Yabancı Örencilerin Yurtdışı Deneyimleri ve Aile-içi İletişimlerindeki Değişim: KTÜ Örneği

Bu çalışma; Karadeniz Teknik Üniversitesi’ndeki yabancı uyruklu öğrencilerin yurt dışı deneyimleri ve aile iletişimlerindeki değişimi, incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma doğrultusunda K.T.Ü’de okuyan yabancı uyruklu öğrencilerden 100 kişi ile anket görüşmesi yapılmış ve 8 kişi ile de mülakat çalışması yapılmıştır. Verilerin elde edilmesinde anket yöntemi ve mülakat yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen anket verilerinin analizinde SPSS paket programından faydalanılmıştır. 16 adet mülakat sorularının analizi ise manuel olarak değerlendirilerek, yorumlanmıştır. Yürütülen çalışmanın sonucunda, öğrenciler her ne kadar iletişimlerinde bir değişmenin meydana gelmediğini sözlü olarak ifade etseler de küreselleşmenin de etkisiyle birincil ilişkiler ikincil ilişkilere dönüşmüştür.

___

  • ASLAN, Kadir (2004). Küreselleşmenin Eğitim Boyutu, Ege Eğitim Dergisi 5.1. ATAN, A. (2016). Aile iletişim becerileri psikoeğitim programının ebeveynlerin iletişim becerilerine, çift uyumuna, evlilik doyumuna ve 5-6 yaş çocuklarının sosyal duygusal uyumuna etkisi (Master's thesis, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü). BALDİNİ, M., BATUŞ, G. (2000). İletişim Tarihi, Avcıol Basım Yayın. BEŞİRLİ, Hayati (2011b). Türkiye’ye Yüksek Öğrenim Görmeye Gelen Yabancı Uyruklu Öğrenciler Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma, Ankara: Ekinoks Yayın. BEŞİRLİ, Hayati(2011a). Erkal’a göre Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Çokkültürlülük ve Kimlik, Sosyoloji Konferansları 43: 145 CASTELLS, M. (2008). Ağ Toplumunun Yükselişi, (çev. Ebru Kılıç) İstanbul: İstanbul Bilgi Yayınları, 2. Basım CIRIK, İLKER (2008). Çok Kültürlü Eğitim ve Yansımaları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34.34. ÇAM, Tezcan (2006). Küreselleşme ve Eğitim 1980 Sonrası Neoliberal Eğitim Politikalarının Türk Eğitim Sistemine Etkisi, İzmir, (Yükseklisans Tezi) ÇELİK, Hüseyin (2012). Küreselleşme Sürecinde Kimlik Tartışmaları ve Medyanın Rolü: Kosova Örneği. ÇİFTÇİ, Ü. (2008). İlköğretim Okulları Öğretmenleri Arasındaki İletişim Sorunları, Beykent Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. DAĞLI, Abidin(2007). Küreselleşme Karşısında Türk Eğitim Sistemi, D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 9, Diyarbakır, s.3 DOĞAN, E. (2002). Eğitimde Küreselleşme, Eğitim Araştırmaları Dergisi, S.6 ERÖZ, M., GÜLER, A. (1998). Türk Ailesi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını. GIDDENS, Anthony (2005). Sosyoloji, haz. Cemal Güzel, Ankara: Ayraç Yayınevi GÜZEL, M. (2006). Küreselleşme, İnternet Ve Gençlik Kültürü, Küresel İletişim Dergisi, 1(1), 1-16. İLHAN, Halil İbrahim (2009). Küreselleşmenin Eğitime Yansımaları S.6,7 (Yükseklisans Tezi), Ankara Ü. SBE. İŞERİ, A. (2005). Avrupa birliği giriş sürecinde Erasmus programı uygulamasına ilişkin uzman görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, EPÖ. KARADUMAN, Sibel (2010). Modernizmden Postmodernizme Kimliğin Yapısal Dönüşümü, Journal of Yasar Universty, 17(5), 2886-2899. KONAKAY, G., AKDEMİR, A., ERGEN, B. (2015). Üniversite öğrencilerinin akademisyen ve ebeveyn etkileşimleri ışığında liderlik modeli belirlenmesinde karizma ve entelektualite etkisinin araştırılması. MCQUAİL, D., & WİNDAHL, S. (2010). İletişim Modelleri: Kitle İletişim Çalışmalarında, Çeviren: Konca Yumlu. Ankara: İmge Kitabevi. 3. baskı. MORA, Necla (2008a). Medya Çalışmaları. Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim, İstanbul: Alt Kitap. MORA, Necla (2008b). Medya ve Kültürel Kimlik, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-14. NİRUN, Nihat (1994). Sistematik Sosyoloji Yönünden Aile Ve Kültür, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını- Sayı:73, s. ORTA, A. Z. (2009). Etkili iletişim sürecinde kişilerarası iletişim becerileri ve yaratıcı drama uygulama örneği (Doctoral dissertation, İstanbul Kültür Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Dinler Tarihi Anabilim Dalı). ÖZBEY, Çetin (2011). İletişim Yetersizliği Olan Bireylere İletişim Becerilerini Kazandırmada “Resim Değiş- Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi” ile Yapılan Öğretimin Etkililiği, T.C. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans tezi. İstanbul. ŞAHİN, C. (2001). Yurt dışı göçün bireyin psikolojik sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin kuramsal bir inceleme, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 63-64. ŞİMŞEK, U., ILGAZ, S. (2007). Küreselleşme ve Ulusal Kimlik, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1). TALAS, Mustafa; KAYA, Yaşar (2007). Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları, Türklük Bilimi Araştırmaları 22.22. TEİCHLER, U. (1996). ERASMUS Çerçevesinde Öğrenci Hareketliliği: Bir Değerlendirme Çalışmasının Bulguları, Avrupa Eğitim Dergisi , 31 (2), 153-179. THOMPSON, J. B., & Öztürk, S. (2008). Medya ve modernite. Kırmızı Yayınları. TUTKUN, Ö. F. (2006). Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesindeki Türkiyeli Öğrencilerin Uyum Sorunları. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 15, s.259 ÜSTÜN, B. (2005). Çünkü İletişim Çok Şeyi Değiştirir, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2, 88-94. VURAL, Z., BAT, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Yasar University, 5(20). Elektronik Kaynaklar Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜYÖS): http://yos.ktu.edu.tr/?s=1