İnfertilite Tedavisi Gören Kadınlarda Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi

Amaç: Bu araştırma, infertilite tedavisi gören kadınların belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikteki çalışmanın örneklemini, İstanbul İli Anadolu yakasındaki bir üniversite hastanesinin infertilite polikliniğine 1 Mart-1 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvuran 140 infertil kadın oluşturmuştur. Veriler, tanımlayıcı veri toplama formu, Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ) ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİOÖ) ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, sayı-yüzdelik hesaplamaları, ortalama, standart sapma ve spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Kadınların %45,7'si 30 yaş ve üzeri yaş grubunda ve %47,1’i üniversite mezunudur. Katılımcıların %36,4'ü 1-3 yıldır evlidir ve %77,1'i daha önce gebe kalmamıştır. Katılımcıların %53,6'sının 1 yıldan az süredir infertilite tedavisi gördüğü, %62,9'una daha önce bir kez yardımcı üreme tekniği tedavisi uygulandığı ve %50’sinin daha önce başarısız sonuç aldığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan kadınların BTÖ puan ortalaması 92,31±25,53 ve PİO puan ortalaması 35,83±12,10 olarak bulunmuştur. Katılımcıların BTÖ ile PİOÖ puan ortalaması arasında negatif yönde ilişki saptanmıştır (p<0,01). Uygulamada Kullanım: Araştırma kapsamındaki kadınların psikolojik iyi oluş düzeyleri arttıkça, belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri azalmıştır. İnfertilite tedavisi kadınların yoğun stres ve belirsizlik yaşadığı bir durumdur. İnfertilite tedavisi gören kadınların psikolojik iyi oluşlarının değerlendirilmesi ve belirsizliğe tahammülsüzlüğü olan kadınlar için psikolojik destek sağlanması konusunda yönlendirmelerin yapılması önerilmektedir.

The Relationship of Intolerance to Uncertainty and Psychological Well-Being in Women Treated With Infertility

Objective: This study was conducted to determine the relationship between intolerance of uncertainty and psychological well-being of women receiving infertility treatment. Methods: The sample of this descriptive and relationship seeking study was 140 infertile women who applied to infertility outpatient clinic a university hospital Anatolian side of Istanbul between 1 March and 1 July 2020. The research data were obtained by using descriptive data collection form, Uncertainty Intolerance Scale (UIS) and Psychological Well-being Scale (PWS). In the evaluation of the data, number-percentage calculations, mean, standard deviation and Spearman correlation analysis were used. Results: 45.7% of women are in the age group of 30 and above, and 47.1% are university graduates. 36.4% of the participants have been married for 1-3 years and 77.1% have not been pregnant before. It was determined that 53.6% of the participants had been treated for infertility for less than 1 year, 62.9% had been treated with assisted reproductive technology once before, and half of had failed before. The mean score of UIS of the women was 92.31 ± 25.53 and the mean score of the PWS was 35.83 ± 12.10. A negative correlation was found between the mean score of UIS and PWS (p<0.01). Practice Implications: As the level of psychological well-being increases, uncertainty intolerance level of women decreases. Infertility treatment is a condition in which women experience intense stress and uncertainty. It is suggested that, nurses evaluate the psychological well-being of women and help them in providing psychological support for women with intolerance to uncertainty.

___

 • Anwar S, Anwar A. (2016). Infertility: A review on causes, treatment and management. Women’s Health & Gynecology, 2(6), 1-5.
 • Alimehdi M, Ehteshamzadeh P, Naderi F, Eftekhaesaadi Z, Pasha R. (2015). The effectiveness of cognitive-behavioral therapy on ıntolerance of uncertainty and anxiety sensitivity in patients with generalized anxiety disorder. Journal of Thought & Behavior in Clinical Psychology, 10(38),77-86.
 • Chow KM, Cheung MC, Irene KM. (2016). Cheung Psychosocial interventions for infertile couples: A critical review. Journal of Clinical Nursing, 25:(15-16).
 • Duman N, Üniversite öğrencilerinde Covid-19 korkusu ve belirsizliğe tahammülsüzlük, The Journal of Social Science, 2020, 4(8),426-437 Dündar Z, Demirli C. (2018). Medeni durumları farklı olan çalışanların psikolojik iyi olma düzeylerinin incelenmesi, The Journal of Educational Reflections, 2(2),1-10.
 • Erkal Aksoy Y, Koçak V. (2020). Psychological effects of nurses and midwives due to COVİD-19 outbreak: The case of Turkey. Archives of Psychiatric Nursing, 34(5), 427-433.
 • Geçgin FM, Sahranç Ü. (2017). Belirsizliğe tahammülsüzlük ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki. Sakarya University Journal of Education, 7(4), 739 – 756.
 • Karataş Z, Uzun K. (2018). Belirsizliğe tahammülsüzlüğün yordacısı olarak endişe ile ilgili olumlu ve olumsuz inançlar. Kastamonu Education Journal, 26(4),1269-1273.
 • Koç M, İskender M, Çolak TS. (2016). Affedicilik ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiye belirsizliğe tahammülsüzlük ve öfke kontrolünün aracılık etkisi. Sakarya University Journal of Education, 6: 201-9.
 • Loke AY, Hi-Kwan Luk B. (2014). The ımpact of ınfertility on the psychological well-being, marital relationships, sexual relationships, and quality of life of couples: A Systematic Review, Journal of Sex and Marital Therapy. 41(6),610-625.
 • Massarotti C, Gentile G, Ferreccio C, Scaruffi P, Remorgida V, Anserini P. (2019). Impact of ınfertility and ınfertility treatments on quality of life and levels of anxiety and depression in women undergoing in vitro fertilization, Gynecological Endocrinology, 35(6): 485–489.
 • Moura-Ramos M, Almeida Santos T, Canavarro M.C. (2017). The Role of Attachment Anxiety and Attachment Avoidance on the Psychosocial Well-being of Infertile Couples, J Clin Psychol Med Settings, 24:132–143.
 • Mousavi E, Sedighe H, Bakhtiyari M, Abasi I, Mohammadi A, Arani AM. (2020). The Effects of Mindfulness-based Stress Reduction Group Therapy on Anxiety, Depression, Stress, and the Intolerance of Uncertainty in Infertile Women, İranian Rehabilitation Journal, 18(2):137-144.
 • Patel A, Sharma PS, KumarP, Binu VS. (2018). Sociocultural Determinants of Infertility Stress in Patients Undergoing Fertility Treatments, Journal of Human Reproductive Sciences, 11(2): 172−179.
 • Sarı S, Dağ, İ. (2009). Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Endişe ile İlgili Olumlu İnançlar Ölçeği ve Endişenin Sonuçları Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması, Geçerliliği ve Güvenilirliği, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 261-270.
 • Sarıçam H. (2014). Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Mutluluğa Etkisi, Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8):1-12.
 • Sezgin H, Hocaoğlu Ç. (2014). İnfertilitenin Psikiyatrik Yönü, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 6(2):165-185
 • Telef BB. (2013). Psikolojik İyi Oluş Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3):374-384.
 • Tartıcı E, Beydağ KD. (2022). Gebelerin pandemi sürecinde algıladıkları stres ve psikolojik iyi oluş düzeyleri ilişkisi. BANÜ Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi. 4(1), 42-49. D
 • Ulukan H. (2021). Investigation of the relationship between the intolerance of uncertainty and levels of health perception faculty of sports sciences students during the pandemic process. European Journal of Education Studies, 8(3);293-308.
 • Yüksel Koçak D, Büyükkayacı Duman N. (2016). İnfertilitenin Psikolojik Etkileri ve Hemşirelik Yaklaşımı, Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Diseases Nursing-Special Topics, 2(3):7-13.

___

APA Doğan, A. & Beydağ, K. D. (2023). İnfertilite Tedavisi Gören Kadınlarda Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi . Güncel Hemşirelik Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 44-51 .