Rehberlikte Program Geliştirme Dersinde Uygulanan Karma Öğrenme Etkinliklerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Bu araştırmanın amacı, bir vakıf üniversitesinin Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) programı öğrencilerine Rehberlikte Program Geliştirme (RPG) dersinde uygulanan karma öğrenme etkinliklerini değerlendirmektir. Öğrencilere 2018-2019 akademik yılı bahar dönemi boyunca yüz yüze eğitimle birlikte öğrenci yönetim sistemi aracılığı ile çevrimiçi etkinlikler tasarlanıp uygulanmıştır. Veriler; Karma Öğrenme Yöntemine ve Karma Yöntemin Uygulanmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri Ölçeği, görüşme formu ve RPG Dersi Öğrenme Çıktıları Anketi ile toplanmıştır. Çalışma grubunu RPG programında öğrenim gören 57 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin karma yönteme, yöntemin uygulanmasına ve RPG dersi öğrenme çıktılarına ulaşma düzeyine yönelik görüşlerinin tespiti için betimsel istatistik kullanılmıştır. Öğrencilerle görüşme esnasında kaydedilen nitel verilerin analizi için ise içerik analizi kullanılmıştır. Karma öğrenme yöntemine ve karma öğrenme yönteminin uygulanmasına yönelik öğrenci görüşlerinin genel puan ortalamasına bakıldığında olumluluk düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür. Öğrenci görüşlerine göre RPG dersinin öğrenme çıktılarına katkı düzeyinin olumluluk düzeyinin genel ortalamasının ise orta seviyede olduğu görülmüştür.

Evaluation of Blended Learning Activities Applied in the Course of Program Development in Guidance According to Student Opinions

The purpose of the present study is to examine the blended learning activities offered in Program Development in Guidance (PDG) courses to the students of the Guidance and Psychological Counseling (GPC) Program at a foundation university. Online activities were designed and applied through the student management system together with the face-to-face education in the Spring Semester of 2018-2019 Academic Year. The data of the study were collected with the Student Opinions Scale on Blended Learning Method and Application of Blended Learning Method and the PDG Course Learning Outcomes Questionnaire. The study group consisted of 57 students who studied in the PDG Program. Descriptive statistics were employed to determine the viewpoints of the students on the blended method, the application of it, and the level of achievement of the learning outcomes in the PDG course. When the general average points of the viewpoints of the students on the blended learning method and the application of the blended learning method were examined, it was determined that the positivity level was high. According to the viewpoints of the students, it was also seen that the average positive contribution level of the PDG course to the learning outcomes was at a moderate level.

___

 • Akgündüz, D. ve Akınoğlu, O. (2017). Fen eğitiminde harmanlanmış öğrenme ve sosyal medya destekli öğrenmenin öğrencilerin akademik başarılarına ve motivasyonlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 42(191), 69-90. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6444
 • Akkoyunlu, B. ve Yılmaz-Soylu, M. (2008). Development of a scale on learners' views on blended learning and its implementation process. Internet and Higher Education, 11(1), 26–32. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2007.12.006
 • Alammary, A., Sheard, J. ve Carbone, A. (2014). Blended learning in higher education: Three different design approaches. Australasian Journal of Educational Technology, 30(4), 440-454. https://doi.org/10.14742/ajet.693
 • Bağcı, H. ve Yalın, H.İ. (2018). Harmanlanmış öğrenme ortamında denetim odağına göre uyarlanmış 5E öğrenme modelinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(3), 562-585. https://doi.org/10.30831/akukeg.382522
 • Balaman, F. (2016). Bir dersin harmanlanmış öğrenme yöntemiyle işlenmesinin öğrencilerin akademik güdülenmelerine etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015(25), 225-241. https://dergipark.org.tr/download/article-file/202585 sayfasından erişilmiştir.
 • Bernard, R.M., Borokhovski, E., Schmid, R.F., Tamim, R.M. ve Abrami, P.C. (2014). A meta-analysis of blended learning and technology use in higher education: From the general to the applied. Journal of Computing in Higher Education, 26(1), 87-122. https://link.springer.com/article/10.1007/s12528-013-9077-3 sayfasından erişilmiştir.
 • Bersin, J. (2004). The blended learning book: Best practices, proven methodologies, and lessons learned. San Francisco: Pfeiffer.
 • Creswell, J.W. (2016). Nitel Araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Ankara: Siyasal.
 • Cresswell, J.W. ve Plano-Clark, V.L. (2014). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi. (Y. Dede ve S.B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Anı.
 • Çetin, A. ve Özdemir, Ö.F. (2018). Harmanlanmış ve yüz-yüze öğrenme ortamlarında kullanılan öğretim yöntemlerinin internete yönelik tutuma etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1378-1403. https://dergipark.org.tr/download/article-file/555552 sayfasından erişilmiştir.
 • Çırak-Kurt, S. (2017). Bir harmanlanmış öğrenme deneyimi. İlköğretim Online, 16(2), 860-886, http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/2281/2015 sayfasından erişilmiştir.
 • Çiftçi, B. ve Dönmez, C. (2015). TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde harmanlanmış öğrenme yönteminin akademik başarı ve tutuma etkisi. Turkish Studies, 10(15), 235-254. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8814
 • Çimen, A. ve Yılmaz, M.B. (2017). Nasıl bir harmanlama? Karma öğrenmede sosyal ağların lise düzeyinde erişi ve ağ kullanım davranışlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 42 (191), 19-107. doi: 10.15390/EB.2017.7190
 • Dağ, F. (2011). Harmanlanmış (karma) öğrenme ortamları ve tasarımına ilişkin öneriler. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(Özel Sayı), 73-97. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423907640.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Dikmenli ve Eser-Ünaldı, Ü. (2013). Harmanlanmış öğrenme ve sanal sınıfa dönük öğrenci görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 326-347. https://dergipark. org.tr/en/pub/amauefd/issue/1729/21202 sayfasından erişilmiştir.
 • Deutsch, N. (2010). Instructor experiences with implementing technology in blended learning courses in higher education. https://search.proquest.com/docview/815810568?accountid=16519 sayfasından erişilmiştir.
 • Erdem, A. ve Erdem, M. (2015). Yapılandırmacı karma öğrenme ortamlarının dinleme ve konuşma becerilerine etkisi. Elementary Education Online, 14(3), 1130-1148.
 • Graham, C.R. (2006). Blended learning systems. The handbook of blended learning. San Francisco: Pfeiffer.
 • Godlewska, A., Beyer, W., Whetstone, S., Schaefli, L., Rose, J., Talan, B. ve Forcione, M. (2019). Converting a large lecture class to an active blended learning class: Why, how, and what we learned. Journal of Geography in Higher Education, 43(1), 96-115. https://doi.org/10.1080/03098265.2019.1570090
 • Gümüş, H. (2017). Karma öğretim tasarımına dayalı öğrenme ortamında İngilizce deyimleri kavram karikatürleri ile öğrenmenin ortaokul öğrencilerinde erişi ve kalıcılığa etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Horzum, M.B. (2014). Karma öğrenme öğrencilerinin transaksiyonel uzaklık algıları ve öğrenme yaklaşımlarına yönelik boylamsal ve kesitsel bir araştırma. Eğitim ve Bilim, 39(174), 53-66. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.1858
 • Karaman, S., Özen, Ü., Yıldırım, S. ve Kaban, A. (2009, Şubat). Açık kaynak kodlu öğretim yönetim sistemi üzerinden internet destekli (harmanlanmış) öğrenim deneyimi. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulmuş bildiri, Şanlıurfa.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. (31. Basım). Ankara: Nobel.
 • Kocaman-Karaoğlu, A., Kiraz E. ve Özden, M.Y. (2014). Yükseköğretimde karma bir dersin tasarımında iyi uygulama ilkeleri. Eğitim ve Bilim, 39(173), 249-264. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1393/662 sayfasından erişilmiştir.
 • Kokoç, M. (2019). Yükseköğretimde uzaktan eğitim ağırlıklı karma öğrenme modeline geçiş süreci: Pedagojik deneyimlere dayalı bir çözümleme. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 648-677. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.136
 • MEB. (2012). Okulöncesi Eğitim Rehberlik Programı. Ankara: MEB Talim Terbiye Kurulu.Ankara.
 • MEB. (2014). Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi Programı. Ankara: MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • Miles, M.B. ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Öngöz, S. (2011). Eğitim fakültelerinde okutulan gelişim ve öğrenme dersine yönelik hazırlanan bir elektronik kitabın değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Özerbaş, M.A. ve Benli, N. (2015). Blended Öğrenme ortamının öğrenci akademik başarı ve tutumlarına etkisi. GEFAD, 35(1), 87-108. http://www.gefad.gazi.edu.tr/download/article-file/77522 sayfasından erişilmiştir.
 • Sarıtepeci, M. ve Çakır, H. (2015). Harmanlanmış öğrenme ortamlarının ortaokul öğrencilerinin derse katılımı ve akademik başarısına etkisi: Sosyal bilgiler dersi örneği. Eğitim ve Bilim, 40(177), 203-216. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2592
 • Şimşek, E. (2009). Karma öğrenmenin fizik öğretmen adaylarının bilgisayar, internet ve web tabanlı öğretime yönelik tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bililmleri Enstitüsü, Ankara.
 • Uluyol, A. ve Karadeniz, Y. (2009). Bir harmanlanmış öğrenme ortamı örneği, öğrenci başarısı ve görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 60-84. https://dergipark.org.tr/en/pub/yyuefd/issue/13711/165995 sayfasından erişilmiştir.
 • Uysal, Ö. (2016). Harmanlanmış öğrenme ortamında proje tabanlı öğrenmenin gerçekleştirilmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(2), 89-113. http://dergipark.org.tr/auad/issue/34017/376903 sayfasından erişilmiştir.
 • YÖK. (2018). Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetisti rme-Lisans-Programlari/Rehberlik_ve_Psikolojik_Danismanlik_Lisans_Programi.pdf sayfasından erişilmiştir.

___

APA Aşiroğlu, S. (2021). Rehberlikte Program Geliştirme Dersinde Uygulanan Karma Öğrenme Etkinliklerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi . Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi , 8 (1) , 88-102 . DOI: 10.51725/etad.792089