ÖZENGEN MÜZİK EĞİTİMİ KURUMLARINDA PİYANO EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN PİYANO ÇALMAYA YÖNELİK OLUŞTURDUKLARI METAFORLARIN İÇERİK YÖNÜNDEN ANALİZ

Bu araştırmada amaç özengen müzik eğitimi kurumlarında piyano eğitimi alan öğrencilerin ‘’piyano çalmak’’ kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın problem cümlesi; ‘’özengen müzik eğitimi kurumlarında piyano eğitimi alan öğrencilerin piyano çalmak kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir?” şeklinde düzenlenmiştir. Çalışmanın alt problemleri; “piyano çalmak kavramına ilişkin ortaya çıkan metaforların ortak özellikleri nelerdir?’’ ve “hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilir?” şeklindedir. Bu bağlamda araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılında Mersin ilinde bulunan özengen müzik eğitimi kurumlarında piyano eğitimi alan 35 erkek, 60 kız olmak üzere toplam 95 öğrenci oluşturmaktadır. Olgu bilim (fenomoloji) desenin kullanıldığı bu çalışmada araştırma sürecinde katılımcılara, “Piyano çalmak ……………………………………….gibidir. Çünkü ………………………….” şeklinde ifadeleri içeren formlar dağıtılmıştır. Uygulama öncesinde çocuklara metafor hakkında bilgi verilmiş ve piyano çalmak kavramının zihinlerindeki karşılığı üzerine düşünmeleri istenmiştir. Daha sonra formları doldurmaları istenmiştir. İçerik analizi tekniğiyle analiz edilen araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların hepsi ‘piyano çalmak’ kavramına ilişkin olumlu metafor oluşturmuşlardır. Bir başka ifade ile ‘piyano çalmak’ kavramı bireylere olumsuz bir çağrışımda bulunmamıştır. Bu araştırma sonucu elde edilen metaforlar, çeşitli kurumlarda piyano eğitimi alan bireylerin piyano çalmak kavramına bakış açılarına ışık tutmuştur.

The Content Analysis of the Metaphors in Terms of Playing The Piano, Created by the Inividuals Who Take Piano Courses in Amateur Music Education Institutions

The aim of this research is to reveal the perceptions of the students who take piano education in music education courses about the concept of "playing the piano" through metaphors. The problem statement of the study; It was organized as "What are the metaphors of the students who take piano education in music education courses about the concept of playing the piano?" Sub-problems of the study; “What are the common features of the metaphors that emerged regarding the concept of playing the piano?” and “What conceptual categories can they be grouped under?” The sample of this study consists of a total of 95 students, 35 boys and 60 girls, who took piano education in music education courses in Mersin in the 2021-2022 academic year. In this study, in which the phenomenology design was used, a form was given to the participants during the research process. In this form, it is requested to fill in the blank in the sentence “Playing the piano is like …………………………………….. because ………………………….”. Before the application, the children were informed about metaphor and they were asked to think about the concept of playing the piano in their minds. Then They were asked to fill in the forms. According to the results of the research analyzed with the content analysis technique; All of the participants created a positive metaphor for the concept of 'playing the piano'. In other words, the concept of 'playing the piano' did not connote anything negative to individuals. The metaphors obtained as a result of this research shed light on the perspectives of individuals who take piano education in various courses on the concept of playing the piano.

___

 • Acay Sözbir, S., & Çamlıbel Çakmak, Ö. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının müzik” kavramına ilişkin metaforik algıları. JASSS, (42), 269-282.
 • Arsu, A. (2020). Müzik eğitimi bir hobi midir yoksa gereklilik mi? Andante Dergisi, 162.
 • Aydıner Uygun, M. (2015). Öğretmen adaylarının geleneksel müzik türlerine ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-16.
 • Babacan, E. (2014). AGSL öğrencilerinin müzik kavramına ilişkin algıları: metafor analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 124-132.
 • Başaran, İ. E. (1994). Eğitim psikolojisi: Modern eğitimin psikolojik temelleri. Ankara.
 • Gasimova, T. (2010). Piyano öğrenme ve öğretme teknikleri. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 25, 99-106.
 • Dinç Altun, Z., & Muşmul, E. (2018). Keman eğitimi kursuna katılan bireylerin “müzik” kavramına yönelik metaforik algılarının incelenmesi. Online Journal of Music Sciences, 3(2), 46-62.
 • Koca, Ş. (2012). The pre-school teacher candidate’s metaphorical thinking about the concept of music learning. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 47, 1485-1489.
 • Lavignac, A. (1939). Musıki terbiyesi. (Çev. A. Denker). Kanaat Kitabevi.
 • Mustan Dönmez, B., & Karaburun, D. (2013). Türk halk müziği sözlerinde "metaforik anlatım geleneği". Turkish Studies, 8(4), 1081-1097.
 • Onat Kocabıyık, O. (2015). Olgubilim ve gömülü kuram: Bazı özellikler açısından karşılaştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 55-66.
 • Palmquist, R.A. (2001). Web için bilişsel stil ve kullanıcıların metaforları: Bir keşif çalışması. Akademik Kütüphanecilik Dergisi, 27 (1), 24-32.
 • Sak, Ö. S. (1997). İlköğretim okullarında müzik eğitimi ve çocuk şarkıları üzerine bir araştırma (Tez No. 67357) [Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Şendurur, Y., & Barış, D. A. (2002). Müzik eğitimi ve çocuklarda bilişsel başarı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 165-174.
 • Thompkins, P., & Lawley, J. (2002). Themagıc of metaphore. The Caroline Newsletter, http://www.cleanlanguage.co.uk/Magıc-of-Metaphor.html8/AMRJ.8905.
 • Uçan, A. (1997). Müzik eğitimi temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar. Müzik Ansiklopedisi.
 • Yazıcı, T. (2013). Piyano öğretiminde karşılaşılan sorunların piyano öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi. Sanat Eğitimi Dergisi, 1(2), 130-150.
 • Yazıcı, T. (2019). Güzel sanatlar lisesi müzik bölümü öğrencilerinin piyano dersine ilişkin tutumlarının metaforik analizi. Turkish Studies, 14(3). 1917-1926.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin.
EKEV Akademi Dergisi-Cover
 • ISSN: 1301-6229
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Başlangıç: 1996
 • Yayıncı: ERZURUM KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI