İDEAL BİR SİYASAL YÖNETİM ARAYIŞI ve ANAYASAL DEMOKRASİ

Demokrasi kavramının ortaya çıktığı Eski Yunan döneminden günümüze değin insanlar hep ideal bir siyasal yönetim sistemi arayışı içerisinde olmuşlardır. Bu çalışmada, geçmişten günümüze büyük düşünürlerin siyasal yönetim sınıflandırmalarına ve demokrasiye bakış açılarına kısaca yer verilmekte ve demokrasinin günümüz açısından ifade ettiği anlam ile demokrasinin temel unsurları ortaya konulmaktadır. Demokrasi, bugün açısından ideal bir siyasal düzen olarak görülmemekte ve demokrasiye yönelik eleştiriler (felsefi, sosyolojik, siyasi, idari ve iktisadi) giderek artmaktadır. Anayasal demokrasi ilkelerinin mevcut temsili demokrasilerde güçlendirilmesi önem taşımaktadır

SEARCHING AN IDEAL POLITICAL SYSTEM AND CONSTITUTIONAL DEMOCRACY

Mankind searched the ideal political system throughout the history and we may predict that this search will not stop in any time. This paper aims to summarize the political systems in general and tries to find the ideal one. Democracy is not an ideal political system anymore and criticism of democracy (philosophical, sociological, political, administrative, economic etc) have been growing in many societies. We suggest that constitutional democracy should replace the current representative democracies