Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Başarı Amaç Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı Fen Bilgisi öğretmen adaylarının başarı amaç yönelimlerini belirlemek; sınıf, cinsiyet ve bölüm seçiminde isteklilik değişkenleri açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 250 Fen Bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Tarama modelinin kullanıldığı çalışmada veri toplama aracı olarak Midgley ve diğerleri (1998) tarafından geliştirilen ve Akın ve Çetin (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan “Başarı Yönelimleri Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun öğrenme yönelimine ve performans-yaklaşma yönelimine sahip oldukları, çok az bir kısmının da performans-kaçınma yönelimine sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının başarı amaç yönelimlerinin sınıf değişkenine göre farklılaşmadığı; cinsiyet değişkenine göre bayanların daha yüksek öğrenme ve performans-yaklaşma yönelimine sahip oldukları, erkeklerin ise daha yüksek performans-kaçınma yönelimine sahip oldukları görülmüştür. Bölüme isteyerek gelme değişkenine göre; bölüme isteyerek gelen öğrencilerin öğrenme yönelimine, bölüme isteyerek gelmeyen öğrencilerin de performans kaçınma yönelimine sahip olduğu tespit edilmiştir

A Study of Prospective Science Teachers’ Achievement Goal Orientations in Reference to Certain Variables

The purpose of the present study is to identify prospective science teachers’ achievement goal orientations in reference to the variables grade, gender and voluntarily/involuntarily selection of the department. The population of the study was comprised of 250 prospective science teachers from the Faculty of Education, Kafkas University. The study was based on the survey model. The data were collected through the Achievement Goal Orientations Scale, which was developed by Midgley et al. (1998) and adapted to Turkish by Akin and Cetin (2007). The findings suggest that most of the participants had learning orientations and performance-approach orientations while only a small proportion of them had performance-avoidance orientations. Their achievement goal orientations did not differ depending on their grade. However, female prospective teachers had higher learning and performance-approach orientations whereas male prospective teachers had higher performanceavoidance orientations. In addition, those students who had chosen the department voluntarily had learning orientations while those who had not chosen the department voluntarily had performance-avoidance orientations

___

 • Akın, A. & Çetin, B. (2007). Başarı Yönelimleri Ölçeği, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Eğitim Araştırmaları, 26, 1-12.
 • Ames, C. (1992). Classrooms Goals Structures and Student Motivation. Journal of Educational Psychology, 84, 261-271.
 • Ames, C., and Archer, J. (1988). Achievement Goals in the Classroom Students’ Learning Strategies and Motivation Processes. Journal of Educational Psychology, 80, 260-267.
 • Arslan, A. (2011). Öğretmen adaylarının amaç yönelimleri ile yapılandırmacılığa yönelik görüşlerinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30(1), 107-122.
 • Barzegar, M. (2012). The Relationship between Goal Orientation and Academic Achievement-The Mediation Role of Self Regulated Learning Strategies-A Path Analysis. Paper presented at the International Conference on Management, Humanity and Economics (ICMHE) . Thailand.
 • Dweck, C. S. (1986). Motivational Processes Affecting Learning. American Psychologist, 41, 1040-1048.
 • Dweck, C. S., and Leggett, E. L. (1988). A Social-Cognitive Approach to Motivation and Personality, Psychological Review. 95(2), 256-273.
 • Elliot, A. ve Church, M. A. (1997).A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 72 (1), 218-232.
 • Elliott, E. S. and Dweck, C. S. (1988). Goals: An Approach to Motivation and Achievement. Joumal of Personalhy and Social Psychology. 54, 5-12.
 • Elliot, A. J., and Harackiewicz, J. (1996). Approach And Avoidance Achievement Goals And İntrinsic Motivation: A Mediational Analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 461–475.
 • Elliot, A. J., and McGregor, H. A. (2001). Achievement Goal Framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80(3), 501-519.
 • Gonzalez, G., Leticia, M. (2013). Learning Goals and Strategies in the Self-regulation of Learning. US-China Education Review, 3 (1), 46-50.
 • İzci, E. ve Koç, S. (2012). Pedogojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin başarı yönelim düzeylerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(8), 31-43.
 • Kaplan, A. ve Maehr, M. L. (2007). The Contributions and Prospects of Goal Orientation Theory, Educ Psychol Rev. 19, 141–184.
 • Maehr, M. L. and Meyer, H. A. (1997). Understanding Motivation And Schooling: Where We’ve Been, Where We Are, And Where We Need To Go. Educational Psychology Review, 9, 371– 408.
 • Middleton, M., ve Midgley, C. (1997). Avoiding the Demonstration of Lack of Ability: An Underexplored Aspect of Goal Orientation. Journal Educational Psychology, 89, 70-718.
 • Meece, J. L., Blumenfeld, P. C., and Hoyle, R. H. (1988). Students’ Goal Orientations and Cognitive Engagement in Classroom Activities. Journal of Educational Psychology, 80, 514– 523.
 • Midgley, C., Kaplan, A., Middleton, M., Maehr, M.L., Urdan, T., Hicks-Anderman, L., (1998). The Development and Validation of Scales Assessing Students’ Achievement Goal Orientations. Contemporary Educational Psychology, 23, 113-131.
 • Maehr, M. L., and Nicholls, J. G. (1980). Culture and Achievement Motivation: A Second Look. In N. Warren (Ed.), Studies on Cross-Cultural Psychology, 2, 221– 267.
 • Nicholls. J. G., Patashnick, M., ve Nolen, S. B. (1984), Adolescents’ theories of education, Journal of Educational Psychology, 77, 683-692.
 • Paulick, I., Watermann, R., and Nückles, M. (2013). Achievement goals and school achievement: The transition to different school tracks in secondary school. Contemporary Educational Psychology. 38 (1), 75–86.
 • Pintrich, P.R., Smith, D.A.F., Garcia, T. ve McKeachie, W.J., (1991). Self-Regulated Learning Strategies, http://www.jan.ucc.nau.edu. Erişim Tarihi: 25.03.2010.
 • Pintrich, P. R. (2000a). An Achievement Goal Theory Perspective on Issues in Motivation Terminology, Theory and Research. Contemporary Educational Psychology, 25, 92-104.
 • Pintrich, P. (2000b). Multiple goals, multiple pathways: The role of goal orientation in learning and achievement. Journal of Educational Psychology, 92(3), 544-555.