Günümüz Gençliğini ve Sorunlarını Gençlerin Kaleminden Süzülen Hikâyelerden Anlamak

Gençlik özünde biyolojik bir kavram olmakla birlikte toplumu değiştiren bir dizi temel faktörlerden etkilenir. Bu çalışma, modern kapitalist toplumlarda gençlerin karşılaştığı sorunları ortaya çıkarmayı ve bu sorunların hangi alanlarda yoğunlaştığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, çalışma grubu (i) serbest konulu ve (ii) gençlerin günlük yaşamlarında karşı karşıya kaldıkları sorunları tartıştıkları iki hikâye yazmaları istenen otuz on birinci sınıf lise öğrencisinden oluşmaktadır. Öğrenciler hikâyelerini oluşturmayı bitirdikten sonra hikâyeler içerik analizine tabi tutulmuştur. Bulgular gençlerin varoluşsal soruları olduğunu, kendi biyopsikososyal sorunlarının farkında olduklarını, bu sorunlarla başa çıkmaya çalıştıklarını ve gençlerin yaşadığı sorunlar ile modern toplumun gerçekleri arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

Understanding Today’s Youth And Its Problems Through The Stories That Flow From Their Pen

Although youth is, in essence, a biological concept, it is influenced by a number of fundamental society- changing factors. This study aims to uncover the problems faced by young people in modern capitalist societies and to specify in which areas these problems are exacerbated. To this end, the study group consists of thirty eleventh-grade high school students who were asked to write two stories: (i) a free-writing assignment and (ii) an essay discussing the problems young people face in their everyday lives. After the students finished composing their stories, they were subject to content analysis. The findings reveal that young people have existential questions, that they are aware of their own biopsychosocial problems and are working to overcome them, and that there is a relationship between the problems experienced by young people and the realities of modern society.

Kaynakça

Akyüz, M., Yılmaz, F. T. & Aldemir, K. (2020). Zaman yönetim becerilerinin akademik başarı ile ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(73), 414-424.

Andiç, S. (2019). Ergenlik dönemi internet oyun oynama bozukluğu: Ailesel ve bireysel değişkenler temelinde bir modelleme. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Atik, S. (2016). Akademik başarının yordayıcıları olarak öğretmene güven, okula karşı tutum, okula yabancılaşma ve okul tükenmişliği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Aydın, B. (2010). Üniversite öğrencilerinin duygusal zekâ ve umut düzeyleri ile psikolojik sağlamlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

Aytekin, A. (2009). Meslek seçimini etkileyen sosyo-ekonomik ve kültürel faktörler Isparta örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Bahadır, A. (2002). Ergen kişiliği bağlamında din-kişilik ilişkisi. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,14, 111-123.

Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.

Berman, M. (2006). Katı olan her şey buharlaşıyor. Altuğ, Ü & Peker, B. (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Bilir, A. (2019). Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde ana-baba tutumu ile sınav kaygısı arasındaki ilişki: Adana ili örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Budak, H. (2019). Teog sınavında başarılı öğrencilerin İmam Hatip Lisesini tercih nedenleri ve sosyal kimlik inşa sürecinde İmam Hatip Lisesinin rolü. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(4), 438-459.

Bulut, E. R., Küçüker, H. & Bulut, N. S. (2012). İntiharın kısa tarihçesinden sebep ve yöntemlerine genel bir bakış. Cumhuriyet Tıp Dergisi,32, 128-131.

Demir, Ö. & Acar, M. (1997). Sosyal bilimler sözlüğü. Ankara: Vadi Yayınları.

Demirer, T. & Özbudun, S. (1998). Yabancılaşma. Ankara: Öteki Yayınevi.

Dursun, A. & Özkan, M. S. (2019). Ergenlerin gelecek kaygıları ile psikolojik sağlamlıkları arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracı rolü. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 3(5), 23-37.

Duru, E. (2007), Sosyal bağlılık ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 26, 85-94.

Ekşi, A. (1982). Gençlerimiz ve sorunları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Eren, G. (2017). Ebeveyn kaybı yaşamış ergenlerin psikolojik sağlamlıklarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Erinç, E. (2015). Ebeveyn kaybı yaşayan ergenlerin benlik saygılarının incelenmesi (Güroymak Sevgi Evi örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.

Eryılmaz, A. (2012). Amaçlar: Ruh ve beden sağlığını korumanın önemli bir aracı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(4), 428-448.

Foulquıe, P. (1998) Varoluşçunun varoluşu. Şahan, Y. (Çev.). İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.Kapıkıran, Ş. (2020). Ergenlerde ebeveyn akademik başarı baskısı ve desteği ile sınav kaygısı arasındaki ilişkide akademik dayanıklılığın aracı rolü. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 409-430.

Kaplan, M. (2005). Hikâye tahlilleri. İstanbul: Dergah Yayınları.

Kaya, M. (2012). Klasik sosyolojik perspektifle modernleşme tartışmaları. Birey ve Toplum Dergisi, 2(4), 112-118.

Kızıltan, G. S. (1986). Kişinin silinen yüzü çağımızda yabancılaşma sorunu. İstanbul: Metis Yayınları.

Kutlu, Ö. (2001). Ergenlerin üniversite sınavına ilişkin kaygıları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 26(121),12-23.

Macıntyre, A. (2001) Varoluşçuluk. Hünler, H. (Çev.). İstanbul: Paradigma Yayınları.

Morsünbül, Ü. (2011). Ergenlikte özerkliğin ve kimlik biçimlenmesinin öznel iyi oluş üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Öngen, D. (2002). Ergenlerde sorunlarla başa çıkma davranışları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 27(125), 54-61.

Özbay, H. & Öztürk, E. (1992). Gençlik. İstanbul: İletişim Yayınları.

Sartre, J. Paul (1982). Varoluşculuk. Bezirci, A. (Çev.). İstanbul: Yazko Yayınları.

Seeman, M, (1959). On the meaning of alienation. American Socialogical Review, American Socialogical Association, 24/6, 783-791.

SEKAM (2013). Türkiye’de gençlik-gençliğin özellikleri, sorunları, kimlikleri ve beklentileri. İstanbul: SEKAM Yayınları.

Telef, B. B. (2014). Ergenlerde olumlu ve olumsuz duygular ile riskli davranışlar arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 591-604.

Turan, Ü. & Kayıkçı, K. (2019). Lise son sınıf öğrencilerin meslek seçiminde ailenin rolü. Turkish Studies Dergisi, 14(4), 2797-2816.

Twenge, J. M., (2009). “Ben” Nesli. Öztürk, E. (Çev.). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Verneaux, R. (1994) Egzistansiyalizm üzerine dersler. Korlaelçi,M. (Çev.). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.

Yapıcı, A. (2009). Modernleşme-sekülerleşme sürecinde Türk gençliğinin anlam dünyasında dinin yeri (Çukurova üniversitesi örneği). Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9(2),1-37.

Yörükoğlu, A. (1990). Gençlik çağı ruh sağlığı ve ruhsal sorunlar. İstanbul: Özgür Yayın-Dağıtım.

Kaynak Göster

APA Budak, H. & Yıldız, Y. (2022). Günümüz Gençliğini ve Sorunlarını Gençlerin Kaleminden Süzülen Hikâyelerden Anlamak . Gençlik Araştırmaları Dergisi , 10 (26) , 41-70 . DOI: 10.52528/genclikarastirmalari.905087