FELSEFENİN ILIK YÜZÜ: FELSEFENİN NELİĞİ TARTIŞMALARINA BİR KATKI

Bu çalışmada Aristoteles ve Augustinus'un zamanın doğasıyla ilgili görüşlerini çözümlemek ve zamanla ilgili kimi sorunları açığa kavuşturmak amaçlanmıştır. Aristoteles zamana ilişkin görüşlerini Fizik adlı yapıtının IV. Kitabının 10. Bölümü 'nde sunar. Aristoteles ilk bakışta zamanın varlığını, onun ne olduğunu, kaç anlamda şimdiMan'dan söz ettiğimizi, bazen, son zamanlarda, demin ya da henüz, çok önce, ansızın ve benzeri şeylerin ne anlama geldiğini ele alır. Augustinus zaman konusundaki düşüncelerini, İtiraflar adlı yapıtının 11. Kitap, 12. Bölümü 'nde gözler önüne serer. Augustinus zamanda yaratma sorunu bakımından zaman kavramına bakar. Tanrı bu dünyayı yoktan yaratırken, zamanı da dünyayla aynı anda yaratmıştır. Bir tek tanrı ebedi olarak zamansız olduğu için, geçmiş ve geleceğin tanrının zamansız ebediliğinde hiçbir anlamı yoktur.

The Warm Face of Philosophy: A Contribution to the Arguments on the Nature of Philosophy

In this paper, I aim to analyse the ideas related to the nature of time and to reveal some problems akin to the time in Aristotle and St. Augustine. In his work called Physics in book IV, Chapter 10, Aristotle illustrates his version of time. At first sight, Aristotle examines that time exists and what it is and in how many senses we speak of the now and what sometime, lately, presently or just, long ago, suddenly and so on mean. St. Augustine sets forth his ideas on time in Book 11 and Chapter 12 of his book titled Confessions. St. Augustine looks into the conception of time in terms of creation in time. When God created the world, time was created with it Since only is God eternally timeless, past and future do not have any meaning in the timeless eternity of God

Kaynakça

ARISTOTLE. (1941). The Basic Works of Aristotle, trans, by Richard Mckeon. New York: The Oxford University Press.

ARİSTOTELES. (1997). Fizik, çev. Saffet Babür. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

AUGUSTINE. (196 i). Philosophic Classics, Thales to St Thomas Basic Texts, selected and edited with prefaces by Walter Kaufmann. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

AUGUSTINE. (1963). The Confessions of St Augustine, trans, by Rex Warner. New York: Penguin Books Ltd.

AUGUSTİNUS. (1996). Aristoteles, Augustinus, Heidegger, Zaman Kavramı, çev. Saffet Babür. Ankara: İmge Kitabevi Yay.

AUGUSTİNUS. (1999). İtiraflar, çev. Dominik Pamir. İstanbul: Kaknüs Yayınları.

BRENNAN, J.G. (1967) The Meaning of Philosophy, New York: Harper & Row Publishers.

JONES, W.T. (1969). The Classical Mind, New York: Harcourt, Brace & World, Inc.

URMSON, J.O. (1992j. On Aristotle's Physicsx New York: Cornell University Press.

Kaynak Göster

Chicago Kabadayı, T. "ESKİÇAĞDA VE ORTAÇAĞDA BAŞLICA "ZAMAN" ÖĞRETİLERİ". FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi (2007 ): 155-166