ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZDEŞLİK, DOĞRU, GERÇEKLİK VE ÇELİŞKİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN KAVRAM YANILGILARI

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının özdeşlik, doğru, gerçeklik ve çelişki kavramları hakkındaki kavram yanılgılarını ortaya koymaktır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma, 2013-2014 bahar döneminde Ankara Gazi Eğitim Fakültesi 3. Sınıfta okuyan 250 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen Mantık Kavramlarına İlişkin Soru Formu kullanılmıştır. Soru formundan elde edilen cevaplar uzman görüşleri çerçevesinde geliştirilen dereceli puanlama anahtarında ele alınan performans düzeylerine göre sınıflandırılmıştır. Yapılan sınıflama SPSS 17 paket programında değerlendirilmiştir. Cronbach Alpha katsayısı .80 olarak bulunmuştur. Performans düzeylerine göre yapılan sınıflandırmada düşük performans düzeyi, kavram yanılgılarına rastlanılan düzeydir. Bu düzey kendi arasında tekrar gruplandırılıp isimlendirilmiş ve her bir tablonun altında gerekli açıklamalara yer verilerek bulgular oluşturulmuştur. Bu bulgular ışığında özdeşlik kavramındaki kavram yanılgıları “Benzerlik”, “Eşitlik”, “Uyum” ve “Denklik” kavramlarında, “Doğru” kavramındaki kavram yanılgısı “Gerçek” kavramında, “Gerçeklik” kavramındaki kavram yanılgısı “Doğruluk” kavramında ve “Çelişki” kavramındaki kavram yanılgısının da “Zıtlık” ve “Karasızlık” kavramlarında olduğu sonucuna ulaşılmıştır

MISCONCEPTIONS OF TEACHER CANDIDATES ABOUT IDENTITY, TRUE, TRUTH, CONTRADICTION CONCEPTS

The purpose of the current study was to determine the misconceptions of candidate teachers over the concepts identity, true, truth and contradiction. The study is a descriptive survey and it was carried out with 250 third-year students attending to Gazi University, the Faculty of Education in Ankara in the spring semester of 2013-2014 educational year. The Questionnaire Form for the Concepts of Logic was used as a data collection instrument. The answers obtained in the questionnaire form were classified according to the performance levels in the gratified scoring key within the framework of the expert views. The classification was analysed in the package program of SPSS 17. Cronbach Alpha coefficient was found as .80.The low level performance in the classification made with the performance levels was the level where misconceptions were encountered. This level was regrouped and the findings were formed by giving explanations under each table. In the light of these findings, it was found that the misconception in the concept of identity was in the concepts of “Similarity”, “Equality” and “Equivalence”, the misconception of “True” was in the concept of “Truth”, the misconception of “Truth” was in the concept of “Trueness” and the misconception of “Contradiction” was in the concepts of “Contrast” and “Indecisiveness”

___

 • Akgün, Ö & Deryakulu, D. (2007). Düzeltici metin ve tahmin-gözlem-açıklama stratejilerinin öğrencilerin bilişsel çelişki düzeyleri ve kavramsal değişimleri üzerindeki etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, (40)1, 17- 40.
 • Aykutlu, I. & Şen, A. İ.(2012). Üç aşamalı test, kavram haritası ve analoji kullanılarak lise öğrencilerinin elektrik akımı konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 37 (166), 275-288.
 • Başkurt, H. (2011). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin nokta, doğru ve düzlem kavramlarını algılama düzeyleri ve kavram yanılgıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • Belohlavek, R., Klir, G.J., Lewis, H.W., & Way, E.C. (2009), Concepts and fuzzy sets: misunderstandings, misconceptions, and oversights, International journal of approximate reasoning, (51), 23–34.
 • Broek, P. & Kendeou, P. (2008). Cognitive processes in comprehension of science texts: the role of co-activation in confronting misconceptions. Applıed Cognıtıve Psychology, (22): 335–351.
 • Çüçen, A.K. (2004). Klasik mantık: mantığa giriş. Bursa: Asa.
 • Emiroğlu, İ. (2004). Klasik mantığa giriş.(2. Baskı). Ankara: Elis.
 • Entemann, C. (2002). Fuzzy Logic: Misconceptions and Clarifications. Artificial Intelligence
 • Review, 17(4). 65-84.
 • Goodmana, N.D., Tenenbauma, J.B., Feldmanb, J. & GrifŞthsc, T.L. (2008). A rational analysis of rule-based concept learning. Cognitive Science, (32). 108–154.
 • Kılıçoğlu G. (2011). Sosyal bilgiler derslerinde kavramsal değişim metinlerinin kavram yanılgılarını giderme üzerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kikas, E. (2004.) Teachers’ conceptions and misconceptions concerning three natural phenomena . Journal Of Research In Scıence Teachıng, 41( 5), 432–448.
 • MEB (2009). Mantık dersi öğretim programı.
 • Öner, N. (1986). Klasik mantık. (5. Baskı). Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.
 • Özlem, D. (2004). Mantık klasik/sembolik mantık, mantık felsefesi. (7. Baskı). Ankara: İnkılap.
 • Pelletier, F.C. (2004). On some alleged misconceptions about fuzzy logic artificial. İntelligence Review, 22, 71-82.
 • TDK (2005). Türkçe Sözlük. Ankara.
 • Thompson, F. & Logue, S. (2006). An exploration of common student misconceptions in science. International Education Journal, 7(4), 553-559.
 • Ural, Ş. (1991). Diyalektik düşünce ve mantık. Felsefe Arkivi, (28). 1-26.
 • Yağbasan, R. & Gülçiçek, Ç. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 102-120.
 • Yeşilyut, S. & Gül, S. (2012). Secondary school students’ misconceptions about the “transportation and circulatory systems” unit. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 17- 48.
 • Yıldırım, C. (1997). Bilimsel düşünme yöntemi -yazılar, bildiriler, tartışmalar. Ankara: Bilgi.