Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Halk Sağlığı Hemşireliği Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

 Amaç: Bu araştırma, hemşirelik bölümü öğrencilerinin halk sağlığı hemşireliği dersinin teorik ve uygulamasına ilişkin tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Bu araştırma Türkiye’nin doğusunda yer alan iki farklı üniversitede Mart-Haziran 2020 tarihleri arasında 238 öğrencinin gönüllü katılımıyla yapıldı. Araştırmanın verileri, tanıtıcı bilgi formu ve Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Tutum Ölçeği ile toplandı. Bulgular: Öğrencilerin halk sağlığı hemşireliği dersi tutum ölçeği uygulamaya yönelik tutum alt boyut puan ortalamasının 2.43 ± .69, teoriğe yönelik tutum alt boyut puan ortalamasının 2.30 ± .69 olduğu saptandı. Öğrencilerin, teoriğe yönelik ve uygulamaya yönelik tutum puan ortalamaları akademik kariyer yapmayı düşünenlerde istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.01). Sonuç: Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin halk sağlığı hemşireliği dersinin teorik ve uygulamasına yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Benzer çalışmaların daha büyük gruplarda yapılması önerilmektedir.

___

 • Ak, B., Cerit, B., Dikmen, Y., Erol, F. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel tutumları ve etkileyen faktörler. STED, 27(4): 232-242.
 • Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bologna Bilgi Sistemi. Erişim 10.02.2020 http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/644/912.
 • Altay, B., Öz, Ö. (2016). Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin halk sağlığı kapsamında yaptıkları ev ziyaretlerinde karşılaştıkları güçlükler ve profesyonel hemşirelik rolleri. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi; 1:1.
 • Bağcı, H. (2007). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatıma Ve Yazılı Anlatım Derslerine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. TÜBAR, XXI, 29-61.
 • Baştaş, Ö., Özbey, H. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının belirlenmesi. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştirma Dergisi, 17(Ek sayı):32-7.
 • Bloom, B.S. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (Çeviren: D. A. Özçelik). Ankara: Millî Eğitim Yayınları.
 • Campbell, L.A., Harmon, M.J., Joyce, B.L., Little, S.H. (2020). Quad Council Coalition community/public health nursing competencies: Building consensus through collaboration. Public Health Nursing, 37(1), 96-112.
 • Çam, O., Baysan, Arabacı, L. (2009). Psikiyatri hemşireliğini algılama ölçeğinin geliştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2009; 12:4.
 • Erci, B. (2014). Halk Sağlığı Hemşireliği. Göktuğ Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, sf:30.
 • Eren, N., Öztek, Z. (2006). Günümüzde halk sağlığı anlayışı. Ç. Güler ve L. Akın (Editörler). Halk sağlığında temel bilgiler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Gözüm, S. (2004). Hemşirelik öğrencilerinin çalışmak istedikleri alanlara ilişkin lisans eğitiminin başında ve sonundaki tercihleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, 2004.
 • Gümüş, Şekerci, Y. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin halk sağlığı hemşireliği dersine yönelik tutumu ve çeşitli değişkenlerle ilişkisi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2):339-346.
 • Joyce, B.L., Harmon, M., Johnson, R.G.H., Hicks, V., Brown‐Schott, N., Pilling, L., & Brownrigg, V. (2018). Community/public health nursing faculty's knowledge, skills and attitudes of the Quad Council Competencies for Public Health Nurses. Public Health Nursing, 35(5), 427-439.
 • Kadioglu, H., Albayrak, S., Ergun, A., Yurt, S., Gur, K., Mert, K., ... & Esin, M. N. (2019). Achieving consensus on the undergraduate curriculum of public health nursing in Turkey. Public Health Nursing, 36(2), 238-244.
 • Nigenda, G., Magana-Valladares, L., Cooper, K., Ruiz-Larios, J.A. (2010). Recent Developments in Public Health Nursing in America. Int.J.Environ. Res.Public Health 2010; 7: 729-750.
 • Ocak, G., Yamaç, A. (2011). Özyeterlilik Tutum ve başarı arasındaki ilişkilerin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 8-10 Eylül.
 • Sapçı, E., Güngörmüş, Z. (2017). Halk sağlığı hemşireliği dersi tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik programı, Halk Sağlığı Hemşireliği yüksek lisans tezi.

___

APA Yalçınöz Baysal, H. , Bakan, A. B. , Aktaş, B. & Bilgin, S. (2020). Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Halk Sağlığı Hemşireliği Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi . Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi , 2 (2) , 103-111 .