Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life, New York: Doubleday Books.
 • Harris, K., Kacmar, M., Zivnuska, S. & Shaw, J. (2007). The impact of political skill on impression management effectiveness, Journal of Applied Psychology, 92(1), 278-285.
 • Hartley, J., Alford, J., Hughes, O. & Yates, S. (2013). Leading with political astuteness, Chartered Management Institute.
 • Heppner, P. P. & Claiborn, C. D. (1989, Temmuz). Social influence research in counseling a review and critique , Journal of Counseling Psychology, 36(3), 365-387.
 • Jones, E. E. (1990). İnterpersonel perception. New York, W. H. Freeman and Company
 • Jones, E. E. & Pittman, T .S. (1982). Toward a general theory of strategic self presentation, Psychological Perspectives On The Self, 1(1), 231-262.
 • Kipnis, D., Schmidt, S. M. & Wilkinson, l. (1980). Intraorganizational influence tactics: explorations in getting one’s way, Journal Of Applied Psychology, 65(4), 440-452.
 • Karakuş, M. & Sedat, A. (2016). Öğretmenlerin bireysel ve örgütsel değerleri ile izlenim yönetimi taktikleri seçimi arasındaki ı̇lişki düzeyi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü̈ Dergisi, 13(33), 137-152.
 • Kacmar, K. M. & Carlson, D.S. (1994). Using impression management in women’s job search processes, American Behavioural Scientist, 37(5), 682-697.
 • Leary, M. R. (1996). Self-presentation, impression management and interpersonal behavior, Oxford: Westview Press.
 • Martinko, M. J. (1991). İmpression management: looking to the future, (Eds. Giacalone, P.A & Rosenfeld, P.). Applied İmpression Management. London: Sage Pub.
 • Meydan, C.H. (2011). Örgütsel ortamda tükenmişliğin izlenim yönetimi taktikleri ile ı̇lişkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6 (2), 287-307.
 • Oğuzhan, T., Köksal, K. & Turgut, E. (2015). İzlenim yönetimi taktiklerinin örgüt içi sosyal konuma etkisi: kamu üniversitesinde bir çalışma, Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 25(2), 89-107.
 • Oğuzhan, T. & Sığrı, Ü. (2014). Eğitim örgütlerinde izlenim yönetimi taktiklerinin kullanımına etik iklim tipinin etkisinde lider üye etkileşiminin aracılık rolü, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 355-379.
 • Özdemir, M. & Gören, S. Ç. (2016). Politik beceri ve psikolojik sermaye arasındaki ilişkinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 333-345.
 • Özdemir, N. G. (2006). Sanal topluluklarda izlenimi yönetme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü̈, Ankara.
 • Özdevecioğlu, M., & Erdem, F. S. (2008). İzlenim yönetimi davranışı: Örgütsel açıdan teorik çerçeve. Der.), Örgütsel Davranışta Seçme Konular: Organizasyonların Karanlık Yönleri Ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar (Ed: Mahmut Özdevecioğlu ve Himmet Karadal), İlke Yayınevi, Yayın, (11), 33-54.
 • Perrewe, P. L., Zellars, K. L., Rossi, A.M., Ferris, G. R., Kacmar, C. J., Liu, Y., Zinko, R. & Hochwarter, W. A. (2005). Political skill: an antidote in the role overload-strain relationship, Journal of Occupational Health Psychology, 10, 239-250.
 • Pfeffer, J. (1992). Managing with power: politics and ınfluence in organizations, Boston, Massachusetts, United States of America: Harvard Business School Press. (Ed: Mahmut Özdevecioğlu ve Himmet Karadal, İlke Yayınevi, Yayın No: 11, Ankara, 33-54)
 • Riordan, C. A., Gross, T. & Maloney, C. C. (1994). Self-monitoring, gender, and the personal consequences of impression management, American Behavioral Scientist, 37(5), 715-725.
 • Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2012). Örgütsel Davranış (Çev. İ. Erdem). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Rosenfeld, P., Giacalone, R. A. & Riordan, C.A. (1995). İmpression management in organizations. New York: Routhledge.
 • Rozell, E. J. & Gundersen, D. E. (2003). The effects of leader impression management on group perceptions of cohesion, consensus, and communication, Small Group Research, 34 (2), 197-222.
 • Schütz, A. (1998). Assertive, offensive, protective, and defensive styles of self- presentation: a taxonomy, The Journal Of Psychology, 132 (6), 611-628.
 • Şeşen, H., Soran, S. & Balkan, M. O. (2014). Kültürel değer algıların izlenim yönetimi taktiklerine etkisi: Alt ve orta kademe yöneticiler üzerine bir araştırma, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 16 (4), 58-70.
 • Tabachnıck, B. G. & Fıdell, L. S. (2013). Using multivariate statistics, Pearson, Boston.
 • Tatar, G. (2006). İzlenim yönetiminde kendilik algısı ve stres: Kara Kuvvetlerinde bir uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü̈, Ankara.
 • Treadway, D. C., Ferris, G. R., Duke, A. B., Adams, G. L. & Thatcher, J. B. (2007). The moderating role of subordinate political skill on supervisors ımpressions of subordinate ıngratiation and ratings of subordinate ınterpersonal facilitation, Journal of Applied Psychology, 92, 848-855.
 • Thorndike, E. L. (1920). Intelligence and its uses, Harper's Magazine, 227–235.
 • Türk Dil Kurumu. (2022). www.tdk.gov.tr, Erişim tarihi: 10.11.2022
 • Ural, A. & Kılıç, İ. (2018). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Göz. Geç. ve Yenilenmiş 5. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Ünaldı, S. (2005). Emniyet örgütü yöneticilerinin izlenim yönetimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü̈, Ankara.
 • Xue, X., Song, H. Y. & Tang, Y. J. (2015). The relationship between political skill and employee voice behavior: from an ımpression management perspective, Journal of Applied Business Research, 31(5), 1877-1888.
 • Wihler, A., Frieder, R., Blickle, G., Oerder, K. & Schütte, N. (2015). Political skill, leadership, and performance: the role of vision ıdentification and articulation, In Handbook Of Organizational Politics. Edward Elgar Publishing.
 • Yıldız , M. L., İşçi, E. & Taşçı,S. (2016). İzlenim yönetimi taktiklerinin sosyal kaytarma üzerine etkisi: sağlık sektöründe bir araştırma, Aurum Journal of Social Sciences, 1(1), 103-120
 • Yıldıztaşı, M.B. (2017). Politik yeti ile örgütsel tükenmişlik sendromu ı̇lişkisinin orta- okul öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi (Yalova İli Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü̈, Ankara.

___

APA İçerli, L. & Bilen, G. (2023). Çalışanların Politik Yeti Düzeyleri ile İzlenim Yönetimi Taktikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries , 7 (12) , 56-71 . DOI: 10.55775/ijemi.1218186