Yetişkin Bireylerde Bağırsak Hastalıkları Sıklığının Belirlenmesi

Giriş: Yetişkin bireylerin Roma IV tanı kriterlerine göre bağırsak hastalıklarının demografik özellikleri ve bazı sağlık/hastalık özelliklerinin belirlenmesi, bağırsak hastalıklarının temel özelliklerini değerlendirmektir. Yöntem: Tanımlayıcı türdeki araştırmaya 18 yaş ve üzeri olan, en az 6 aydır gastrointestinal semptomları devam eden 333 birey katılmıştır. Veriler google form aracılığıyla Haziran 2020- Şubat 2021 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmanın yürütülmesi için etik izin ve katılımcı onayları alınmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 37.0±11.5; %62.2’si kadındır. Katılımcıların günlük 1-2 porsiyon meyve tüketenlerin oranı %69.7’dir. Bireylerin %41.1’i en az bir kronik hastalığa sahipken, %30’unun sürekli kullandığı en az bir adet ilacı vardır. Düzenli fiziksel aktivite yapanların oranı %23.4 iken, %67.3’ünün kullandığı tuvalet şekli alafrangadır. Sonuç: Roma IV tanı kriterlerine göre en fazla görülen bağırsak hastalığının fonksiyonel abdominal şişlik/gerginlik (%43.8) olduğu; bağırsak semptom sayısının bağırsak hastalıkları, günlük meyve tüketimi ve ekonomik durumla ilişkili olduğu tespit edilmiştir.

DETERMINATION OF PREVALENCE OF BOWEL DISORDERS IN ADULTS

Background: To determine the demographic characteristics and some health/disease characteristics of intestinal diseases according to the Rome IV diagnostic criteria of adults and to evaluate the basic characteristics of intestinal diseases. Methods: 333 individuals aged 18 years and older and with ongoing gastrointestinal symptoms for at least 6 months participated in the descriptive study. Data were collected between June 2020 and February 2021 via google form. Ethical permission and participant consents were obtained for the conduct of the study. Results: The mean age of the individuals participating in the study was 37.0±11.5; 62.2% of them are women. The rate of participants consuming 1-2 servings of fruit per day is 69.7%. While 41.1% of individuals have at least one chronic disease, 30% of them have at least one drug that they use constantly. While the rate of those who do regular physical activity is 23.4%, the toilet type used by 67.3% is European style. Conclusion: According to the Rome IV diagnostic criteria, the most common bowel disease was functional abdominal swelling/tension (43.8%); It has been determined that the number of intestinal symptoms is related to intestinal diseases, daily fruit consumption and economic status.

___

 • Akbayram, H. T. (2021). Irritable bowel syndrome: Prevalence and associated factors in a faculty of medicine in Southeast of Turkey. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 15(4), 655–660.
 • Altay, D., & Doğan, Y. (2018). Functional constipation in health care professionals at a university hospital. Erciyes Medical Journal, 40(4), 218–221.
 • Bai, T., Xia, J., Jiang, Y., Cao, H., Zhao, Y., Zhang, L., Wang, H., Song, J., & Hou, X. (2017). Comparison of the Rome IV and Rome III criteria for IBS diagnosis: a cross‐sectional survey. J Gastroenterol Hepatol., 32(5), 1018–1025.
 • Bengi, G. (2012). Kronik konstipasyon hasta değerlendirme ve yaşam kalitesi ölçeğinin Türk toplumu için geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi [Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi]. https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/kronik-konstipasyon-hasta-degerlendirme-ve-yasam-kalitesi-olcegi-toad.pdf
 • Bilgiç, Ş., Dilek, F., Arslan Avcı, H. S., & Ünal, A. (2016). Bir huzurevinde yaşayan yaşlıların konstipasyon durumları ve etkileyen faktörler. Int J Basic Clin Med, 4(1), 9–16.
 • Çakmak Bulut, B. (2015). Fonksiyonel gastrointestinal hastalıklarda kişilik özellikleri, savunma düzenekleri ve öfke [Başkent ÜniversitesiTıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD].
 • Can, G., & Yılmaz, B. (2015). İrritabl barsak sendromunun tanı ve tedavisinde yaklaşımlar. Güncel Gastroenteroloji, 19(3), 171–181.
 • Carmichael, S. L., Mehta, K., Raheel, H., Srikantiah, S., Chaudhuri, I., Trehan, S., Mohanty, S., Borkum, E., Mahapatra, T., Weng, Y., Kaimal, R., Sivasankaran, A., Sridharan, S., Rotz, D., Tarigopula, U. K., Bhattacharya, D., Atmavilas, Y., Munar, W., Rangarajan, A., & Darmstadt, G. L. (2019). Effects of team-based goals and non-monetary incentives on front-line health worker performance and maternal health behaviours: a cluster randomised controlled trial in Bihar, India. BMJ Global Health, 4(4), e001146.
 • Cassar, G. E., Youssef, G. J., Knowles, S., Moulding, R., & Austin, D. W. (2020). Health-Related Quality of Life in Irritable Bowel Syndrome: A Systematic Review and Meta-analysis. Gastroenterology Nursing, 43(3).
 • Chang, F.-Y., Chen, P.-H., Wu, T.-C., Pan, W.-H., Chang, H.-Y., Wu, S.-J., Yeh, N.-H., Tang, R.-B., Wu, L., & James, F. E. (2012). Prevalence of functional gastrointestinal disorders in Taiwan: questionnaire-based survey for adults based on the Rome III criteria. Asia Pac J Clin Nutr., 21(4), 594. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23017318
 • Chey, W. D., Kurlander, J., & Eswaran, S. (2015). Irritable bowel syndrome: a clinical review. Jama, 313(9), 949–958.
 • Chuah, K.-H., & Mahadeva, S. (2018). Cultural factors influencing functional gastrointestinal disorders in the East. J Neurogastroenterol Motil., 24(4), 536–543.
 • Coutts, A. (2019). Nursing management of irritable bowel syndrome. Nursing Standard., 34(5), 76–81.
 • Dedeli, Ö., & Pakyüz, S. Ç. (2016). Bağırsak hastalıkları altıncı yaşam bulgusu mudur? Clin Exp Health Sci., 6(3), 135–139.
 • Drossman, D. (2016). Functional gastrointestinal disorders: history, pathophysiology, clinical features, and Rome IV. Gastroenterology, 150(6), 1262–1279.
 • Ford, A. C., Forman, D., Bailey, A. G., Axon, A. T. R., & Moayyedi, P. (2012). Effect of dyspepsia on survival: a longitudinal 10-year follow-up study. Am J Gastroenterol., 107(6), 912–921.
 • Ghoshal, U. (2017). Chronic constipation in Rome IV era: The Indian perspective. Indian J Gastroenterol., 36(3), 163–173.
 • Ghoshal, U. C., Gwee, K.-A., Chen, M., Gong, X. R., Pratap, N., Hou, X., Syam, A. F., Abdullah, M., Bak, Y.-T., & Choi, M.-G. (2015). Development, translation and validation of enhanced asian Rome III questionnaires for diagnosis of functional bowel diseases in major asian languages: A Rome Foundation-Asian Neurogastroenterology and Motility Association Working Team Report. Journal of Neurogastroenterology and Motility, 21(1), 83–92.
 • Jossan, N., Simren, M., Sperber, A. D., Aziz, I., Whitehead, W. E., Törnblom, H., & Palsson, O. S. (2017). Health care utilization for rome IV irritable bowel syndrome; a three-country survey in the general population. Gastroenterology, 152(5), S68.
 • Kamp, K., Holmstrom, A., Luo, Z., Wyatt, G., & Given, B. (2020). Factors influencing received social support among emerging adults with inflammatory bowel disease: A cross-sectional study. Gastroenterology Nursing, 43(6), 429–439.
 • Kasap, E., & Bor, S. (2006). Fonksiyonel barsak hastalığı prevelansı. Güncel Gastroenteroloji, 10(2), 165–168. https://guncel.tgv.org.tr/journal/18/pdf/206.pdf
 • Kaya, M., & Kaçmaz, H. (2016). Roma IV kriterlerine göre fonksiyonel barsak hastalıklarının yeniden değerlendirilmesi. Güncel Gastroenteroloji, 20(4), 393–407.
 • Kaya, N., & Turan, N. (2011). Konstipasyon ciddiyet ölçeğinin güvenilirlik ve geçerliliği. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 31(6), 1491–1501.
 • Lacy, B. E., Mearin, F., Chang, L., Chey, W. D., Lembo, A. J., Simren, M., & Spiller, R. (2016). Bowel disorders. Gastroenterology, 150(6), 1393–1407.
 • Larussa, T., Rossi, M., Suraci, E., Marasco, R., Imeneo, M., Abenavoli, L., & Luzza, F. (2019). Use of complementary and alternative medicine by patients with irritable bowel syndrome according to the Roma IV criteria: A single-center Italian survey. Medicina (Kaunas)., 55(2), 46–60.
 • Lee, E.-H., Kwon, O., Hahm, K. B., Kim, W., Kim, J. Il, Cheung, D. Y., Kim, Y. J., Kim, J. H., Park, J.-J., & Joo, M. K. (2016). Irritable bowel syndrome-specific health-related quality of life instrument: development and psychometric evaluation. Health and Quality of Life Outcomes, 14(1), 1–9.
 • Lemeshow, S., Hosmer, J. D., Klar, J., & Lwanga, S. (2000). Sağlık araştırmalarında örneklem büyüklüğünün yeterliliği (1.baskı). Hacettepe Taş Kitabevi.
 • Li, C., Xu, J., Yin, D., Zhang, Y., Shan, D., Jiang, X., & Shang, L. (2021). Prevalence and trigger factors of functional gastrointestinal disorders among male civil pilots in China. Scientific Reports, 11(1), 2021.
 • Linedale, E. C., Shahzad, M. A., Kellie, A. R., Mikocka-Walus, A., Gibson, P. R., & Andrews, J. M. (2017). Referrals to a tertiary hospital: A window into clinical management issues in functional gastrointestinal disorders. Journal of Gastroenterology and Hepatology, 1(3), 84–91.
 • Mahadeva, S., Yadav, H., Everett, S. M., & Goh, K.-L. (2012). Economic impact of dyspepsia in rural and urban malaysia: A population-based study. J Neurogastroenterol Motil., 18(1), 43–57.
 • Mearin F, Lacy BE, Chang L, Chey WD, Lembo AJ, S. M., & Spiller R. (2016). Rome IV functional gastrointestinal disorders – disorders of gut-brain interaction. Bowel Disorders. In D. Drossman, L. Chang, W. Kellow, J. Tack, W. Whitehead, & The Rome IV Committees (Eds.), The Rome Foundation (Volume 2). The Rome Foundation.
 • Moore, J., Gagan, M., & Perry, R. (2014). The benefits of a nurse-led service in the identification and management of symptoms of irritable bowel syndrome. Gastroenterology Nursing, 37(6), 416–423.
 • Nelkowska, D. D. (2020). Treating irritable bowel syndrome through an interdisciplinary approach. Ann Gastroenterol, 33(1), 1–8. https://doi.org/10.20524/aog.2019.0441
 • Ohlsson, B., & Manjer, J. (2016). Physical inactivity during leisure time and irregular meals are associated with functional gastrointestinal complaints in middle-aged and elder subjects. Scand J Gastroenterol., 51(11), 1299–1307.
 • Özcan, B. A., & Saka, M. (2018). Fonksiyonel konstipasyonu olan yetişkin bireylerin posa, sıvı ve vitamin mineral alımlarının değerlendirilmesi. Bes Diy Der., 46(3), 220–229.
 • Pan, C.-H., Chang, C.-C., Su, C.-T., & Tsai, P.-S. (2016). Trends in irritable bowel syndrome incidence among Taiwanese adults during 2003–2013: A population-based study of sex and age differences. PloS One, 11(11), e0166922.
 • Rinninella, E., Cintoni, M., Mele, M. C., & Gasbarrini, A. (2019). Irritable Bowel Syndrome (IBS) and Non-Celiac Gluten Sensitivity (NCGS): where is the culprit hiding? Nutritional tips for gastroenterologists. In Nutrients. (Vol. 11, Issue 10, p. 2499).
 • Sakakibara, R., Tsunoyama, K., Hosoi, H., Takahashi, O., Sugiyama, M., Kishi, M., Ogawa, E., Terada, H., Uchiyama, T., & Yamanishi, T. (2010). Influence of body position on defecation in humans. LUTS: Lower Urinary Tract Symptoms, 2(1), 16–21.
 • Schmulson, M. J., & Drossman, D. A. (2017). What is new in Rome IV. J Neurogastroenterol Motil., 23(2), 151–163.
 • Sperber, A. D., Bangdiwala, S. I., Drossman, D. A., Ghoshal, U. C., Simren, M., Tack, J., Whitehead, W. E., Dumitrascu, D. L., Fang, X., Fukudo, S., Kellow, J., Okeke, E., Quigley, E. M. M., Schmulson, M., Whorwell, P., Archampong, T., Adibi, P., Andresen, V., Benninga, M. A., … Palsson, O. S. (2021). Worldwide prevalence and burden of functional gastrointestinal disorders, results of Rome Foundation Global Study. Gastroenterology, 160(1), 99-114.e3.
 • Stasi, C., Caserta, A., Nisita, C., Cortopassi, S., Fani, B., Salvadori, S., Pancetti, A., Bertani, L., Gambaccini, D., de Bortoli, N., Dell’Osso, L., Blandizzi, C., Marchi, S., & Bellini, M. (2019). The complex interplay between gastrointestinal and psychiatric symptoms in irritable bowel syndrome: A longitudinal assessment. J Gastroenterol Hepatol., 34(4), 713–719.
 • Talley, N. J. (2020). What causes functional gastrointestinal disorders? A proposed disease model. J Gastroenterol., 115(1), 41–48.
 • Turan, N., Atabek Aştı, T., & Kaya, N. (2017). Nöroşirürji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda konstipasyon ve hemşirelik bakımı. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), 14(1), 73–78.
 • Van den Houte, K., Carbone, F., Pannemans, J., Corsetti, M., Fischler, B., Piessevaux, H., & Tack, J. (2019). Prevalence and impact of self-reported irritable bowel symptoms in the general population. United European Gastroenterology Journal, 7(2), 307–315.
 • Van Oudenhove, L., Levy, R. L., Crowell, M. D., Drossman, D. A., Halpert, A. D., Keefer, L., Lackner, J. M., Murphy, T. B., & Naliboff, B. D. (2016). Biopsychosocial aspects of functional gastrointestinal disorders: How central and environmental processes contribute to the development and expression of functional gastrointestinal disorders. Gastroenterology, 150(6), 1355–1367.
 • Weerts, Z. Z. R. M., Vork, L., Mujagic, Z., Keszthelyi, D., Hesselink, M. A. M., Kruimel, J., Leue, C., Muris, J. W. M., Jonkers, D. M. A. E., & Masclee, A. A. M. (2019). Reduction in IBS symptom severity is not paralleled by improvement in quality of life in patients with irritable bowel syndrome. Neurogastroenterology \& Motility, 31(8), e13629.

___

Bibtex @araştırma makalesi { hbd1113658, journal = {Hemşirelik Bilimi Dergisi}, eissn = {2636-8439}, address = {tralleisnursingsciences@gmail.com}, publisher = {Aydın Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {5}, number = {2}, pages = {72 - 83}, doi = {10.54189/hbd.1113658}, title = {Yetişkin Bireylerde Bağırsak Hastalıkları Sıklığının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Dengiz, Kübra Sultan and Hisar, Filiz and Cingil, Dilek and Saçıkara, Zeynep} }
APA Dengiz, K. S. , Hisar, F. , Cingil, D. & Saçıkara, Z. (2022). Yetişkin Bireylerde Bağırsak Hastalıkları Sıklığının Belirlenmesi . Hemşirelik Bilimi Dergisi , 5 (2) , 72-83 . DOI: 10.54189/hbd.1113658
MLA Dengiz, K. S. , Hisar, F. , Cingil, D. , Saçıkara, Z. "Yetişkin Bireylerde Bağırsak Hastalıkları Sıklığının Belirlenmesi" . Hemşirelik Bilimi Dergisi 5 (2022 ): 72-83 <
Chicago Dengiz, K. S. , Hisar, F. , Cingil, D. , Saçıkara, Z. "Yetişkin Bireylerde Bağırsak Hastalıkları Sıklığının Belirlenmesi". Hemşirelik Bilimi Dergisi 5 (2022 ): 72-83
RIS TY - JOUR T1 - Yetişkin Bireylerde Bağırsak Hastalıkları Sıklığının Belirlenmesi AU - Kübra SultanDengiz, FilizHisar, DilekCingil, ZeynepSaçıkara Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.54189/hbd.1113658 DO - 10.54189/hbd.1113658 T2 - Hemşirelik Bilimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 83 VL - 5 IS - 2 SN - -2636-8439 M3 - doi: 10.54189/hbd.1113658 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Hemşirelik Bilimi Dergisi Yetişkin Bireylerde Bağırsak Hastalıkları Sıklığının Belirlenmesi %A Kübra Sultan Dengiz , Filiz Hisar , Dilek Cingil , Zeynep Saçıkara %T Yetişkin Bireylerde Bağırsak Hastalıkları Sıklığının Belirlenmesi %D 2022 %J Hemşirelik Bilimi Dergisi %P -2636-8439 %V 5 %N 2 %R doi: 10.54189/hbd.1113658 %U 10.54189/hbd.1113658
ISNAD Dengiz, Kübra Sultan , Hisar, Filiz , Cingil, Dilek , Saçıkara, Zeynep . "Yetişkin Bireylerde Bağırsak Hastalıkları Sıklığının Belirlenmesi". Hemşirelik Bilimi Dergisi 5 / 2 (Temmuz 2022): 72-83 .
AMA Dengiz K. S. , Hisar F. , Cingil D. , Saçıkara Z. Yetişkin Bireylerde Bağırsak Hastalıkları Sıklığının Belirlenmesi. HBD. 2022; 5(2): 72-83.
Vancouver Dengiz K. S. , Hisar F. , Cingil D. , Saçıkara Z. Yetişkin Bireylerde Bağırsak Hastalıkları Sıklığının Belirlenmesi. Hemşirelik Bilimi Dergisi. 2022; 5(2): 72-83.
IEEE K. S. Dengiz , F. Hisar , D. Cingil ve Z. Saçıkara , "Yetişkin Bireylerde Bağırsak Hastalıkları Sıklığının Belirlenmesi", , c. 5, sayı. 2, ss. 72-83, Tem. 2022, doi:10.54189/hbd.1113658