DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAĞLAMINDA ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞINDAKİ FARKLILIKLAR

Bu çalışmada, demografik özellikler açısından anlık satın alım davranışındaki farklılıkları belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın ana kütlesini İstanbul ilinde ve Şanlıurfa ilinde etkinlik gösteren hazır giyim mağazalarının tüketicileri oluşturmaktadır. Oluşturulan anket formu 327 kişiye uygulanmıştır. Anketler edit edildikten sonra 309 kişi üzerinden değerlendirilmiştir. Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Faktör analizi, cronbach alpha testi, frekans analizi, t-testi analizi ve anova testi analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda demografi faktörlerin anlık satın alma davranışında bir farklılık olmadığı görülmektedir.

DIFFERENCES IN THE IMPULSE BUYING BEHAVIOR IN THE CONTEXT OF DEMOGRAPHIC FACTORS

In this study, it was aimed to determine the differences in impulse buying behavior in terms of demographic characteristics. The main mass of the research is the consumers of the Ready-made Clothing Sector which are active in İstanbul and Şanlıurfa provinces. The created questionnaire form was applied to 327 people. After the surveys were edited, 309 people were evaluated. The data obtained as a result of the questionnaire study were analyzed by SPSS program. Factor analysis, cronbach alpha test, frequency analysis, t-test analysis and anova test analysis were performed. As a result of the analyzes made, it is seen that there is no difference in the impulse buying behavior of the demographic factors.

___

 • Beatty, S. E. &Ferrell, E. M. (1998). “ImpulseBuying: ModelingItsPrecursors”, Journal of Retailing, 74, 2 , 71.
 • Çabuk, S. & Güreş, N. (2000). “Satış Tutundurma Yöntemlerinin Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisiyle İlgili Bir Araştırma”, Pazarlama Dünyası.
 • Dittmar, H.,Beattie, J &Friese, F. (1995). “Gender Identity andMaterialSymbols: Objects andDecisionConsiderations in ImpulsePurchases”, Journal of EconomicPsychology, 16, 3, 491-511.
 • Gültekin, B. (2010). Faydacı Hedonik Güdüler, Göz Atma ve Marka Bilinirliğinin Anlık Alışverişe Etkilerine İlişkin Bir Model Önerisi.(Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Hawkins, D.I., Best, R.J. &Coney, K.A. (2007). Consumer Behavior: Building Marketing Strategy. Newyork: McGraw-Hill.
 • Kacen, J. J. & Lee, J. A. (2002). “TheInfluence of Culture on Consumer ImpulsiveBuyingBehavior”, Journal of Consumer Psychology, 12, 2, 163-176.
 • Piron, F. (1991). “Definingimpulsepurchasing”, Advances in Consumer Research, 18, 1 , 509-514.
 • Puri, R. (1996). “MeasuringandModifying Consumer Impulsiveness: A Cost‐Benefit Accessibility Framework”, Journal of consumerPsychology, 5(2), 87-113.
 • Rook, D. W. &Fisher, R. J. (1995). “ NormativeInfluences on ImpulsiveBuyingBehavior”, Journal of Consumer Research, 22, 3, 305-313.
 • Rook, D. W. (1987). “TheBuyingImpulse”, Journal of Consumer Research, 14, 189-199.
 • Shoham, A. &Brencic, M. M. (2003). “CompulsiveBuyingBehavior”, Journal of Consumer Marketing, 20, 2, 127-138.
 • Solomon, M. R. (2007). Consumer BehaviorBuyingHavingandBeing. New Jersey: PearsonEducation.
 • Solomon, M.R. (2002). Consumer Behavior. New Jersey:PrenticeHall.
 • Stern, H. (1962). “TheSignificance of ImpulseBuyingToday”, Journal of Marketing, 26, 2, 59-62.
 • Tek, Ö. B. & Demirci Orel, F. (2006). Perakende Pazarlama Yönetimi. İzmir:Birleşik Matbaacılık.
 • Tek, Ö. B. (1999). Pazarlama ilkeleri Global yönetimsel yaklaşım Türkiye Uygulamaları. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Torlak, Ö. &Tiltay, M. A. (2010). “Anlık Satın Alma Ölçeklerinin Türk Tüketicisi İçin Uyarlanmasına Yönelik Bir Deneme”, 15. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, 406-423.
 • Üner, M. (2006). Ankara’da faaliyet Gösteren Organize Alışveriş Merkezlerinde Yer Alan Mağazaların Sahip veya Yöneticilerinin Değerlendirmeleri.
 • Verplanken, B. &Herabadi, A. (2001). “IndividualDifferences in ImpulseBuyingTendency: Feelingand No Thinking”. EuropeanJournal of Personality, 71-83.
 • Weinberg, P &Gottwald, W. (1982). “Impulsive Consumer Buying As a Result of Emotions”, Journal Of Business Research , 10, 43-57.
 • Weun, S.,Jones, M. A. &Beatty, S. E. (1997). “A ParsimoniousScaletoMeasureImpulseBuyingTendency”, AMA Educators'sProceedings: Enhancing Knowledge Development in Marketing, 306-307.
 • Wood, M. (1998). “Socio-economicStatus, Delay of Gratification, andImpulseBuying”, Journal of EconomicPsychology, 19, 295-320.