KANADA, SİNGAPUR VE 2013 TÜRKİYE FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İÇERİK VE KAZANIMLAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu araştırmanın amacı, Kanada ve Singapur’da kullanılmakta olan Lise Fizik Öğretim programları ile 2013 Türkiye Fizik Öğretim Programını içerik ve kazanımlar açısından Bloom Taksonomisi’ne göre karşılaştırmaktır. Çalışma, doküman incelemesine dayalı, tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırma sonucunda; 2013 Türkiye Fizik Öğretim Programının içerik bakımından, Kanada ve Singapur Fizik Öğretim Programlarına benzerken, 2013 Türkiye Fizik Öğretim Programının Bloom Taksonomisi’ne göre kavrama ve analiz düzeyindeki kazanım sayılarının, diğer iki programa göre fazlalık gösterdiği, ayrıca Kanada Fizik Öğretim Programının sınıf düzeylerine göre daha dengeli bir dağılıma sahip olduğu ortaya konulmuştur.

COMPARISON OF PHYSICS CURRICULUMS OF 2013 TURKEY, CANADA AND SINGAPORE IN TERMS OF CONTENT AND OBJECTIVES

The purpose of this study is to compare the high school physics curricula applied in Canada and Singapore with the 2013 physics curriculum of Turkey according to Bloom’s Taxonomy in terms of the content and objectives. The survey method based on the document analysis was used for this study. The study results reveal that while the content of the 2013 physics curriculum of Turkey is quite similar to the contents of the physics curricula of Canada and Singapore, the objectives of the 2013 physics curriculum of Turkey at the comprehension and analysis levels of Bloom’s taxonomy outnumber those of the other two curricula. In addition, the physics curriculum of Canada has been found to show a more balanced distribution in terms of grade levels.

___

 • Türkoğlu, A. (1998). Karşılaştırmalı eğitim dünya ülkelerinden örneklerle. Adana: Baki Kitabevi.
 • Ültanır, G. (2000). Karşılaştırmalı eğitim bilimi kuram ve teknikler. Ankara: Eylül Yayınları.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013).Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin
 • Anderson, L.W. (Ed.), Krathwohl, D.R.(Ed.), Airasian, P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J., & Wittrock, M.C. (2001). Öğrenme öğretim ve değerlendirme ile ilgili bir sınıflama: Bloom’un eğitimin hedefleri ile ilgili sınıflamasının güncelleştirilmiş biçimi (Çeviri: Durmuş A.Ö., 2010). Ankara: PegemA
 • MEB, (2006). Milli Eğitim Temel Kanunu, Ankara http://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html sayfasından 13.08.2013 tarihinde erişilmiştir
 • MEB, (2011). Orta Öğretim Fizik Dersi Öğretim Programı, Ankara http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 sayfasından 15.09.2012 tarihinde erişilmiştir.
 • MEB, (2013). Orta Öğretim Fizik Dersi Öğretim Programı, Ankara http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 sayfasından 17.09.2012 tarihinde erişilmiştir.
 • MEB-Yeğitek, (2013). PISA 2012 Ulusal Ön Raporu, Ankara http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2013/12/pisa2012-ulusal-on-raporu.pdf
 • sayfasından 24.03.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Demirel, Ö. (2000). Kuramdan Uygulamaya Eğitim Programı Geliştirme. Ankara: PegemA Yayınclık
 • Foundation for The Atlantic Canada Science Curriculum APEF. (2002). Physics 9, 10, 11 and 12. 10 Ağustos 2012 tarihinde http://www.ednet.ns.ca/files/curriculum/physics11_12.pdf sayfasından 17.09.2012 tarihinde erişilmiştir.
 • Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: An overview. Theory in to
 • Practice, 41(4), 212-218

___

APA Türk, O. , Ünsal, Y. & Karadağ, M. (2016). KANADA, SİNGAPUR VE 2013 TÜRKİYE FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İÇERİK VE KAZANIMLAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI . Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 31-46 .