Giyilebilir Teknolojiler için Arayüz Tasarımı ile Aktivite Takibi

Bu çalışma Şanlıurfa ilinde yaşayan insanların günlük aktivite hareket verilerini giyilebilir teknoloji (akıllı bileklik) kullanılarak; kalp atım hızı (nabız), adım, mesafe, kalori, derin uyku, hafif uyku, uyanık zaman, uyku, yatış saati, kalkış saati vb. aktiviteleri takip etmek ve ölçmek için yapılmıştır. Çalışmada, akıllı bileklik takılan kişilerden 24 saat süre zarfında bu bilekliği elinden çıkarmaması istenmiştir. Bu işlem sonucunda akıllı bileklikten web bluetooth aracılığıyla yazılımla veri çekme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama için MySQL veri tabanı kullanılmıştır. Veri tabanını yönetmek için de phpMyAdmin kullanılmıştır. Localhost için Apache server, web içinde domain-hosting hizmeti veren kuruluşun server’ı kullanılmıştır. Bu üç uygulamayı (MySQL, phpMyAdmin, Apache server) localde çalıştırmak ve yönetmek içinde Xampp uygulaması kullanılmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler SPSS 20 istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Akıllı bileklikten alınan nabız, adım, mesafe, kalori, derin uyku, hafif uyku, uyanık zaman, uyku, yatış saati, kalkış saati vb. aktiviteleri ile ilgili veriler katılımcıların demografik özellikleri açısından karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma işleminde Independent Sample T testi ve One-Way Anova testi kullanılmıştır. Yapılan analizlerde katılımcıların nabız, adım, mesafe, kalori gibi aktivitelerinin bazı demografik özellikleri açısından anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.

___

 • M. Bilgin, Mobil kitle algılamada mesaj gecikme zamanı üzerine bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 22: 65 (2020) 393-400.
 • A. A. Can, ve T. Aras, Bilişim teknolojilerinin ilköğretim müzik dersinde kullanımına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 39 (2017) 9-30.
 • Ü. Candeğer, F. Mete, ve Ş. Büyükköse, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı’nda bulunan kavram haritalarının incelenmesi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4: 1 (2017) 11-25.
 • E. Deniz, ve R. Samet, Nesnelerin internetinde zıgbee 3.0 ağlarına güvenli katılım için yeni bir model önerisi. Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, 5: 1 (2019) 35‐44.
 • E. İ. Erturan, ve E. Ergin, Muhasebe denetiminde nesnelerin interneti: Stok döngüsü. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz, (2017) 13-30.
 • M. T. Sarıtaş, ve N. Üner, Eğitimdeki yenilikçi teknolojiler: bulut teknolojisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2: 3 (2013) 192-201.
 • S. Koç-Akran, ve E. Özdemir, Eğitim bilişim ağı (EBA) ders modülünde yer alan sorular ile TEOG sınavında çıkan soruların ilişkisine yönelik öğretmen görüşleri. Harran Maarif Dergisi, 3: 2 (2018) 14- 26.
 • A. Çiftçi, ve Y. Karakaş, Dijitalleşen zamanın izdüşümünde: Kimliğin, bedenin ve iletişimin dönüşümü. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 10: 37 (2019) 7-30.
 • R. Trestian, I. S. Comsa, ve M. F. Tuysuz, Seamless multimedia delivery within a heterogeneous wireless networks environment: are we there yet? IEEE Communications Surveys and Tutorials, 20: 2 (2018) 945-977.
 • G. Değirmencioğlu, Dijitalleşme çağında gazeteciliğin geleceği ve inovasyon haberciliği. TRT Akademi, 1: 2 (2016) 590-606.
 • A. Aytekin, ve Y. B. Yücel, Yeni ödeme teknolojilerinin iş hayatına etkileri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4: 12 (2017) 93-115.
 • M. Keskinkılıç, İ. Yıldız, ve S. Kul, Bilişim odaklı bir bölümde okumanın internet bağımlılığına etkisi üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29: 3 (2015) 543-556.
 • M. F. Tuysuz, ve R. Trestian, Energy-efficient vertical handover parameters, classification and solutions over wireless heterogeneous networks: a comprehensive survey. Wireless Personal Communications, 97: 1 (2017) 1155-1184.
 • M. Conyette, 21 century travel using websites, mobile and wearable technology devices. Athens Journal of Tourism, 2: 2 (2015) 105-116.
 • V. H. Akram, ve O. Dağdeviren, Nesnelerin interneti için gerçek zamanlı tasarsız veri toplama platformu. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 13: 4 (2020) 451-462.
 • S. Akkuş, Nesnelerin interneti teknolojisinde güvenli veri iletişimi-programlanabilir fiziksel platformlar arasında WEP Algoritması ile Kriptolu Veri Haberleşmesi uygulaması. Marmara Fen Bilimleri Dergisi, 3 (2016) 100-111.
 • F. Çetin, ve N. Yörükeren, Belirli güç kalitesi problemlerinin nesnelerin interneti teknolojileri ile tespiti ve bulut tabanlı sunuculara entegrasyonu. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 (2020) 2321-2336.
 • A. G. Albay, ve Y. Doğan, A novel agriculture tracking system using data mining approaches. European Journal of Science and Technology, Özel Sayı (2020) 313-322.
 • A. Bozkurt, Giyilebilir teknolojilerin eğitim amaçlı kullanımına yönelik kavramsal bir değerlendirme. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4: 4 (2018) 87-102.
 • O. Peltola, Introduction to wearable healthcare technology. University of Jyväskylän, Faculty of Information Technology, Bachelor’s Thesis, Jyväskylän, 2017.
 • F. Sönmez-Çakır, A. Aytekin, ve F. Tüminçin, Nesnelerin interneti ve giyilebilir teknolojiler. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 4: 5 (2018) 84-95.
 • G. Yetmen, Giyilebilir teknoloji. Ulakbilge, 5: 9 (2017) 275-289.
 • E. O. Thorp, The invention of the first wearable computer. In Wearable Computers, Digest of Papers. Second International Symposium, (1998). 4-8.
 • G. N. Değerli, Moda endüstrisinin giyilebilir teknolojisi tasarımı. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 4:1 (2019) 50-65.
 • B. H. Yang, ve S. Rhee, Development of the ring sensor for healthcare automation. Robotics and Autonomous Systems, 30: 3 (2000) 273-281.
 • A. Ajmi, ve M. J. Robak, Wearable technologies in academic libraries fact, fiction and the future. Mobile Technology and Academic Libraries: Innovative Services for Research and Learning, Chicago, IL. ACRL (2017). 249-263.
 • S. Belge, ve H. M. Mutlu, Tüketicilerin giyilebilir teknolojileri benimsenmesine yönelik davranışsal niyet ve kullanımları üzerine bir araştırma. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 4: 1 (2020) 14-35.
 • M. İ. Beyaz, Energy harvesting from knee motion using piezoelectric patch transducers. Academic Platform Journal of Engineering and Science, 7: 2 (2019) 255-260.
 • M. S. Çetin, ve D. Erdem, İletken iplik alımında etkili kriterler arasındaki ilişkilerin DEMATEL yöntemi ile belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 17 (2019) 152-160.
 • S. Aydan, ve M. Aydan, Sağlık hizmetlerinde bireysel ölçüm ve giyilebilir teknoloji: olası katkıları, güncel durum ve öneriler. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19: 3 (2016) 325-342.
 • J. Greıwe, ve S. M. Nyenhuıs, Wearable technology and how this can be ımplemented into clinical practice. Current Allergy and Asthma Reports, 20: 36 (2020) 1-10.
 • K. Aytaç, ve Ö. Korçak, AQM-of-Things: Special queue management approach for internet of things. European Journal of Science and Technology, 20 (2020) 171-180.
 • Ş. Demirci, Giyilebilir teknolojilerin sağlık hizmetlerine ve sağlık hizmet kullanıcılarına etkileri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6: 6 (2018) 985-992.
 • B. Karamehmet, Dijital pazarlamada nesnelerin interneti: Giyilebilir teknolojiler. Turkish Studies, 14: 2 (2019) 521-537.
 • J. Barbosa, The business opportunities of implementing wearable based products in the health and life insurance industries. Universidade Católica Portuguesa, Management with specialization in Entrepreneurship & Strategy, Master’s Thesis, Lizbon, 2019.
 • D. James, Wearable Technology in sport, a convergence of trends. Journal of Advanced Sport Technology 1: 1 (2017) 1-4.
 • B. Waheed, Utilization of wearable technology: A synthesis of literature review. EasyChair Preprint No:738, (2019).
 • B. Attallah, ve Z. Ilagure, Wearable technology: facilitating or complexing education?. International Journal of Information and Education Technology, 8: 6 (2018) 433-436.
 • L. E. Dunne, The design of wearable technology: Addressing the human-device interface through functional apparel design. Cornell Üniversitesi, Master’s Thesis, 2004.
 • S. M. Koo, ve K. Fallon, Explorations of wearable technology for tracking self and others. Fashion and Textiles, 5: 8 (2018) 1-16.
 • A. Aliverti, Wearable technology: Role in respiratory health and disease. Breathe, 13 (2017) 27-36.
 • V. Girginov, P. Moore, N. Olsen, T. Godfrey, ve F. Cooke, Wearable technology-stimulated social interaction for promoting physical activity: A systematic review, Cogent Social Sciences, 6: 1 (2020) 1-17.
 • E. Eşme, ve B. Karlık, Design of intelligent garment with sensor fusion for rescue teams. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 34: 3 (2019) 1187-1200.
 • Y. Xue, A review on intelligent wearables: Uses and risks. Human Behavior & Emerging Technologies, 1 (2019) 287-294.
 • M. Mewara, P. Purohit, ve B. P. Singh-Rathore, Wearable devıces applications & its future. International Journal For Technological Research In Engineering, (2016) 59-64.
 • K. W. Ching, ve M. M. Singh, Wearable technology devices security and privacy vulnerability analysis. International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA), 8: 3 (2016) 19-30.
 • M. F. Tuysuz, M. Ucan, ve R. Trestian, A real-time power monitoring and energy-efficient network/interface selection tool for android smartphones. Journal of Network and Computer Applications, 127 (2019) 107-121.
 • Globaldata, Wearable technology in healthcare. Report Code: GDHCHT026, 2019.
 • T. Ercan, ve M. Kutay, Endüstride Nesnelerin Interneti (IoT) uygulamaları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16 (2016) 599-607.
 • I. K. Al-Azwani, ve H. A. Aziz, Integration of wearable technologies into patients’ electronic medical records. Quality in Primary Care, 24: 4 (2016) 151-155.
 • A. Ada, ve R. Aksoy, Giyilebilir teknolojik ürünlerde tüketicilerin algıladıkları risklerin farklılaşması: Akıllı saat kullanıcılarına dönük bir araştırma. Herkes İçin Spor ve Rekreasyon Dergisi, 2: 1 (2020) 50- 61.
 • S. Büyükgöze, Sağlık 4.0’da giyilebilir teknolojilerden sensör yamalar üzerine bir inceleme. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 17 (2019) 1239-1247.
 • M. H. Iqbal, A. Aydin, O. Brunckhorst, P. Dasgupta, ve A. Ahmed, A review of wearable technology in medicine. Journal of the Royal Society of Medicine; 109: 10 (2016) 372-380.
 • O. E. Açıkgöz, Yenilikçi tüketime etki eden faktörler: Giyilebilir teknoloji üzerine bir araştırma. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.
 • S. Fazla, ve D. M. Gezgin, Yükseköğretimde nesnelerin interneti ile ilişkili uygulamalar ve yaklaşımların incelenmesi. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, 3: 1 (2019) 31-40.
 • L. Gökrem, ve M. Bozuklu, Nesnelerin interneti: Yapılan çalışmalar ve ülkemizdeki mevcut durum. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 13 (2016) 47-68.
 • V. Alvarez, M. Bower, S. Freitas, S. Gregory, ve B. Wit, The use of wearable technologies in australian universities: examples from environmental science, cognitive and brain sciences and teacher training. Mobile Learning Futures - Sustaining Quality Research and Practice in Mobile Learning, Sydney: University of Technology, (2016). 25-32.
 • D. Anzaldo, Wearable sports technology market landscape and SoC trends. International Soc Design Conference, Technology For Sports, November 2-5, Gyeongju, Korea, (2015). 1-6.
 • M. F. Bilgin, Giyilebilir teknolojiler tabanlı mobil hasta takip sistemi tasarımı ve gerçekleştirilmesi. Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 2016.
 • L. A. Bove, Increasing patient engagement through the use of wearable technology. The Journal for Nurse Practitioners, 15 (2019) 535-539.
 • K. Erin, ve B. Boru, EMG ve jiroskop verileri ile endüstriyel robot kolunun gerçek zamanlı kontrolü. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22: 2 (2018) 509-515.
 • A. Habibipour, A. Padyap, ve A. Stahlbröst, Social, ethical and ecological ıssues in wearable technologies. Social, Ethical and Ecological Issues in Wearable Technologies, Twenty-fifth Americas Conference on Information Systems, Cancun, 2019.
 • S. Kumar, Technological and business perspective of wearable technology. Centria University of Applied Sciences, Industrial Management, Master’s Thesis, Kokkola, 2017.
 • H. Lewy, Wearable technologies – future challenges for implementation in healthcare services. Healthcare Technology Letters, 2: 1 (2015) 2-5.
 • M. Mardonova, ve Y. Choi, Review of wearable device technology and ıts applications to the mining ındustry. Energies, 11: 547 (2018) 1-14.
 • B. Özkan, ve T. Dağ, Kablosuz hasta takip. ELECO Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, (2012). 690-693.
 • N. Sultan, Reflective thoughts on the potential and challenges of wearable technology for healthcare provision and medical education. International Journal of Information Management, 5: 37 (2015) 521- 526.
 • https://github.com/vshymanskyy/miband-js, [Erişim Tarihi: 01.01. 2020].
 • https://www.nufusu.com/il/sanliurfa-nufusu, [Erişim Tarihi: 20.1.2021].
 • R. V. Krejcıe, ve D. W. Morgan, Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30 (1970) 607-610.
 • H. Özgüner-Kılıç, Giyilebilir teknoloji ürünleri pazarı ve kullanım alanları. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9: 4 (2017) 99-112.
 • A. Yüce, V. Aydoğdu, K. Katırcı, ve S. Gökce-Yüce, Giyilebilir teknolojik spor ürünleri kullanım algısı ölçeği: Bir ölçek uyarlama çalışması. Spormetre The Journal of Physical Education and Sport Sciences, 18: 4 (2020) 113-124.

___

Bibtex @araştırma makalesi { humder903092, journal = {Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi}, eissn = {2528-8733}, address = {}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {6}, number = {2}, pages = {121 - 140}, doi = {10.46578/humder.903092}, title = {Giyilebilir Teknolojiler için Arayüz Tasarımı ile Aktivite Takibi}, key = {cite}, author = {Çiftçi, Ahmet and Tüysüz, M. Fatih} }
APA Çiftçi, A. & Tüysüz, M. F. (2021). Giyilebilir Teknolojiler için Arayüz Tasarımı ile Aktivite Takibi . Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi , 6 (2) , 121-140 . DOI: 10.46578/humder.903092
MLA Çiftçi, A. , Tüysüz, M. F. "Giyilebilir Teknolojiler için Arayüz Tasarımı ile Aktivite Takibi" . Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi 6 (2021 ): 121-140 <
Chicago Çiftçi, A. , Tüysüz, M. F. "Giyilebilir Teknolojiler için Arayüz Tasarımı ile Aktivite Takibi". Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi 6 (2021 ): 121-140
RIS TY - JOUR T1 - Giyilebilir Teknolojiler için Arayüz Tasarımı ile Aktivite Takibi AU - AhmetÇiftçi, M. FatihTüysüz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.46578/humder.903092 DO - 10.46578/humder.903092 T2 - Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 140 VL - 6 IS - 2 SN - -2528-8733 M3 - doi: 10.46578/humder.903092 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi Giyilebilir Teknolojiler için Arayüz Tasarımı ile Aktivite Takibi %A Ahmet Çiftçi , M. Fatih Tüysüz %T Giyilebilir Teknolojiler için Arayüz Tasarımı ile Aktivite Takibi %D 2021 %J Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi %P -2528-8733 %V 6 %N 2 %R doi: 10.46578/humder.903092 %U 10.46578/humder.903092
ISNAD Çiftçi, Ahmet , Tüysüz, M. Fatih . "Giyilebilir Teknolojiler için Arayüz Tasarımı ile Aktivite Takibi". Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi 6 / 2 (Ağustos 2021): 121-140 .
AMA Çiftçi A. , Tüysüz M. F. Giyilebilir Teknolojiler için Arayüz Tasarımı ile Aktivite Takibi. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. 2021; 6(2): 121-140.
Vancouver Çiftçi A. , Tüysüz M. F. Giyilebilir Teknolojiler için Arayüz Tasarımı ile Aktivite Takibi. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. 2021; 6(2): 121-140.
IEEE A. Çiftçi ve M. F. Tüysüz , "Giyilebilir Teknolojiler için Arayüz Tasarımı ile Aktivite Takibi", , c. 6, sayı. 2, ss. 121-140, Ağu. 2021, doi:10.46578/humder.903092