Perception of Food Safety in Fish Consumption: The Case of Antalya Province

Perception of Food Safety in Fish Consumption: The Case of Antalya Province

As in the whole world in our country; The emergence of previously unknown dangers in food, the global dimension of food trade, the increase in chemical pollutants, the observation of different risks with the entry of new technologies into the sector, the increase in the economic burden at the country level and at the global level, the difficulties in food supply, insufficient and unbalanced income, there is an increase in food-borne diseases due to lack of access to food, increased vulnerability of risk groups, and lack of sustainable food security, unhealthy water and environmental factors. Whereas, foods are suitable for consumption when they are prepared in accordance with food safety, that is, when they are foods that have not lost their nutritional value in terms of physical, chemical and microbiological properties and therefore will not pose a health risk to consumers. The process of supplying healthy and reliable products that do not harm the environment and human health, from the field (farm) to the table, and whose necessary controls are made at every stage of production, is all of the food safety stages. In this sense, the consumer also has to undertake some duties. As can be observed from the study, the consumer; should know adequate and balanced nutrition and correct food preferences, common food-borne diseases and prevention methods, safe food supply steps, and what the labels on foods mean. For this reason, in this study, it was aimed to evaluate the food safety information about fish, which is one of the animal foods that consumers consider the most risky, and food safety and perception. For this purpose, the socio-economic characteristics of consumers, the factors affecting food intake and their knowledge levels on food safety were investigated. The main material of the study consisted of data collected from 393 consumers. According to the research findings, a significant number of consumers have heard of the concept of food safety. However, it has been determined that most of the consumers do not know many concepts related to food safety and food safety.

___

 • Arsham, H. (2002). Statical Thinking for Decision Making: Revealing Facts From Figures. http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/business-stat/opre504.htm
 • Bal, H., G., S., Göktolga, G., Z., Karkacıer, O. (2006). Gıda Güvenliği Konusunda Tüketici Bilincinin İncelenmesi (Tokat İli, Örneği). Tarım Ekonomisi Dergisi Volume:12 Issue:1, pp: 9-18.
 • Balta, Ö., (2005). Su Ürünleri İşletmelerinde HACCP Sisteminin Uygulanması ve Deniz Salyangozu İşleyen Bir Firma Örneği. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Cevger, Y., Aral, Y., Demir, P. ve Sarıözkan, S. (2008). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İntern Öğrencilerinde Hayvansal Ürünlerin Tüketim Durumu ve Tüketici Tercihleri. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi 55:189-194.
 • Dölekoglu, C. Ö. (2003). Tüketicilerin İşlenmiş Gıda Ürünlerinde Kalite Tercihleri, Sağlık Riskine Karşı Tutumları ve Besin Bileşimi Konusunda Bilgi Düzeyleri (Adana Örneği). Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü. Yayın No: 105, ISBN 975-407-128- 4. Ankara.
 • Dölekoglu, C. Ö., Yılmaz S., Gün S., Uysal O. K. (2012). The food safety perception in Turkey: gender variation. Revista De Cercetare Si Interventie Sociala cilt.36. ss: 178-196 (SSCI).
 • DPT (2001). Ulusal Gıda ve Beslenme Stratejisi Çalışma Grubu Raporu. DPT İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü. Ankara.
 • Giray, H. ve Soysal, A. (2007). Türkiye'de Gıda Güvenliği ve Mevzuatı. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 6[6]: ss: 485-490.
 • Gözener, B., Büyükbay, E. O. (2009). Gıda Güvenliği Konusunda Öğrencilerin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 26(2), ss: 45-53.
 • Gökkaya, A. K. (2001). Sosyal bilgiler eğitimi bölümü öğrencilerinin (lisans) tarih bilinci üzerine bir anket değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), ss: 231-244.
 • Kızılaslan, N. ve Kızılaslan, H. (2008). Tüketicilerin Satın Aldıkları Gıda Maddeleri ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumları (Tokat İli Örneği). Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22(2), ss: 67-74.
 • Koç, A. A., Bölük, G., & Aşçı, S. (2008). Gıda Güvenliği ve Kalite Standartlarının Gıda İmalat Sanayinde Yoğunlaşmaya Etkisi. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 16, ss: 83- 115.
 • Koç, B. ve Ceylan, M. (2008). Tüketicilerin Seçilmiş Bir Grup Gıda Ürününün İçerdiği Katkı Maddelerinin Olumsuz Etkileri Konusunda Görüşleri ve Bu Ürünlerden Satın Alma Düzeyleri. VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Haziran. Bursa.
 • Lowry, R. (1999). Concepts and Applications of Inferential Statistics. http://vassarstats.net/textbook/
 • Özbek, Ş., F., Fidan, H. (2010). Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Gıda Standartları. Selçuk üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24 (1):2010, ss: 92-93. Konya.
 • Özkan, B., Hatırlı, A.,S., Yılmaz, İ., Öztürk, E., Aktaş, R.,A. (2006). Antalya İlinde Tüketicilerin balık Tüketimi ve Satın Alma Tercihlerinin Analizi. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya.
 • Tayar, M., (2006). Gıda Güvenliği. http://mtayar.home.uludag.edu.tr/VETHALK%20SAG%20GRS.htm
 • Topuzoğlu, A., Hıdıroğlu, S., Ay, P., Önsüz, F. ve İkiışık, H. (2007). Tüketicilerin Gıda Ürünleri ile ilgili Bilgi Düzeyleri ve Sağlık Risklerine Karşı Tutumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(4), ss: 253-258.
 • Uzunöz, M., Oruç Büyükbay, E. ve Gülse Bal, H.B. (2008). Kırsal Kadınların Gıda Güvenliği Konusunda Bilinç Düzeyleri (Tokat İli Örneği). VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Haziran, Bursa.
 • Yamane, T., (1967). Statistics, An Introductory Analysis, 2nd Ed., p. 886. New York: Harper and Row.
 • Yılmaz E., Y. Oraman ve İnan, İ.H. (2009). Gıda Ürünlerine İlişkin Tüketici Davranışı Dinamiklerinin Belirlenmesi: “Trakya Örneği”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1), ss:1-10.
 • Yılmaz, S. (2015). Balık Tüketim Alışkanlıkları. II. Marmara Denizi Sempozyumu Türkiye: Bildiriler Kitabı. İstanbul.
 • Yılmaz, S., Yılmaz, İ., (2017). Su Ürünlerinde İzlenebilirliğin Pazarlamadaki Önemi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt:6, ss: 233-242. Nevsehir.
 • Yılmaz, S., Ersoy, N.,Gümüş, E., Aydın, B., (2017). Good agricultural practices in Turkish aquaculture. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. Cilt, 13, sayı 2, ss: 231-239. Isparta.