TOPLU ÇALIP SÖYLEME GELENEĞİNİN YAŞATILDIĞI "SOHBET TOPLANTILARINDA" SIRA SAHİBİNİN BELİRLENME RİTÜELİ

THE RITUEL OF DETERMINING THE NEXT MEETING'S OWNER IN THE COVERSATION MEETINGS IN WHICH TRADITION OF COLLECTIVE PLAYING AND SINGING IS KEPT ALIVE

In society of old Turks, the people came together by means of amusement like,“toy”, “şölen”. It is mentioned that there are some determined rules and traditions intheie meeting. East Türkistan to Macedonia a part of pecularity meeting is protectedin past. Nowadays, the meeting shave stil gone on and it is known that differentnames.In period of Ottaman and Selçuklu Goverments, Yâran tradition is situated beingsocial, political, military and economic an organise. The Yâran tradition wascommen morated, called “Sohbet”, in past. After that, the members of communityare called “Yâran” or “Yâren”, means of community or meeting. There is hierarcy inmeting. Monia, enigma, tongue twister, folk song, local comstible, local clothes areapplication of folk laws.Applications of music, local tune is extremely important in Yâran tradition. Theother one, the different regions of Anatolia, the trace shave stil gived voice to.

___

ABSARILIOĞLU, Ahmet. Çankırı’nın Milli Kültür Değeri Yâran, Çankırı Belediyesi Kültür Yayınları, Kayıkçı Mat, Çankırı.

AHMED MİDHAT EFENDİ (1977). Sır İçinde (Hasan Mellah), İstanbul: Bedir Yayınları, Garanti Mat.

AKBIYIK, Abuzer (2006). Şanlıurfa Sıra Gecesi, Şanlıurfa: Elif Matbaası.

ARSTANBEK, Karsten (2004). Kırgızskiyeİgrı, Razvleçeniye, Bişkek: İlim Yayınevi.

ATAMAN, Sadi (1994). Eski Safranbolu Hayatı, Genişleterek Yayına Hazırlayan: Süleyman Şenel, Baskı, İstanbul: Canyiğit Grafik.

AVCIOĞLU, Doğan (1995). Türkiye’nin Düzeni , 1.Kitap, İstanbul: Yaylacık Mat.

CENİKOĞLU, Tarıman (1998). Akşehir’de Sıra Yarenleri, İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay.

DÜZGÜN, Dilaver (1999). Erzurum Köy Seyirlik Oyunları, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

EKİCİ, Metin (2007). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri, Ankara: Geleneksel Yayıncılık.

ER, Tülay (1988). Simav İlçesi ve Çevresi Yaren Teşkilatı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

ESİN, Emel (2001). Türk Kozmolojisine Giriş, Yayıma Hazırlayan: Ergun Kocabıyık, İstanbul: Özbolu Yayınevi.

__________(1985). Türk Kültür Tarihi İç Asya’daki Erken Safhalar, Ankara: TTK Basımevi.

GÖKALP, Ziya (1991). Türk Uygarlığı Tarihi, İstanbul: İnkılap Kitabevi.

GÖKYAY, Orhan Şaik (2006). Dedem Korkudun Kitabı, İstanbul: Kabalcı Yayınları.

GÜLLÜLÜ, Sabahattin (1977). Sosyoloji Açısından Ahi Birlikleri, İstanbul: Ötüken Yayınevi.

İNAN, Abdülkadir (1986). Tarihte ve Bugün Şamanizm (Materyaller ve Araştırmalar), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

KÖPRÜLÜ, M. Fuad (1999). Edebiyat Araştırmaları 1, Ankara: TTK Basımevi.

MUSAHİPZADE Celal (1946). Eski İstanbul Yaşantısı, İstanbul: İrfan Mat.

ONAY, Ahmet Talat (1930). Çankırı Şairleri 1, Çankırı: Çankırı Vilayet Matbaası.

RAHMAN, Abdülkerim (1996). Uygur Folkloru, Çeviri: Soner Yalçın, Erkin Emet, Ankara: Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları.

SALÜN, Mustafa (2002). “Kütahya Gezek Geleneği İle Törelerimiz, Oyunlarımız”, Kütahya: Ekspres Matbaası.

Eurasian Journal of Music and Dance-Cover
  • ISSN: 2651-4818
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2011
  • Yayıncı: Ege Üniversitesi