Mikro Konutların İç Mekan Tasarımlarının İncelenmesi

Dünyanın metropol kentlerinin çoğunda nüfus yoğunluğunun hızla artması sebe­biyle yükselen arsa ve konut fiyatları insanların yaşam alanlarını daha da daraltarak küçük boyutlardaki mekânlarla sınırlandırmıştır. Kişisel özgürlüklerin olabildiğince desteklendiği çağımızda bireysel yaşam tarzının bir hayli yaygınlaşması neticesinde bir veya iki kişiye yetecek düzeyde olan ve içinde her türlü yaşamsal gereksinimin rahatlıkla karşılanabildiği küçük konutlar gitgide daha çok ön plana çıkmaktadır.Mikro konut kavramı tam da bu noktada günümüz mimarisinin ilgi odağı haline gel­mektedir. Küçük alanların doğru iç mekân tasarımı ile geniş ve ferah alanlara dönüş­türüldüğü mikro konutlar, akıllı tasarımlar sayesinde, mekân içerisindeki her türlü ihtiyaca rahatlıkla cevap verebilmektedir. Mikro konutlar daha az yer kapladığı için yapı birim fiyatı açısından daha ekonomik olmaktadır ve bununla birlikte akıllı iç ta­sarımı ve iç mekânda kullanılan işlevsel donatı elemanlarıyla birlikte bizlere yakın gelecekte tasarruflu ve kolay bir yaşam sunacaktır.Bu çalışmada konut kavramı çerçevesinde konut sorununa sebep olan çeşitli etmen­lere değindikten sonra mikro konut kavramı üzerinde durulmuş ve dünyada çeşitli ülkelerdeki mikro konutların özellikleri araştırılmıştır. Ayrıca mekân mobilya ilişkisi kapsamında çeşitli kavramlar gözden geçirilerek mikro konut tasarımında kullanıla­bilecek modeller incelenmiştir. Son olarak, mikro konut iç mekân tasarımına uygun mobilya ve donatı elemanları ve bunların değişik özellikleri etraflıca ele alınmıştır.Bu mobilya ve donatı elemanlarının yerden tasarruf sağlaması, bir üniteden diğerine dönüştürülebilir olması, işlevselliğinin yüksek olması, ayrıca alanın genişlemesine ve bölünmesine imkân vermesi gibi özelliklere sahip olması mikro konut iç mekân tasarımında önemli ölçüde fayda sağlamaktadır. Yapılan bu araştırmada ülkemizin içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve kültürel şartlar göz önüne alınarak özellikle iş, sağlık ve öğrenim gibi bazı alanlarda mikro konut projelerinin uygulanmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.

___

  • Bachelard, G. (1996). Mekânın Poetikası, Çeviri: Aykut Derman, Kesit Yayıncılık, İstanbul.
  • Dinç, T., 1978. Türkiye’de Hanehalkı Yapı ve Sayısına Göre Konut İhtiyacı, s.70, YAE
  • Dörter, H., Turuthan T., Ünlü A. (1988). Küçük Konutta Yaşam, Bildiri, KAM 1988 Sempozyumu, ODTÜ Konut Araştırmaları Merkezi, Ankara
  • https://www.archdaily.com (13.02.2019)
  • https://www.dezeen.com (04.02.2019)
  • https://stapico.com/nvtsmall (11.03.2019)