Basın Fotoğrafında Merhametin İyiliği ve Kötülüğü Üzerine

Basın fotoğrafı tarihi, neredeyse bütünüyle acı ve yıkım imgeleri ile özdeşleşmiştir. Bu nedenle basın fotoğrafının kuramsal boyutu,  yıkım, acı ve vahşet görüntülerinin etik ve estetik tartışmaları üzerine şekillenir. Özellikle hümanist fotoğraf anlayışı bu görüntüler yoluyla acı çeken insanları korumayı ve vicdanları harekete geçirmeyi amaçlar. (Özdemir, 2011:1). Bu nedenle haberin ilgi çekmesi için, fotoğrafların vurucu olması ve izleyeni şoke etmesi beklenir Ancak son dönemlerde merhamet fotoğraflarının amaçlananın tersine olumsuz sonuçlar yaratabileceği de anlaşılmıştır. Şimdi biz burada merhamet duygusunun gerekliliği üzerinden bir tartışma açmak istiyoruz. Başlangıçta merhametin iyi olduğu ön kabulünü reddederek yine basın fotoğrafı üzerinden tartışmayı genişleteceğiz. Liberal demokrasilerde merhametin hala temel bir erdem olarak kabul edildiği varsayılırsa  basın fotoğrafının da bu doğrultuda şekillenmesi normal görülebilir. John Berger kaygı yaratan, şoke eden ve merhamet duygumuzu uyandıran basın fotoğraflarının kişisel ve toplumsal etkisinin hem izleyen de hem de mağdurlar üzerinde farklı yönleri bulunduğunu aktarmaktadır. Bu fotoğraflara bakan kişilerin güçsüzleştiğini ve politik özgürlükten yoksun oluşu ile yüzleşerek depolitize edildiğini belirtir. (Berger:1986:72) Merhamet vurgusu ile çekilen fotoğraflar,  izleyeni harekete geçirmek yerine edilgin de kılabilir. Bu nedenle basın fotoğraflarının etik estetik tartışmalarından daha önce olumlu bir duygu, bir erdem olarak kabul edilen merhamet kavramının üzerinde durmamız konuya daha geniş perspektiften bakmamıza yardım edecektir. Bu çalışmanın ilk bölümünde özellikle duyguların önemine değinen Benedictus de Spinoza ’nın duygular öğretisi bağlamında merhamet ve keder duygusunu nasıl değerlendirdiğine, ikinci bölümde; Nietzsche’de merhamet kavramına, üçüncü bölümde ise, basın fotoğrafı ve merhamet kavramı ilişkisine ve son bölümde de, merhamet fotoğraflarının hedefine ulaşıp ulaşmadığına ve bu anlayış dışında yeni filizlenen fotoğraf alternatiflerini tanımlamaya  çalışacağız.

On Good and Evil of Compassion in Press Photography

History of press photography is almost completely identified with images of pain and destruction. Therefore theoretical dimension of press photography takes shape around ethical and aesthetical discussions of images of destruction, pain and atrocity. Especially humanist approach in photography aims to protect people in pain and evoke conscience through these images (Özdemir, 2011:1). Audiences are expected to take action by way of empathy established through photos that evoke their consciences. However recently, it has been understood that compassion photography can also create negative impacts contrary to its aim. We will expand the discussion on press photography by rejecting the presupposition of compassion being a good thing in the beginning. If we suppose that compassion is still seen as a fundamental virtue in liberal democracies, it could be considered as normal for press photography to take shape in line with this as well.  John Berger argues that press photography which creates anxiety, which shocks and evokes our feeling of compassion has different aspects of impact at personal and social levels on audiences as well as the victims. He suggests that people who look at these photos become weaker and are depoliticized by facing their lack of political freedom  (Berger:1986:72Photos taken with the emphasis of compassion may as well render the audience passive instead of rendering them active. Therefore, in order to look at the subject from a wider perspective, it will be helpful to deal with the notion of compassion which is accepted as a positive feeling and a virtue before ethical and aesthetical discussions of press photography In the first part of this study we will discuss how Benedictus de Spinoza, a philosopher who emphasized the importance of feelings, considers feelings of compassion and sorrow  in the context of his doctrine of affects; in the second part we will look into Nietzsche’s notion of pity; in the third part we will analyze the relation between press photography and compassion; and in the last part we will try and determine whether compassion photography achieves its aim and we will also look at the new alternatives to this approach.

Kaynakça

Azoolay, A. (2008) New York: Zone Books

Linfield, S. (2013) Acımasız Aydınlık, İstanbul: Espas.

Spinoza, B. (2006) Etika, Çev. Hilmi Z. Ülken, İstanbul: Dost Kitapevi.

Balanuye, Ç. (2017) Spinoza’nın Sevinci Nereden Geliyor?, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Berger, J. (1986) O Ana Adanmış, İstanbul: Metis.

Beloff, H. (1983) Social Interaction in Photographing, Leonardo, Volume 16, Issue 3

Fransez, M. (2004) Spinoza’nın Tao’su, İstanbul: Yol Yay. Nietzsche, Friedrich (2003) İnsanca, Pek İnsanca, Çev. C. Atila, İstanbul: Say Yayınları.

Nietzsche, F. (2002) Güç İstenci, İstanbul: Birey.

Nietzsche, F. (1989) Zerdüşt Böyle Diyordu, Çev. O. Derinsu, İstanbul: VarlıkYayınları.

Nietzsche, Friedrich (1998) Ahlakın Soykütüğü Üstüne, Çev. A. İnam, İstanbul: GündoğanYayınları.

Schopenhauer, A. (2004) Varolmanın Acısı, Schopenhauer Felsefesine Giriş, Çev. V. Atayman, İstanbul: Donkişot.

Sontag, S. (2004) Başkalarının Acısına Bakmak, Çev. H. Akınhay, İstanbul:Agora.

West, D. (2005) Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, Çev. A. Cevizci, İstanbul: Paradigma

Batchen, G. ve Gidley, M. (2017) Fotoğrafın Krizi, Çev. A. Göçmen, İstanbul: Espas.

Oral, M. (2000) Weimar Cumhuriyeti`nden Günümüze Fotoğraf Ajanslarının Foto jurnalizme Katkıları, İstanbul: Espas Yay Ulaş, Sarp Erk, (2002) Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Bilim ve Sanat.

Yaman, Ö. (2012) Evrensel Gazetesi, 29 Eylül 2012

İnternet Kaynakları

Roland B., Amy K., (2007) Representing HIV/AIDS in Africa: Pluralist Photography and Local Empowerment International Studies Quarterly, Vol. 51, No. 1 pp. 139-163 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-2478.2007.00443.x Erişim: 16.06.2018)

Campbell, D. (2003) Salgado and the Sahel: Documentary Photography and the Imaging of Famine. In Rituals of Mediation: International Politics and Social Meaning, edited by Frangois Debrix and Cynthia Weber. Minneapolis https://eprint.ncl.ac.uk/2342 (Erişim 12.02.2018)

Alankuş, S. (2016) Barış Gazeteciliği El Kitabı . İstanbul: IPS İletişim Vakfıhttp://bianet.org/files/static/bia_kitaplar/barisgazeteciligikitap.pdf, Erişim Tarihi: 30.09.2017

Nachtwey, J.(2007) Nachtwey'in Savaş Fotoğrafları…TED.comhttps://www.ted.com/talks/james_nachtwey_s_searing_pictures_of_war?language=tr Erişim Tarihi:30.09.2017

Jergovic, M. (2016)The Siege Starts WithoutWarning, TheNewyork Timeshttp://www.balkanedebiyati.com/kusatmalar-ansizin-baslar Erişim Tarihi: 30.09.2017

Özdemir, B. (2011) Belgesel Fotoğraf ve Hümanizm https://ifod.org.tr/2011/05/belgesel-fotograf-ve-humanizm)Kuper Simon (2012) Financial Timeshttp://www.unicef.org.tr/basinmerkezidetay.aspx?id=2239 http://www.turkey.iom.int/tr/mediterranean-crisis-sitrep

James, J. ( 2011)The Arithmetic of Compassion": Rethinking the Politics of Photography, https://doi.org/10.1017/S0007123410000487 (Erişim Tarihi: 26.04.2018)

Sischy, İ. (2008) Good Intentions: The NewYorker https://paulturounetblog.files.wordpress.com/2008/03/good-intentions-by-ingrid-sischy.pdf, 89-95) (erişim :28.03.2017)

Moeller, S. (1999) Compassion Fatigue How the Media Sell Disease, Famine, War and Death, http://www.savan.nl/data/IntroductiontoCompassion-fatigue_Moeller.pdf

Kaynak Göster

APA Dayi, H . (2019). Basın Fotoğrafında Merhametin İyiliği ve Kötülüğü Üzerine . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 18 (1) , 217-226 . DOI: 10.21547/jss.441456