Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Geleceğin nesillerine yön verecek önemli aktörlerden biri olan öğretmenlere, öğrencilerde istenilen nitelikleri geliştirmelerinde en fazla destek sağlayacak unsur öğretim programlarıdır. Bu nedenle öğretmenlerin kendi branşının öğretim programını tanıması ve hayata geçirebilme becerisi, eğitimde başarının temellerinden birisidir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeylerine yönelik algı seviyelerinin bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Tarama modelinin kullanıldığı çalışma, 2019-2020 yılı yaz döneminde Google Form Portalı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya gönüllü 351 öğretmen katılmıştır. Çalışmada Keskin (2020) tarafından geliştirilen “Öğretim Programı Okuryazarlık Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin çözümünde Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H testlerinden yararlanılmıştır. Çalışmada beden eğitimi ve spor öğretmenlerin program okuryazarlığı algı düzeylerinin hem alt boyut puanlarında hem de toplam puanda yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenlerinin cinsiyetlerine, eğitim düzeylerine, mesleki kıdemlerine ve görev yaptıkları kademeye göre program okuryazarlık düzeylerine yönelik algı seviyelerinde anlamlı farklılık bulunmazken; yaş, mezun olunan bölüm, çalıştıkları kurum türü, lisans döneminde öğretim programları ile ilgili ders alma durumları, öğretim programları ile ilgili hizmet içi eğitim alma durumları, öğretim programlarına verdikleri önem düzeyi ve öğretim programlarından yararlanma sıklıklarına göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Investigating Physical Education Teachers Perceptions About Their Curriculum Literacy Levels According to Some Variables

Curriculum supports teachers the most while teaching necessary skills to shape and guide their students’ future. Therefore, success in education depends on teachers’ having detailed information about curriculum and putting that information into practice in various learning environments. This study aims to examine physical education and sports teachers’ perception about their curriculum literacy levels according to some variables. The data were collected through Curriculum Literacy Perception Scale, developed by Keskin (2020), via Google Form Portal during 2019-2020 Summer semester from 351 physical education and sports teachers. Since the data did not display a normal distribution, non-parametric statistical techniques were used for analysis. Mann-Whitney U test was used for pairwise comparisons and Kruskal Wallis H Test for comparisons involving more than two variables. The findings revealed high levels of curriculum perception levels in sub dimensions and the overall score. The study found no significant differences in physical education and sports teachers’ perception level about their curriculum literacy levels according to “gender”, “educational background”, “length of service”, and “type of school”; however, there were significant differences in the variables “age”, “type of institution”, “curriculum-related courses in undergraduate education”, curriculum-related in-service training programs”, “importance given to curricula” and “employing curriculum in teaching”.

Kaynakça

1. Aslan, S. (2018). Ortaokul öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeyleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

2. Aslan, S. (2019). An analysis of prospective teachers' curriculum literacy levels in terms of reading and writing. Universal Journal of Educational Research, 7(4), 973-979.

3. Aslan, S. ve Gürlen, E. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeyleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 171-186.

4. Aygün, H. E. (2019). The prediction of the teaching readiness level of prospective teachers in terms of curriculum literacy. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 9(2), 203-220.

5. Baştürk, S. ve Dönmez, G. (2011). Examining pre-service teachers' pedagogical content knowledge with regard to curriculum knowledge. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 743-775.

6. Berndt, R. M. (2015). Finding themselves in the "finding place": exploring preservice teachers' professional identities and visions of teaching literacy across the curriculum (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Kent State University, College of Education, Health and Human Services, Ohio.

7. Bolat, Y. (2017). Eğitim programı okuryazarlığı kavramı ve eğitim programı okuryazarlığı ölçeği. Journal of Turkish Studies, 12(18), 121-138.

8. Çetinkaya, S. ve Tabak, S. (2019). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlık yeterlilikleri. Ondokuz Mayıs University Journal of Education, 38(1), 296-309.

9. Gündüzalp, M. F. (2002). Bir meslek olarak öğretmenlik. Ö.Demirel ve Z. Kaya (Ed.), Öğretmenlik mesleğine giriş (s.245-278). Ankara: Pegem.

10. Demirel, Ö. ve Kaya, Z. (Ed.). (2006). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem.

11. Erdamar, F. S. ve Akpunar, B. (2020). Analysis of classroom teachers' perceptions of curriculum literacy. Journal of Education and Training Studies, 8(3), 21-31.

12. Erdem, C. ve Eğmir, E. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeyleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 123-138.

13. Ertürk, S. (1975). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Cihan.

14. Fer, S. (2019). Eğitimde program geliştirme: Kuramsal temellere bakış. Ankara: Pegem.

15. Geerdink, G., Bergen, T. ve Dekkers, H. (2011). Diversity in primary teacher education gender differences in student factors and curriculum perception. Teachers and Teaching, 17(5), 575-596.

16. Gülpek, U. (2020). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının program okuryazarlık ve beden eğitimi öğretim yeterliliği düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

17. Gülüm, V. ve Bilir, P. (2011). Beden eğitimi öğretim programının uygulanabilme koşulları ile ilgili beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 57-64.

18. Johnston-Rodriguez, S. ve Henning, M. B. (2019). Pre-service teachers’ perception of financial literacy curriculum: National standards, universal design, and cultural responsiveness. Journal of Education Science, 9(34), 2-18.

19. Kahramanoğlu, R. (2019). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlığına yönelik yeterlik düzeyleri üzerine bir inceleme. Journal of International Social Research, 12(65), 827-840.

20. Kasapoğlu, K. (2020). Öğretmenlere yönelik algılanan eğitim programı okuryazarlığı ölçeği: bir ölçek geliştirme ve geçerleme çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 963-977.

21. Keskin, A. (2020). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlık düzeylerine yönelik algılarının belirlenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

22. Keskin, A. ve Korkmaz, H. (2017, Ekim). Öğretmenlerin “program okuryazarlığı” kavramına yükledikleri anlam. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresine sunulan bildiri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

23. Kutcher, S., Wei, Y., Gilberds, H., Ubuguyu, O., Njau, T., Brown, A. ve Perkins, K. (2016). A school mental health literacy curriculum resource training approach: effects on Tanzanian teachers’ mental health knowledge, stigma and help-seeking efficacy. International Journal of Mental Health Systems, 10(1), 50. doi: 10.1186/s13033-016-0082-6.

24. MEB (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. (21.09.2020). Erişim adresi: http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLER

25. Ogar, O. E. ve Opoh, F. A. (2015). Teachers perceived problems of curriculum implementation in Tertiary institutions in cross river state of Nigeria. Journal of Education and Practice, 6(19), 145-151.

26. Özcan, G. ve Mirzeoğlu, A. D. (2014). Beden eğitimi öğretim programına ilişkin öğrenci, veli ve beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 98-121.

27. Sağın, A. E. ve Karabulut, Ö. (2020). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin aldıkları hizmet öncesi eğitime ilişkin algılarının belirlenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 121-133.

28. Sönmez, V. (2015). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yayınevi.

29. Taşpınar, M. (2012). Kuramdan uygulamaya öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Elhan Yayınevi.

30. Uğraş, S. (2018). Beden eğitimi öğretmenleri kendilerini hangi konularda yetersiz hissediyor? Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-16.

31. Saral, N. Ç. (2019). Türkiye’deki ingilizce öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlıklarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniveristesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

32. Sural, S. ve Dedebali, N. C. (2018). A study of curriculum literacy and information literacy levels of teacher candidates in department of social sciences education. European Journal of Educational Research, 7(2), 303-317.

33. Yar-Yıldırım, V. (2020). Öğretmenlerin program okuryazarlıkları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 208-224.

Kaynak Göster

APA Atlı, K , Kara, Ö , Mirzeoğlu, A . (2021). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 26 (2) , 281-299 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/61222/837824