Sayı 4

Öz

Kaynakça

ARSLAN, S., “Özgün Dokuma Sanatında Öne çıkan Kadın Sanatçılar”, Sakarya Üniversitesi Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, 5-7 Mart, II. Cilt, Sakarya, Sakarya Üniversitesi Basımevi: Sakarya, 2009.

ÖZAY, S., Dünden Bugüne Dokuma Resim Sanatı, TC Kültür Bakanlığı: Ankara, 2001.

ÖZSEZGİN, K., Zekai Ormancı. Artdepo Sanat Galerisi Yayınları: İstanbul, 2007.

TANSUĞ, S., Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitabevi: İstanbul, 1996.

UĞURLU, A., “Geleneksel Dokuma Sanatlarında Devamlılık Süreci ve Evrenselleşme Sorunu”, 2000’li Yıllarda Türkiye’de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları: Ankara, 1999.

UĞURLU, A. “Türk Sanatı Kavramı Perspektifinde El Sanatları”, V. Kültür Kongresi, Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği, 17-21 Aralık Ankara, Cilt 13, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları: Ankara, 2002. Sözlü Görüşmeler

Aydın UĞURLU, Tekstil sanatçısı, İstanbul, 201.

Belkıs BALPINAR, Tekstil sanatçısı, Bodrum, 201.

Günay ATALAYER, Tekstil sanatçısı, İstanbul, 201.

Sedef ACAR, Tekstil sanatçısı, İzmir, 20.

Cilt 2, Sayı 2, 2013, s. 113-122.

KOLONYALİZM VE ESTETİK EŞİTLİK Necmi KARKIN

İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 44280, Malatya/Türkiye

[email protected]

FANON F., “Ulusal Kültür Üzerine ”, Sanat ve Kuram (1900-2000 Değişen Fikirler Antolojisi), Charles Harrison, Paul Wood, Çev; Sabri Gürses Küre Yayınları: İstanbul, 2011.

FOSTER H., Gerçeğin Geri Dönüşü, Çev. Esin Hoşsucu, Ayrıntı Yayınlar: İstanbul, 2009.

HARRİS J., Yeni Sanat Tarihi - Eleştirel Bir Giriş, Çev. Evren Yılmaz, Sel HODGE S., “Primitivizm” Sanatın Tüm Öyküsü, Çev. Gizem Aldoğan ve Firdevs Candil Çulcu Hayal Perest Yayınları: İstanbul, 2012.

LEPPERT R., Sanatta Anlamın Görüntüsü İmgelerin Toplumsal İşlevi, Çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları: İstanbul, 2002.

PICTON J., “Afrika sanatı” Sanatın Tüm Öyküsü, Çev. Gizem Aldoğan ve Firdevs Candil, Çulcu, Hayal Perest Yayınları: İstanbul, 2012.

SHAYEGAN D., Melez Bilinç, Çev. Haldun Bayrı, Metis Yayınları: İstanbul, WOLLEN P., “Geleceğe Doğru: Turizm, Dil ve Sanat”, Sanat ve Kuram (1900- 2000 Değişen Fikirler Antolojisi), Charles Harrison, Paul Wood, Çev. Sabri Gürses, Küre yayınları: İstanbul, 2011.

ACAR, M. Ş, Tavşanlı Zeytinoğlu Halk Kütüphanesi, Zeytinoğlu Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı Yayınları: İstanbul, 2007.

ARSEVEN, C. E, Sanat Ansiklopedisi, Cilt IV, Milli Eğitim Basımevi: Ankara, BAYRAKTAR, N., Lugal M., Türkiye Yazma Eser Kütüphaneleri ve Bu Kütüphanelerde Bulunan Yazmalarla İlgili Yayınlar, IRCICA Yayınları: İstanbul, 1995.

BİNARK, İ., Eski Kitapçılık Sanatlarımız, Kazan Türkleri Kültür Ve Yardımlaşma Derneği Yayınları, 1975.

DERMAN, Ç., “Osmanlı Asırlarında Üslup Ve Sanatkârlarıyla Tezhip Sanatı”, Osmanlı Ansiklopedisi, Cilt XI, s.108- 119, Yeni Türkiye Yayınları: İstanbul, 1999.

EFLAKİ, A., Ariflerin Menkıbeleri, Çev. Tahsin Yazıcı, Kabalcı Yayınevi: İstanbul, 2006.

ERSOY, A., Türk Tezhip Sanatı, Akbank Yayınları: İstanbul, 1988.

KABAKLI, A., Mevlana, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları: İstanbul, 2008.

KARADAŞ, C., “Tezhip Sanatı Örneklerinin İcrası ve Destekleme Projeleri”, Gazi Üniversitesi I. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, s.271- 279, 2008.

KESKİNER, C., “Türk Tezhip Sanatı”, Art Decor, yıl 4, sayı 39 (s.210- 213), 1996.

MAHİR, B., “Tezhip Sanatı”, Geleneksel Türk Sanatları, ed. M. Özel, Kültür Bakanlığı Yayınları: Ankara, 1995.

ÖZCAN, Y., Türk Kitap Sanatında Şemse Motifi, Kültür Bakanlığı Yayınları: Ankara, 1990.

ÖZCAN, Y., “Türk Tezhip Sanatı”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt XII (s.300- 307), Yeni Türkiye Yayınları: İstanbul, 2002.

ÖZEN, M. E., Türk Tezhip Sanatı, Gözen Yayınları: İstanbul, 2003.

ÖZKEÇECİ, İ., Türk Tezyini Sanatlar Ve Tezyini Motifler, Erciyes Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü Yayını: Kayseri, 1992.

ÖZKEÇECİ, İ., “Yazma Eserler Ve Düşündürdükleri”, İSMEK El Sanatları Dergisi, Sayı 4, (2007), s.74- 79.

YENİTERZİ, E., Mevlana Celaleddin Rumi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: Ankara, 1995.

YILMAZ, A., Türk Kitap Sanatları Tabir Ve Istılahları, Damla Yayınevi: ARAYICI, A., Avrupa’nın Vatansızları Çingeneler, Kalkedon Yayınları: İstanbul, 2008.

BERCOVİCİ, K., Story Of The Gypsies, J.J. Little and IVES Company: New York, 1928.

BERGER, H., Mythologie der Zigenuer, Ayraç Yayınevi: İstanbul, 2000.

DUYGULU, M., Türkiye’ de Çingene Müziği, (Birinci Baskı), Pan Yayıncılık: İstanbul, 2006.

FRASER, A., The Gypsies, Blackwell Publishing: Berlin, 2003.

SAĞER, T., Çukurova Bölgesindeki Çingene Müzisyenler ve Ülkemizin Müziksel Yaşantısına Katkıları, Folklor Kurumu, Folklor Dergisi, 2004.

Yükselsin, İ. Y. “Batı Türkiye Romanlarında Kültürel Kimlik, Profesyonel Müzisyenlik ve Müziksel Yaratıcılık” (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İzmir, 2000.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE CARİ AÇIK VE

İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR TEKNİĞİ İLE ANALİZİ Necati ÇİFTÇİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

İktisat Bölümü, Bilecik/Türkiye

[email protected] Rıdvan ÇAPKIN

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD,

Bilecik/Türkiye (Yüksek Lisans Öğrencisi)

[email protected]

ASTERİOU, D., Hall, S.G., Applied Econometrics, Palgra ve Macmillan: New York, 2007.

CENGİZ, S., “Ekonomideki Kur Belirsizliği ve Şokların İşgücü Piyasası Üzerine Etkisi: 1989-2006”, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 23, S. 1 (327-343): 2009.

DAVİDSON, C., Martin, L. ve Matusz, S.J., “Trade and Search Generated Unemployment”, Journal of International Economics, 48, (271-299): 1999.

DAVİS, D.R., “Does European Unemployment Prop Up American Wages? National Labor Markets and Global Trade”, American Economic Review, 88(3), (478-494): 1998.

ENDERS, W., Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons Inc.: New York, ERDİNÇ, Z., “İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye’de 1950-2005 Yılları Arasında Eşbütünleşme Analizi ve Granger Nedensellik Testi İle İncelenmesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 8, sayı 1(ss.209-222): 2008.

GOZGOR, G., Piskin, A., “İşsizlik ve Dış Ticaret: Türkiye’deki Bölgeler İçin Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi-Dinamik Panel Veri Yaklaşımı”, Business and Economics Research Journal , Vol. 2, no. 3, (pp. 121-138): 2011.

GÖÇER, İ., Mercan, M., Peker, O., “İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği”, Business and Economics Research Journal, c.4, s.1, (103-120): 2013.

GRANGER, C.W.J., Newbold, P.,”Spurious in Econometrics” Journal of Economics, s.2, (111-120): 1974.

GRANGER, W., J. Clive, “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods. Econometrica, c.37, s.3 (424-438): 1969.

JANİAK, A., “Does Trade Liberalization Lead to Unemployment?, Theory and Some Evidence”, ECARES Universite Libre de Bruxelles Job Market Paper, (pp.1-50): 2006.

JOHANSEN, S., “Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models”, Econometrica, 59, (1551-1580): 1991.

JOHANSEN, S., Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford University Pres: England: 1995.

KALKAN, S. ve Başdaş, Ü., “Kriz döneminde ihracat yapısının işsizlik üzerindeki etkileri”, TEPAV Politika Notu, Eylül: 2009.

KESİCİ, M. R., “Avrupa Emek Piyasası Dinamikleri ve Avrupa İstihdam Stratejisi Temelinde Türkiye’nin Uyumu”, Çalışma ve Toplum, 1, (75-115): 2011.

KESKİN, A., Şen, H., “Beveridge Eğrisi: Teori ve Türkiye Uygulaması”, TİSK Akademi Dergisi, 2, (199-219): 2010.

KILAVUZ, E., Dumrul, Y. “İkiz açıklar Hipotezinin Geçerliliği: Teori ve Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt: 26, Sayı: 3-4 (239-258): 2012. KRUGMAN, P., Cooper, R.N. ve Srinivasan, T. N., “Growing World Trade: Causes and Consequences”, Brookings Papers on Economic Activity, 1 (327-377): 1995.

LÜTKEPOHL, H., Introduction to Multiple Time Series Analysis, (2.Ed.). Springer- Verlag: Berlin: 1993.

MACKİNNON, J., “Critical Values for Cointegration Tests” R.F. Engle, C.W.J.Granger (Ed.), in Long-Run Economic Relationship: Readings in Cointegration, (267-276), Oxford University Press: New York: 1991.

MOORE, M.P. ve Ranjan, P., “Globalization vs. Skill-Biased Technological Change: Implications for Unemployment and Wage Inequality” The Economic Journal, 115 (391– 422): 2005.

ÖZER, M., Coşkun, İ. O., Sustainability of Turkish Current Account Deficit in the Post- Crisis Period”, NIBES Transactions, vol. 5, no. 2 (67-82): 2011.

PEKER, O. & Göçer, İ., “Yabancı Doğrudan Yatırımların Türkiye’deki İşsizliğe Etkisi: Sınır Testi Yaklaşımı” Ege Akademik Bakış, cilt: 10, sayı: 4 (1187 – 1194), 2010.

POLAT, Ö., Uslu, E. E., “Türkiye İmalat Sanayinde Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkisi” Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt. 9, sayı: 3 (489 -504): 2010.

RAVENGA, A., “Employment and Wage Effects of Trade Liberalization: The Case of Mexican Manufacturing”, Journal of Labor Economics, C.15, S.3 (20-43), 1997.

SİMS, C., “Macroeconomics and Reality”, Econometrica, 48 (1-49): 1980.

ŞENER, F., “Schumpeterian Unemployment, Trade and Wages, Journal of International Economics, C.54, S. 1 (119-148): 2001.

TARI, R., Ekonometri, (3. Baskı), No: 172. İstanbul: Kocaeli Üniversitesi Yayınları: Koceli, 2005.

TARI, R., Kumcu, F. S., “Türkiye’de İstikrarsız Büyümenin Analizi (1983 – 2003Dönemi)”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.9, S. 1 (156- 179): 2005.

TİRYAKİ, A., Özkan, H. N., “Economic Activity and Unemployment Dynamics in Turkey”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ekim 2011, c.6, s.2 (173‐184): 2009.

TORUN, M., Arıca, F., “2008 Global Ekonomik Kriz’in Genç İşsizlik Açısından Değerlendirilmesi”, Yönetim Bilimleri Dergisi, c.9, s.1 (162-177): 2011.

YILANCI, V., “Fisher Hipotezinin Türkiye İçin Sınanması: Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Analizi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, c.23, s.4 (205-213): 2009.

YILMAZ, Ö, Akıncı, M., “İktisadi Büyüme ile Cari İşlemler Bilançosu Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c.15, s.2 (363- 377): 2011.

YÜKSEL, C., Songur, M., “Kamu Harcamalarının Bileşenleri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ampirik Bir Analiz (1980-2010)”, Maliye Dergisi, S.161 (365-380): http://www.tcmb.gov.tr

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm http://tuik.gov.tr/ İSA VE SOKRATES *

(JESUS AND SOCRATES) William F. Bostick Çev: Mehmet ÖNAL

İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Felsefe Bölümü, 44280, Malatya/ Türkiye [email protected]

Şimdiye kadar muhtemelen İsa ve Sokrates ikilisi kadar kimse mukayese edilmemiştir. Böylesi bir mukayese aşırı tumturaklı olmaması ve gerçeklere riayet etmesi şartıyla her ikisini de daha iyi anlamamıza imkân sağlamaktadır. Sayın Bostick'in buradaki yazısı da bu iki büyük şahsiyetin hayatlarına dair ilgiyi canlandırmasından ötürü böylesi bir mukayeseyi kapsamaktadır. * * *

World, Vol. 47, No. 4. ss. 248-252'de yayımlanmıştır.

Kaynak Göster

APA , E . (2013). Sayı 4 . İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) , 2 (2) , .
İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)
  • ISSN: 2147-0936
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: İnönü Üniversitesi

40.1b16.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sayı 4

Editörden