YENİLİKÇİLİK, GİRİŞİMCİLİK ve EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNE YÖNELİK OECD ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR İNCELEME

Günümüzde girişimcilik ve inovasyon ekonomik büyüme için itici bir güç olarak benimsenmektedir. Bu çalışmanın amacı 35 OECD ülkeleri için girişimcilik faaliyetleri ve inovasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini ampirik olarak analiz etmektir. Çalışmada 2001-2018 dönemleri verilerinden yararlanılarak, değişkenler arasındaki ilişki panel veri analiz yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Bulgular sonucunda patentten büyümeye ve girişimcilikten büyümeye doğru eş bütünleşme ilişkisi söz konusudur. Bununla beraber, OECD ülkelerinde hem patentten büyümeye doğru hem de büyümeden girişimcilik faaliyetlerine doğru nedensellik ilişkisinin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Canning Pedroni nedensellik testti sonuçlarına göre OECD ülkelerinde patentten büyümeye ve büyümeden girişimcilik faaliyetlerine doğru nedenselliğin var olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

An Empirical Review for OECD Countries on the Relationship between Innovation, Entrepreneurship and Economic Growth

Today, entrepreneurship and innovation are adopted as a driving force for economic growth. The aim of this study is to empirically analyze the effects of entrepreneurship activities and innovation on economic growth for 35 OECD countries. In the study, using the data of 2001-2018 periods, the relationship between the variables was examined using panel data analysis methods. As a result of the findings, there is a peer-to-peer relationship from patent to growth and from entrepreneurship to growth. However, it has been concluded that there is a causal relationship in OECD countries, both from patent to growth and from growth to entrepreneurial activities. According to the results of the canning Pedroni causality test, the results were reached in OECD countries that the right causality exists from patent to growth and from growth to entrepreneurial activities.

Kaynakça

Açcı, Y. (2018). İnovasyon ve Girişimcilik Temelli Ekonomik Büyüme: Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi. İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 543-551.

Amaghouss, J., & Ibourk, A. (2013). Entrepreneurial Activities, Innovation and Economic Growth: The Role of Cyclical Factors Evidence From OECD Countries for the Period 2001-2009. İnternational Business Research, 6(1), 153-162.

Audretsch, D. B., Bönte, W., & Keilbach, M. (2005). Regional Entrepreneurship Capital and its Impact on Knowledge Diffusion and Economic Performance. Working Paper del Group Entrepreneurship, Growth and Public Policy, Alemania: Max-Planck Institute of Economics, 1-17.

Bampoky, C., Blanco, L. R., Liu, A., & Prieger, J. E. (2013). Economic Growth and the Optimal Level of Entrepreneurship. School of Public Policy Working Papers, 1-24.

Barış, S. (2019). Türkiye’de Teknolojik Yenilik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Verimlilik Dergisi, 1(1), 83-112.

Braunerhjelm, P., Acs, Z. J., Audretsch, D. B., & Carlsson , B. (2010). The missing link: knowledge diffusion and entrepreneurship in endogenous growth. Small Business Economics, 34(2), 105-125.

Carree, M., Stel, A., Thurik, R., & Wennekers, S. (2002). Economic Development and Business Ownership: An Analysis Using Data of 23 OECD Countries in the Period 1976–1996. Small Business Economics, 19(4), 271–290.

Dejardin, M. (2000). Entrepreneurship and economic growth: An obvious conjunction? Institute for Development Strategies, 4, 2-12.

Drucker, P., 2002. The Discipline of Innovation. Harvard Business Review, 1 August.pp. 95-103.

Galindo, M. Á., & Méndez, M. T. (2014). Entrepreneurship, economic growth, and innovation: Are feedback? Journal of Business Research, 67(5), 825-829.

Hasan, I., & Tucci, C. L. (2010). The innovation–economic growth nexus: Global evidence. Research Policy, 39(10), 1264-1276.

Minniti, M., & Lévesque, M. (2010). Entrepreneurial types and economic growth. Journal of Business Venturing, 25, 305-314.

Özkul, G., & Örün, E. (2016). Girişimcilik ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Araştırma. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 5(2), 17-51.

Pece, A. M., Simona, O. E., & Salisteanu, F. (2015). Innovation and Economic Growth: An Empirical Analysis for CEE Countries. Procedia Economics and Finance, 26, 461-467.

Pessoa, A. (2007). Innovation and Economic Growth: What is the actual importance of R&D? Universidade do Porto, Faculdade de Economia do Porto(254).

Sadraoui, T., & Zina, N. B. (2009). A dynamic panel data analysis for R&D cooperation. Int. J. Foresight and Innovation Policy, 5(4), 218-233.

Salgado-Banda, H. (2007). Entrepreneurship and Economic Growth:An Empirical Analysis. Journal of Developmental Entrepreneurship, 12(1), 3-29.

Shane, S. & Venkataraman, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship as a Field of KQ?>Q2iXc\i, Academy of Management Review, 25(1), 217-226.

Stephens, H. M., Partridge, M. D., & Faggian, A. (2013). Innovation, Entrepreneurship and Economic Growth in Logging Regions†. Journal Of Regional Science, 53(5), 778-812.

Sylwester, K. (2001). R&D and Economic Growth. Knowledge, Technology, 13(4), 71-84.

Şener , S., & Sarıdoğan, E. (2011). The Effects Of Science-Technology-Innovation On. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, 815-828.

Ülkü, H. (2004). R&D, Innovation, and Economic Growth:An Empirical Analysis. International Monetary Fund, 4-33.

Wong, P. K., Ho, Y. P. & Autio, E., 2005. Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth: Evidence from GEM data. Small Business Economi.

Kaynak Göster

APA Türkman, Ç , Sökmen, F . (2021). YENİLİKÇİLİK, GİRİŞİMCİLİK ve EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNE YÖNELİK OECD ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR İNCELEME . İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi , 3 (1) , 59-72 .