POSTMODERN YERLEŞMELERE DOĞRU: AKILLI KENTLER TOWARDS POSTMODERN SETTLEMENTS: SMART CITIES

Gelişen ve nüfusu hızla artan kentlerde kaynakların verimli kullanmak, kentsel dinamikleri yönetebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için yeni yöntemler aranmaktadır. Kentlerde yaşayan insan nüfusu kentleşme hızına paralel olarak artmaktadır. Kentlerin kaynaklarını daha etkin, bilgi ve iletişim teknolojilerinin verimli kullanıldığı çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin sağlanabildiği kentsel sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Akıllı kent ise bu noktada veriye dayalı çözümleri ileri teknoloji ile uygulayabilen sistemleri sunmaktadır. Veri ile veriye ilişkin teknoloji ve yöntemleri verimli bir şekilde kullanmak sürdürülebilirliğin sağlanması için önemlidir. Kentler yüksek hacim, çeşitliliğe ve hıza bağlı veriler üretmektedir. Dolayısıyla sürdürülebilir kentleri oluşturma da ona ilişkin yöntem ve teknolojilerle bir bütün olarak ele alınmasının kent uygulamaları açısından daha yararlı olacaktır. Bu çalışma da değişen dünya düzeni ve kentleri postmodernizm çerçevesinden ele alarak akıllı kentlerin bu değişimle ilişki üzerinde durulmuştur. 

TOWARDS POSTMODERN SETTLEMENTS: SMART CITIES

New methods are being sought for efficient use of resources, management of urban dynamics and sustainability in cities that are developing and populating rapidly. The population of people living in cities is increasing parallel to the rate of urbanization. Urban systems are needed where urban resources are more efficient, communication, and information technology are used efficiently, and environmental, economic and social sustainability is achieved. In this point, smart city offers systems that can implement solutions based on databases with advanced technology. Effective use of data and data technology and methods is essential to ensure sustainability. Cities produce high volume, diversity and speed dependent data. Hence, building sustainable cities as a whole with methods and technologies related to it will be more beneficial in terms of urban applications. This study focuses on the changing world order and cities from the frame of postmodernism and focuses on the relationship between intelligent cities and this change.

___

 • Andrieu, M. (1999). Population growth: Facingthe challenge. The OECD Observer.
 • Aslanoğlu, R. (1998),Kent, kimlik ve küreselleşme, Asa, Bursa.
 • Auge, M. (2016). Yok-yerler. İstanbul: Daimon Yayınları.
 • Batty, M.; Axhausen, K. W.; Giannotti, F.; Pozdnoukhov, A.; Bazzani, A., Wachowicz, M., & Portugali, Y. (2012). Smart cities of the future. The European Physical Journal Special Topics, 214 (1), 481-518.
 • Best S. & Kellner, D. (1998), Postmodern teori: Eleştirel soruşturmalar, M. Küçük (Çev.). Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Bélissent, J. (2010). Getting clever about smart cities: New opportunities require new business models.
 • Burgess, E. (1925). The growth of the city: An introductionto a reseach project. Chicago: University of Chicago Press.
 • Castells, M. (2005). Ağ toplumunun yükselişi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Childe, G. (1982). Tarihte neler oldu. İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • Dameri, R. P. (2014). Comparing smart and digital city: Initiatives and strategies in Amsterdam and Genova. Are They Digital and/ or Smart?. içinde Smart city (pp. 45-88). Springer International Publishing.
 • Harvey, D. (1997). Postmodernliğin Durumu, S. Savran (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Hall, P. (2000). Urban Renaissance/New Urbanism, Journal of theAmerican Planning Association, 66 (4), 359-360.
 • Hall, R. ;E.,Bowerman, B.; Braverman, J.;Taylor, J.; Todosow, H. &VonWimmersperg, U. (2000). The vision of a smartcity (No. BNL- -67902; 04042). Brookhaven National Lab.,Upton, NY (US).
 • Internet of Things Global Standards Initiative,(2012). http://www.itu.int/en/ITU T/gsi/iot/Pages/ default.aspx. – Jacobs, J. (1961). TheDeathand Life of Great AmericanCities. New York: Vintage Books.
 • Karakurt, E., (2006). Kentsel Mekânı Düzenleme Önerileri: Modern Kent Planlama Anlayışı ve Postmodern Kent Planlama Anlayışı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
 • Knox, P. & Pinch, S. (2000). Urban social geography. Edinburg: Pearson. Keleş, R. (2010). Kentleşme Politikası. İstanbul: İmge Kitapevi.
 • Lash, S. &Urry, J. (1994). Economies of sign sand space. London: Sage. Lyon, D. (1994). Postmodernity. Buckingham: Open UniversityPress.
 • Lyotard, J. F. (1994). Postmodern durum. A. Çiğdem (Çev.). İstanbul: Vadi Yayınları. Şaylan, G. (2002), Postmodernizm, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Thorns, D. (2004). Kentlerin dönüşümü kent teorisi ve kentsel yaşam. İstanbul: CSA Global Yayın Ajansı.
 • Weber, M., (1921). The city. New York: The FreePress