RUSYA’DA KOLLUK HİZMETLERİNDE REFORM: 2010 SONRASI DÖNEM

Rusya dünyadaki ülkeler arasında coğrafi genişliği, uluslararası siyaset alanında önemli bir aktör olması, kendine özgü siyasi, idari, sosyal ve kültürel yapısıyla önemli ülkelerden biridir. Rusya’nın güvenlik yapısının, işleyişinin ve tarihi gelişiminin incelenmesi, güvenlik literatürüne önemli katkı sağlayacak ve mukayeseli çalışmalara ışık tutacaktır.Avrupa ve Asya coğrafyasında geç dönem ortaya çıkması, bünyesinde farklı etnik ve dini unsurları barındırması, bu farklı unsurları içeren siyasi sistemlerinin kolluk teşkilatları vasıtasıyla bütünlüğünün sağlanması bakımından Rus kolluk teşkilatlanması önemli farklılıklar sunmaktadır.Sovyetler Birliği döneminde komünist ideolojiyle ülkenin yönetilmesi de kolluk teşkilatının kendine özgü bir şekilde teşkilatlanması ve işlev görmesine yol açmıştır. Sovyetler Birliğinin yıkılması ve yerine liberal demokratik bir rejimin kurulması esnasında yaşanan türbülans döneminde kolluk teşkilatı da önemli değişikliklere uğramış, aynı zamanda kritik işlevler üstlenmiştir. Yeni devlet yapılanması doğrultusunda da yapısı, işlevi ve organizasyonu da önemli ölçüde değişime uğramıştır. Tüm bu süreçler Rusya’nın güvenlik yapısını inceleme bakımından önem taşımaktadır.1990’lardan itibaren kamu yönetimi yapısında köklü değişim çabaları, Rusya’nın kolluk teşkilatı içinde söz konusu olmuştur. 1990’ların başından itibaren art arda yapılan reform çabaları ancak 2010’lardan itibaren beklenen başarıları sağlamaya başlamıştır.

LAW ENFORCEMENT REFORM IN RUSSIA: POST 2010 PERIOD

Russia is one of the important country within international politics, with its geographic breadth, political, administrative, social and cultural structure. The study of the security structure, functions and historical development of Russia, will contribute significantly to the security literature and shed light on comparative studies. In terms of the emergence of the late period in Eurasian geography, the incorporation of different ethnic and religious elements within it, and the integration of the political systems that contain these different elements through the law enforcement agencies, provide significant differences

___

 • Agentura (2018) Служба безопасности Президента Российской Федерации, http://www.agentura.ru/dossier/russia/fso/sbp/structure/ (20.9.2018). Aleskerli, Alesker (2005) Rusya Federasyonu Anayasası, www.anayasa.gen.tr/rusya.htm, (2.9.2018).
 • Asker, Ali (2016) “Rusya Federasyonu Anayasasında Kuvvetler Ayrılığı ve Yargı Erki Üzerine Bazı Notlar”, AÜ, HBF Dergisi, C:65/4:1111-1134.
 • Aras, Ayşegül (2017) “Rus Tarihi ve Yarı Başkanlık Modeli”, SASAM, Ankara, http://sahipkiran.org/wp-content/uploads/2017/10/Rus-Siyasal-Tarihi-ve- Yari-Baskanlik-Modeli.pdf, (3.9.2018).
 • Atay, Mehmet (2002) “Rusya Gizli İstihbarat Servisleri: KGB’nin Kısa Tarihi”, Avrasya Dosyası, C:8/2:309-328).
 • Azrael, Reremy R. (1988) “The KGB in Kremlin Politics”, Final Raport to NAtional Council for Soviet and East European Research, RAN/UCLA, https://www.ucis.pitt.edu/nceeer/1988-801-4-Azrael.pdf (16.9.2018).
 • Babaoğlu, Cenay ve Çobanoğlu, Sedat (2017) “Rusya Federasyonu Başkanlık Sistemi ve Türkiye’ye Yansımaları”, Ömer Halisdemir Üniversitesi, İİBF Dergisi, C:10/4:285-297.
 • Bayley, David (1990) Patterns of Policing. A Comperative Analysis, Rutgers University Press, New Jersey.
 • Berman, H. J. (2013) Justice in the USSR, An Interpretation of Soviet Law, Cambridge, Harvard University Press.
 • Bushkoviç, Paul (2012) Büyük Petro, (Çev: Berna Akkıyal), İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Cain,M. (1979) “Trends in the Sociology of Policework”, International Journal of the Sociology of Law, C:7/2:143-167.
 • Cheloukhine, Serguei (2017) Policing in Russia: Combatting Corruption Since the 2009 Police Reform, Springer, Cham.
 • Cheloukhine, Serguei (2017a) “Law on Militsiya and Police Integrity in Russia”, Policing in Russia. Combating Corruption Since the 2009 police Reforms, (Ed: S. Cheloukhine), Springer, Cham.
 • Collins, D. N. (1972) “A Note on the Numerical Strenght of the Russian Red Guard in October 1917”, Soviet Studies, C:24/2:270-280. https://www.jstor.org/stable/150235?seq=1#page_scan_tab_contents
 • Conquest, Robert (1970) The Human Cost of Soviet Communism: Prepared for the Subcommittee to Investigate the Administration of the Internal Security Act and Other Internal Security Laws, of teh Committee on the Judiciary, US Senate, Washington.
 • Dakhin, Andrey V. (2008) “How to Former High Party School of teh Soviet Communist Party Changed in the Context of the State Reform Process: A Soviet Experience, Inpact of Culture on Human Interaction: Clash or Challenge?, Hogrefe, Göttingen: 127-144.
 • Emsley, Clive (2002) Gendarmes and the State in Nineteenth Century Europe, Oxford University Press, New York.
 • Erdem, Kasım (2017) “Yarı-Başkanlık ya da Süper Başkanlık: Rusya Federasyonu” Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Yarı-Başkanlık Sistemi (Fransa, Polonya ve Rusya Örnekleri) (Ed: S. Gökçimen),TBMM, Ankara: 185-243.
 • Figes, Orlando (1998) A People’ss Tragedy: The Russian Revolution, 1891-1924, Penguin Books, New Jersey.
 • FSB (2018) “История создания”, Федеральной службы безопасности, http://www.fsb.ru/fsb/history.htm (14.9.2018).
 • FSO (2018) “ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ В РОССИИ” ,Федеральная служба охраны России, http://www.fso.gov.ru/histori/p1.html (20.9.2018).
 • FSO (2018a) “ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ ФСО РОССИИ”, Федеральная служба охраны России
 • http://www.fso.gov.ru/struktura/p8.html (20.9.2018).
 • Galeotti, Mark (2012) “Purges, Power and Purpose: Medvedev’s 2011 Police Reforms”, The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies, C:13
 • Galeotti, Mark (2016) “Putin’s Hydra: Inside Russia’s Intelligence Services”, Policy Brief, European Council on Foreign Relations, C:169.
 • Galeotti, Mark (2018) The Vory: Russia’s Super Mafia, Yale University Press, Ceredigon.
 • Galeotti, Mark (2018a) “Gangster’s Paradise: How Organised Crime Took Over Russia”, The Guardian, (23 Mart 2018), https://www.theguardian.com/news/2018/mar/23/how-organised-crime- took-over-russia-vory-super-mafia (20.10.2018).
 • Gazeta (2010) “Милиция доверия не заслужила”, gazeta.ru, https://www.gazeta.ru/politics/2010/02/17_a_3325617.shtml (2.10.2018)
 • GKS (2018) Federalnaya Slujba Gosudastvennoi Statistiki, http://www.gks.ru/ (1.9.2018).
 • Gürkan, Ülker (1965) SSCB Siyasi Rejiminin Ana Hatları, (Ayrı Bası) Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Hamm, Michael F. (1993) Kiev: A Portrait, 1800-1917, Princeton University Press, West Sussex.
 • Hanauer, Laurence S. (1996) “Tatarstan’s Bid for Autonomy: Tatarstan as a Model fort he Devolution of Power in the Russian Federation”, Journal of Communist Studies and Transition Politics, C:12/1: 63-82.
 • Hoskins, Geoffrey (2011) Rusya ve Ruslar. Erken Dönemden 21. Yüzyıla