KÜRESEL ENERJİ JEOPOLİTİĞİNDE BALKANLARIN EKONOMİ POLİTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Balkanlar, küresel enerji jeopolitiğinde dikkat çekici bir bölge olarak öne çıkmaktadır. Avrupa Birliği, Rusya ve Türkiye’nin çevrelediği Balkan ülkelerinin enerji ticaretinde sahip olduğu stratejik avantaj taraflar arasında rekabete yol açmaktadır. Diğer taraftan, Balkan ülkelerinin büyüyen ekonomileri, enerji ihtiyaçlarını arttırmıştır. Bu artış, enerjide dışa bağımlı olan bölgenin giderek yükselen bir enerji pazarı haline gelmesine neden olmaktadır. Ancak Balkanlar daha çok enerji koridoru olarak önem taşımaktadır. Balkan ülkeleri günümüzde pek çok dev enerji projesinin kesişme noktasında yer almaktadır. Balkan ülkelerinin enerji görünümlerinden yola çıkılan çalışmada; bölgenin, küresel enerji jeopolitiğindeki konumu ekonomi politik açıdan analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, Balkanlar’ın enerji piyasası içerisinde gelişen bir potansiyele sahip olabileceği anlaşılmaktadır.

A POLITICAL ECONOMIC ASSESMENT ABOUT BALKANS IN THE GLOBAL ENERGY GEOPOLITICS

The Balkans stand out as a remarkable region in global energy geopolitics. The Balkan countries, which are surrounded by the European Union, Russia andTurkey, lead to competition through their strategic advantage in the energy trade. On the other hand, the growing economies of the Balkan countries have increased their energy needs. Owing to this increase, dependent-energy are as becomes an emerging energy market. However, the Balkans are more important as energy corridors. Today, the Balkan countries are at the crossroads of many giant energy projects. The study which emerged from the energy outlook of the Balkan countries; has been analyzed the position of the region in the global energy geopolitics in terms of economy-politic. As a result of the work, it is understood that the Balkans could have a developing potential in the energy market.

Kaynakça

Referans1

Yalçın Sarıkaya, Giresun Üniversitesi, yalcin.sarikaya@giresun.edu.tr

Referans2

İlhan Sağsen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, ilhansagsen@gmail.com

Referans3

Levent Aydın, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, levent.aydin@asbu.edu.tr

Kaynak Göster

APA Telli, A , Demirtaş, İ . (2019). KÜRESEL ENERJİ JEOPOLİTİĞİNDE BALKANLARIN EKONOMİ POLİTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 18 (1) , 271-290 . DOI: 10.21547/jss.454342