İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının İzometrik Kağıt, Kareli Kağıt ve Noktalı Kağıt ile İlgili Bilgilerinin İncelenmesi

Bu çalışmada, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının izometrik kağıt, kareli kağıt ve noktalı kağıt ile ilgili bilgilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Öğretmen adaylarının bu kağıtlara ilişkin bilgilerinin incelenmesi hedeflendiği için nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubu, 2021-2022 akademik yılının güz döneminde Marmara Bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenimine devam eden 85 ilköğretim matematik öğretmen adayından oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemi, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılarak belirlenmiştir. Verilerin toplanması amacıyla araştırmacılar tarafından Tanıma Testi (TT) oluşturulmuştur. TT’nin kapsam geçerliliği için alanında uzman iki öğretim üyesinin görüşleri alınmış ve pilot çalışma yapılmıştır. Verilen cevapların analiz edilmesi amacıyla betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Tanıma Testi’ne verilen cevaplar incelendiğinde öğretmen adaylarının noktalı kağıt ve kareli kağıdın isimni tam doğru yazdıkları fakat izometrik kağıdın ismini yazmada problem yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Kağıtların özelliklerini ise öğretmen adaylarının genel olarak eksik veya yanlış olarak yazdıkları görülmüştür. Tam doğru yanıt veren öğretmen adayı sayısının ise düşük olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının izometrik, kareli ve noktalı kağıdın özelliklerini yazarken kullanım alanlarına örnekler verdikleri fakat konu kağıdın özelliklerine geldiğinde eksik bilgi verdikleri veya boş bıraktıkları görülmüştür.

Prospective Elementary Mathematics Teachers’ Knowledge about Isometric Paper, Grid Paper, and Dotted Paper

The aim of this research is to examine the knowledge of prospective mathematics teachers about isometric paper, grid paper, and dotted paper. Since it is aimed to examine the knowledge of prospective teachers’ about these papers, the case study method, one of the qualitative research designs, was preferred. The study group of this research consists of 85 prospective mathematics teachers studying at the faculty of education of a state university in the Marmara Region in the 2021-2022 academic year. The sample of the study was determined by purposeful sampling methods. In order to collect the data, the Recognition Test (TT) was created by the researchers. For the content validity of the TT, the opinions of two faculty members who are experts in their fields were consulted and a pilot study was conducted. In order to analyze the answers given, the descriptive analysis method was used. Examining the answers of the Recognition Test, it was revealed that the prospective teachers’ wrote the name of the dotted paper and the grid paper correctly, but they had problems writing the name of the isometric paper. On the other hand, it was observed that the prospective teachers’ wrote the characteristics of the papers incompletely or incorrectly. It is seen that the number of prospective teachers who gave the correct answer is low. It was observed that the prospective teachers gave examples of usage areas while writing their features, but they gave incomplete information or left it blank when it came to the features of the paper.

___

 • Akkaya, R., Durmuş, S., & Pişkin-Tunç, M. (2012, 27-30 Haziran). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının somut materyal ve sanal manipülatiflerin eğitim süreçleri boyunca kullanabilme durumlarının belirlenmesi [Konferans sunumu özeti]. X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Niğde, Türkiye.
 • Aksu, H., (2005). İlköğretimde aktif öğrenme modeli ile geometri öğretiminin başarıya, kalıcılığa, tutuma ve geometrik düşünme düzeyine etkisi (Tez No. 162136) [Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi- İzmir]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Aydoğdu-İskenderoğlu, T., Türk, Y., & İskenderoğlu, M. (2016). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının somut materyalleri tanıma-kullanma durumları ve matematik öğretiminde kullanmalarına yönelik öz-yeterlikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(39), 1-15.
 • Baykul, Y. (2014). İlkokulda matematik öğretimi (12. baskı). Pegem Akademi.
 • Bulut, S., Çömlekoğlu, G., Tuncay Yıldız, B., Yıldırım, H. H., & Özkaya Seçil, S. (2002, 16-18 Eylül). Matematik öğretiminde somut materyallerin kullanılması [Konferans sunumu]. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni(M. Bütün, & S. B. Demir, Çev.; 3nd ed.).Siyasal Yayın Dağıtım. (Orijinal çalışma 2013 tarihinde yaınlanmıştır.)
 • Duatepe Paksu, A. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının geometri hazırbulunuşlukları, düşünme düzeyleri, geometriye karşı özyeterlikleri ve tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33), 203-218.
 • Duatepe Paksu, A. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının geometrik yapılara ilişkin çizim becerilerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi , 21(3), 827-840.
 • Gökkurt-Özdemir, B., Uygun, T., Gün, Ö., & Koçak, M. (2020). Matematik öğretmeni adaylarının somut materyalleri kullanma becerilerinin incelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), 153-175. https://doi.org/10.29329/mjer.2020.322.7
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B., & Taşğın, A. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma (2. baskı). Seçkin.
 • Gültekin, S. H., & Es, H. (2018). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının geometri alan dilini kullanma becerilerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(2), 635-662.
 • Gürbüz, K., & Durmuş, S. (2009). İlköğretim matematik öğretmenlerinin dönüşüm geometrisi, geometrik cisimler, örüntü ve süslemeler alt öğrenme alanındaki yeterlikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 1-22.
 • Güven, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin kazandırdığı yeterlikler yönünden değerlendirilmesi (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 165-179.
 • Hızarcı, S., Ada, Ş., & Elmas, S. (2006). Geometride temel kavramların öğretilmesi ve öğrenilmesindeki hatalar. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 337-342.
 • İlhan, A., Tutak, T., & Celik, H. C. (2019). What is the predictive power of visual mathematics literacy perception and its sub-dimensions for geometry success? Eurasian Journal of Educational Research, 19(80), 1-24
 • Kamii, C., Lewis, B. A., & Kirkland, L. (2001). Manipulatives: When are they useful? The Journal of Mathematical Behavior, 20(1), 21-31. https://doi.org/10.1016/S0732-3123(01)00059-1
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). SAGE.
 • Öksüz, C. (2010). İlköğretim yedinci sınıf üstün yetenekli öğrencilerin nokta, doğru ve düzlem konularındaki kavram yanılgıları. İlköğretim Online, 9(2), 508-525.
 • Pişkin Tunç M., (2021). Görsel matematik okuryazarlığı öz-yeterlik algısının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(1), 75-82. https://doi.org/10.5961/jhes.2021.430
 • Pişkin-Tunç, M., Durmuş, S., & Akkaya, R. (2012). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik öğretiminde somut materyalleri ve sanal öğrenme nesnelerini kullanma yeterlikleri. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 13-20.
 • Polat, Z. S., & Şahiner, Y. (2010). Bağıntı ve fonksiyonlar konusunda yapılan yaygın hataların belirlenmesi ve giderilmesi üzerine boylamsal bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 32(146), 89-95.
 • Türnüklü, E., Gündoğdu Alaylı, F., Ergin, A. S., & Baştürk Şahin, B.N. (2014). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının şekil oluşturma düzeylerinin bazı değişkenlerle ilişkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 10(1), 280-312.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. baskı). Seçkin.
 • Yolcu, B., & Kurtuluş, A. (2010). 6. sınıf öğrencilerinin uzamsal görselleştirme yeteneklerini geliştirme üzerine bir çalışma. İlköğretim Online, 9(1) , 256-274.