Polislerde Tükenmişlik Sendromu: Kayseri İli Örneği

Polislik, çalışma saatlerinin düzensizliği, görevlerin yoğunluğu, zorlu koşullarda stres altında çalışma ve gerektiğinde canını ortaya koymayı gerektiren, özverili ve disiplinli olmayı zorunlu kılan bir meslektir. Emniyet ve güvenlik hizmetini yerine getiren polislerin mesleki sorumluluklarını gerçekleştirmeye çalışırken yaşadıkları zorluklar, riskler, fiziki ya da psikolojik baskılar zaman içinde yıpranmalarına, enerji/güçlerini kaybetmelerine ve kendilerini tükenmiş hissetmelerine neden olmaktadır. Bu çalışma Kayseri’de görev yapan polislerin tükenmişlik düzeyini belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmada tükenmişlik sendromu, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı hissi alt boyutları itibariyle tespit edilmektedir. Araştırmaya Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğünde görev yapan 53 polis katılmıştır. Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin kullanıldığı çalışmada, polislerin duygusal tükenme ve düşük kişisel başarı hissi düzeylerinin yüksek, duyarsızlaşma düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Burnout Syndrome in Police Officers: The Case of Kayseri Province

Policing is a profession that requires regularity of working hours, intensity of tasks, working under stress in difficult conditions and putting your life on the line when necessary, making it mandatory to be selfless and disciplined. The difficulties, risks, physical or psychological pressures experienced by the policemen who fulfill their safety and security services while trying to fulfill their professional responsibilities cause them to wear out, lose their energy/strength, and feel exhausted over time. This study aimed to determine the burnout level of police officers working in Kayseri. In the study, burnout syndrome, emotional exhaustion, depersonalization and low personal achievement feeling are identified in terms of sub-dimensions. 53 police officers working in the Traffic Supervision Branch Directorate and Children's Branch Directorate affiliated to Kayseri Police Department participated in the research. In the study using the Maslach Burnout Scale, it was concluded that the emotional exhaustion and low sense of personal achievement levels of the policemen were high and the depersonalization levels were low.

___

 • Ascari, R., Dumke, M., Dacol, P., Junior, S., Antonio, D., & Lautert, L. (2016). Prevalence of Risk for Burnout Syndrome Among Military Police. Cogirate Enferm, 21(2), s. 1-10.
 • Aykan, E. (2007). Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Güven ve Tükenme Davranışı Arasındaki ilişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 15. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, s. 159-170. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Azizoğlu, Ö., & Özyer, K. (2010). Polislerde Tükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Ampirik Çalışma. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi Dergisi Prof. Dr. Hasan Işın Definer Özel Sayısı, 21(1), s. 137-147.
 • Basinska, B., Wiciak, I., & Daderman, A. (2014). Fatigue and Burnout İn Police Officers: The Mediating Role Of Emotions. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 37, s. 665-680.
 • Beemsterboer, J., & Baum, B. (1984). Burnout: Definitions and Health Care Nurses. Research in Nursing and Health, 9(2), s. 147-153.
 • Börü, D., & Çiper, A. (2007). Tükenmişlik Sendromunun Çalışanın Performansına Etkisi. 15. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, s. 147-153. Sakarya.
 • Briones Mella, D., & Kinkead Boutin, A. (2013). Burnout and Coping Strategies in Male Staff from National Police in Valparaíso, Chile. Iran J. Public Health, 42(9), s. 950-959.
 • Burke, R. (1993). Work Family Stress, Conflict, Coping and Burnout in Police Officers. Stress Medicine, 9(3), s. 171-180.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi. Ankara: Pegema Yayınları.
 • Cerrah, İ., & Semiz, E. (2000). Yirmi Birinci Yüzyılda Polis Temel Sorunlar-Çağdaş Yaklaşımlar. Ankara: Sibel Matbaası.
 • De la Fuente Solana, E., Extramera, R., Pecino, C., & De La Fuente, G. (2013). Prevalence and Risk Factors of Burnout Syndrome Among Spanish Police Officers. Psicothema Granada University, 25(4), s. 488-493.
 • Dündar, A. (1988). Emniyet Teşkilatı ve Hizmetleri. Ankara.
 • Edelwich, J., & Brodsky, A. (1980). Burnout: Stages of Disillusionment in the Helping Professions. United States of America: Human Sciences Press.
 • Erdemoğlu, Ş. (2007). Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Erdoğan, İ. (2003). Pozitivist Metedoloji. Ankara: Erk Yayınları.
 • Ergin, C. (1992). Doktor Ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nin Uyarlanması. 7.Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları,s. 143-154. Ankara: Psikoloji Derneği.
 • Freudenberger, H. (1974). Staff Burnout. Journal of Social Issues, 30, s. 159-165.
 • Gaines, J., & Jermier, J. (1983). Emotional Exhaustion in a High Stress Organization. Academy of Management Journal, 26(4), s. 567-586.
 • Golembiewski, R., Lloyd, M., Scherb, K., & Munzenrıder, R. (1992). Burnout and Mental Health Among Police Officers. Journal of Public Administration Research and Theory, 2, s. 424-439.
 • Houdmont, J. (2013). UK Police Custody Officers Psychosocial Hazard Exposures And Burnout. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 36(3), s. 620-635.
 • Köse, G. (2014). Örgütsel Adalet Algısının Tükenmişlik Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Maslach, C. (1976). Burn-Out. Human Behavior, 5, s. 197-220.
 • Maslach, C. (1982). Burnout: The Cost of Caring. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Maslach, C., & Jackson, S. (1981). The Measurement of Experienced Burnout. Journal of Occupational Behavior, 2(2), s. 99-113.
 • Maslach, C., & Jackson, S. (1986). Maslach Burnout İnventory Manual. Palo Alto : Consulting Psychologists Press.
 • Maslach, C., Schaufeli, W., & Leiter, M. (2001). Job Burnout. Annual Review of Psychology, 52, s. 397-422.
 • Mostert, K., & Joubert, A. (2005). Job Stress, Burnout and Coping Strategies in the South African Police Service. Sajems, 8(1), s. 39-53.
 • Murat, M. (2003). Emniyet Görevlilerinin Tükenmişlik Durumları. Polis Bilimleri Dergisi, 5(2), s. 95-108.
 • Queiros, C., Pereira, A., & Martins, J. (2012). The influence of work-home interaction on burnout among portuguese police officer. 08 15, 2023 tarihinde Open Repository of the University of Porto: https://hdl.handle.net/10216/62337 adresinden alındı.
 • Resmi Gazete. (1934, 07 14). 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salȃhiyet Kanunu. s. 4140. 02 15, 2023 tarihinde Kanunlar: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/2751.pdf adresinden alındı.
 • Russell, L. (2014). An Empirical İnvestigation Of High-Risk Occupations Leader İnfluence On Employee Stress And Burnout Among. Management Research Review, 37(4), s. 367-384.
 • Soysal, A. (2009). Çalışanlarda Tükenmişlik Düzeyinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: K. Maraş Emniyet Müdürlüğü’nde Bir Araştırma. s. 290-309. Kahraman Maraş : Kamu Yönetimi Forumu.
 • Sucuoğlu, B., & Kuloğlu, N. (1996). Özürlü Çocuklarla Çalışan Öğretmenlerde Tükenmişliğin Değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Derneği, 10(36), s. 44-60.
 • Şanlı, S. (2006). Adana İlinde Çalışan Polislerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Torun, A. (1995). Tükenmişlik, Aile Yapısı Ve Sosyal Destek İlişkileri Üzerine Bir İnceleme. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ugokwe-Ossai, R., & Ucheagwu, V. (2010). Personality Types and Work Burnout Among Polıce Officers in Anambra State. Multidisciplinary Journal of Research Development, 15(5), s. 92-99.
 • Van Katwyk, P., Fox, S., Spector, P., & Kellowey, E. (2000). Using the Job-Related Affective Well-Being Scale (JAWS) to İnvestigate Affective Responses to Work Stressors. Journal Of Occupational Health Psychology, 5(2), s. 219-230.
 • Wang, Y., Zheng, L., Hu, T., & Zheng, Q. (2014). Stress, Burnout, and Job Satisfaction: Case of Police Force in China. Public Personnel Management, 43(3), s. 325-339.